Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Omfattande planarbete startar för Örnsköldsviks nya stadsdel
vy över nya stadsdelen, ett fotomontage. Förstora bilden

Nu påbörjas det omfattande arbetet med att ta fram ett detaljplaneprogram för nya stadsdelen. (Bilden visar visionsskissen för nya stadsdelen.)

Omfattande planarbete startar för Örnsköldsviks nya stadsdel

Efter dagens beslut den 12 oktober i samhällsbyggnadsnämndens utskott, kan kommunen nu påbörja arbetet med detaljplaneprogrammet för området som utgör den tilltänkta nya stadsdelen i centrala Örnsköldsvik. Arbetet kommer innebära omfattande utredningar och planering för användning av området som sträcker sig från Örnparken i norr till Lungvikspiren i söder.

— Det är roligt att arbetet nu äntligen kan komma i gång. Det innebär att vi är seriösa med denna satsning och tror på idéen om att utveckla området till en ny stadsdel, säger Andreas Jansson (C), samhällsbyggnadsnämndens ordförande.

Kommunen ska utreda områdets förutsättningar för bostäder med möjlighet till olika upplåtelseformer, verksamhetslokaler, nödvändiga samhällsfunktioner och allmänna platser samt stadsdelens anknytning till närområdet. Arbetet med detaljplaneprogrammet kommer att pågå i ungefär två år.

— Ett detaljplaneprogram betyder att vi nu får möjlighet att ta ett helhetsgrepp över områdets utveckling. Programmet kommer att fungera som en grundstruktur som ger förutsättningar för att planområdet över tid utvecklas till en hållbar stadsdel. Hållbarhetsmålen som togs fram för visionen Stadsdel 2030 kommer att fungera som fundament i planeringen framåt, säger Vanessa Nilsson Hedman, planarkitekt vid Örnsköldsviks kommun.

Under framtagandet av detaljplaneprogrammet för nya stadsdelen kommer kommunen arbeta utifrån ett mer samskapande arbetssätt. Berörda verksamheter från hela kommunkoncernen är med i processen från start till mål. Vilket är något som förvaltningschef, och tillika styrgruppens ordförande i stadsdelsarbetet, Carina Edblad ser mycket positivt på.

— Det är många drivna människor i det här arbetet med framtagandet av nya stadsdelen och alla bidrar med ett stort engagemang. Jag tror verkligen på att arbeta mer verksamhetsöverskridande och tanken är att de lärdomar vi gör nu kring arbetssätt, kan vi använda brett i kommunen framöver i liknande projekt, säger Carina Edblad.

Kartbild i bleka färger samt med röd markering. Förstora bilden

Karta med planområde markerat i rött. Preliminärt planområde som kan komma att förändras under planprocessen.

När ett förslag till detaljplaneprogram tagits fram ska det ställas ut på samråd, vilket preliminärt kommer att ske under senare delen av 2024. Efter samrådsperioden kommer detaljplaneprogrammet med tillhörande samrådsredogörelse tas upp för beslut i samhällsbyggnadsnämnden. Därefter kommer kommunen kunna påbörja arbetet med att ta fram detaljplaner för de olika områden som ingår i nya stadsdelen.

— Stadsutvecklingen kan innebära att områden i centrala staden som tidigare varit stängda öppnas upp och blir tillgängliga för allmänheten. Grönstrukturer, bebyggelsestrukturer och stråk utvecklas och sammanlänkas med nya mötesplatser, säger Sofia Holmgren, planarkitekt vid Örnsköldsviks kommun.

Här kan du ta del av mer information om visionen och arbetet med den nya stadsdelen.

Publicerad: