Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Information från bildningsnämnden 19 september
En ung glad person står vid ett skåp.

Information från bildningsnämnden 19 september

Här följer kortfattad information från bildningsnämndens sammanträde i Örnsköldsvik 19 september 2023. Kompletta handlingar finns under sammanträdeshandlingar och protokoll.

Fler elever når kunskapskraven samt ökning av meritvärdet i åk 9

Under nämnden presenterades bildningsnämndens verksamhetsuppföljning för perioden januari – augusti 2023. Sammanfattningsvis har andel elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen ökat. Andel elever som uppnått kunskapskraven är 74,5 procent för 2023 jämfört med 72,7 procent för 2022. Pojkars resultat har ökat med drygt fyra procentenheter medan flickors resultat minskat med åtta tiondelar.

Även det genomsnittliga meritvärdet har ökat bland elever i åk 9 och andel elever som blev behöriga till yrkesprogram våren 2023 har ökat från 81,5 till 82,4 procent. För gymnasiet kommer det att redovisas tydligare resultat senare i höst.

— Vi måste försätta arbeta målinriktat för att uppnå målet om fullständig gymnasiebehörighet bland våra grundskoleelever, det är en prioritet för oss, säger bildningsnämndens ordförande Ulf-Åke Oldenborg (KD).

Antar kommunens övergripande bredbandsstrategi

Bildningsnämnden antog under tisdagens sammanträde Bredbandsstrategi för Örnsköldsviks kommun, som är daterad 28 april 2022. Bredbandsstrategin är ett dokument som pekar ut vilka strategiska vägval som behöver genomföras för att öka tillgången till bredband i den geografiska kommunen. Strategin gäller för hela kommunkoncernen där bland annat roller och strategisk riktning i bredbandsutbyggnaden beskrivs.

Bildningsförvaltningen ser positivt på bredbandsstrategin med dess inriktning och målsättningar samt delar bilden av de utmaningar, behov och åtgärder som beskrivs och fastställs i de åtta fokusområden som strategin innehåller.

Ny strategi för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Bildningsnämnden antog under tisdagens sammanträde Strategi för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2021 – 2024, daterad 7 januari 2021. Den nya strategin ersätter ett tidigare funktionshinderpolitiskt styrdokument och är till för att vara styrande och ett stöd för Örnsköldsviks kommuns nämnder att kvalitetssäkra och utveckla de kommunala verksamheterna för ökad delaktighet och tillgänglighet.

Sammanträdesplan för bildningsnämnden 2024

Bildningsnämnden beslutade under tisdagens sammanträde enligt bildningsförvaltningens förslag till sammanträdesplan för bildningsnämndens och ärendeberedningens sammanträden under 2024.

Övriga ärenden:

Ulf-Åke Oldenborg (KD) tackade för sig då detta var hans sista sammanträde som ordförande i bildningsnämnden. Under nämnden gavs även fördjupad information om bland annat Arkenskolan, T2 – verksamhetsuppföljning, samt ekonomisk uppföljning. Samt gjordes ändringar i delegationsordningen där rektor numer fattar beslut om modersmålsundervisning.

Publicerad: