Länk till startsidan
 • Du är här:
 • Startsida
 • Nyheter
 • Information från kommunstyrelsen 5 september 2023

Information från kommunstyrelsen 5 september 2023

Här följer kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik den 5 september 2023. Kompletta handlingar finns på kommunens webbplats, under sammanträdeshandlingar och protokoll.

Bredbytomt intressant för förskola

Örnsköldsviks kommun behöver bygga fler förskolor och förbereder för detta genom att detaljplanelägga eller planändra tomter. Fastigheten Anundsjö Näs 2:65 i Bredbyn har identifierats som intressant för förskoleverksamhet, och kommunen ansöker därför om planbesked.

Engagerar sig i företagsfrämjande BizMaker

Örnsköldsviks kommun kommer att fortsatt engagera sig i den länsgemensamma organisationen för företagsfrämjande – BizMaker. Regionala samverkansrådet har lett översynen av stödstrukturerna för företagsfrämjande och kommit fram till en organisation. Kommunstyrelsen beslutade idag att Örnsköldsviks kommun ska delta i BizMaker AB och samarbetet i dess affärsområden Inkubator och High Coast Invest, samt i den ideella föreningen BizMaker. Kostnaden för 2024 och framåt blir 1,9 miljoner kronor.

Föreslår godkännande av försäljning

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska godkänna ÖviksHems planerade försäljning av 600 lägenheter. Försäljningen är ett led i bolagets roll att bidra till utvecklingen i Örnsköldsvik genom att skapa attraktiva boende- och livsmiljöer. Den ska skapa handlingsfrihet genom att frigöra kapital till nyproduktion och vidareutveckling av befintligt bestånd. En försäljning skapar också möjligheter för andra aktörer att etablera eller utveckla sina verksamheter i Örnsköldsvik.

Nej till järnvägsutredning

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska avslå motionen om att utreda persontrafik på järnväg Örnsköldsvik – Mellansel från Göran Wåhlstedth (V). Tidigare analyser av Region Västernorrland och Umeåregionen har uteslutit sträckan på grund av låg befolkningsmängd och höga kostnader.

Avgiftsfri skolfrukost ej prioriterat

Kommunstyrelsen föreslår avslag på motionen om avgiftsfri skolfrukost från Marie Buhr (V), Maud Persson (V) och Göran Wåhlstedt (V). Utifrån det ekonomiska läget i kommunen är det inte ett prioriterat område.

Ekonomin tillåter inte fristadssatsning

Det ekonomiska läget i kommunen innebär att kommunstyrelsen avslår Marie Buhrs (V) motion om att låta Örnsköldsvik bli fristad för förföljda konstnärer och journalister även om intentionerna är goda och i linje med kommunens ståndpunkter.

Extra skattemedel till samhällsbyggnadsnämnden

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska godkänna samhällsbyggnadsnämndens begäran om 24 miljoner kronor i extra skattemedel för 2023. Ökade kostnader för kollektivtrafik, skolskjutsar och vinterunderhåll av gator och vägar ligger bakom begäran.

Kommunen yttrar sig över vindkraftsutredning

Örnsköldsviks kommun understryker i sitt yttrande över utredningen ”Värdet av vinden” att trots att kommunen är en av landets största producenter av förnybar elkraft leder det inte till några betydande ekonomiska eller materiella fördelar för kommuner och invånare i regionen. Över tid har det blivit tydligt att utbyggd vindkraft på olika sätt påverkar livs- och boendemiljöer negativt. Sammantaget leder det till att viljan hos kommunerna att tillstyrka ytterligare vindkraft drastiskt har minskat, samtidigt som behovet av elkraft på nationell nivå markant ökat. Ersättning till kommuner är ett nödvändigt incitament för fortsatt utbyggnad av vindkraft och detta måste omfatta även befintliga vindkraftsparker. Det är också, menar kommunstyrelsen, att det är olyckligt att utredningen själv inte kan lägga fram incitament den själv tycker är nödvändiga.

Övriga ärenden:

 • Bildande av bolag och fastställande av bolagsordning för Flytten 1 AB
 • Yttrande, resepolicy 2023 och strategi för resor i tjänsten 2023
 • Godkännande av årsredovisning 2022 samt ansvarsfrihet, kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrlands län
 • Godkännande av årsredovisning 2022 samt ansvarsfrihet, Stiftelsen Gideågården
 • Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 1 2023
 • Upphävande av tidigare beslut, uthyrning av allmänna lokaler
 • Månadsuppföljning augusti 2023
 • Yttrandet, värdet av vinden – Kompensation, incitament och planering för hållbar fortsatt utbyggnad av vindkraften
 • Anmälan av fattade delegationsbeslut

Publicerad: