Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Information från välfärdsnämnden 20 juni
Medarbetare inom hemtjänst på väg kliva in i hemtjänstbil

Välfärdsnämnden har antagit uppdaterade och delvis omarbetade riktlinjer för hemtjänstinsatser.

Information från välfärdsnämnden 20 juni

Nya riktlinjer för insatser inom hemtjänst samt avveckling av undermåliga boenden var några av de frågor som behandlades vid välfärdsnämndens sammanträde 20 juni. Här följer en summering av några ärenden. Kompletta handlingar finns på kommunens webbplats under kallelser, beslutsunderlag och protokoll.

Omarbetade riktlinjer för hemtjänstinsatser

Med syfte att säkra kvalitet och effektivitet i biståndsbeslut, antar välfärdsnämnden omarbetade riktlinjer för hemtjänstinsatser och anhörigstödjande insatser. Riktlinjerna tar utgångspunkt i vad som rättligt betraktas som skälig levnadsnivå, samhällsutveckling, tekniska möjligheter, omvärldsbevakning samt ekonomi.

– Våra riktlinjer har över åren varit tämligen oförändrade. Genom att uppdatera riktlinjerna följer vi både den rättsliga och samhälleliga utvecklingen. Vi har idag helt andra möjligheter att genom dagens utbud av service och tjänster, i kombination med utvecklad teknik, öka valmöjligheter och stärka individens självständighet och oberoende. Samtidigt bidrar ett nytt arbetssätt till en mer kostnadseffektiv verksamhet, säger Annica Jonsson, ordförande välfärdsnämnden.

Vissa insatser förblir oförändrade. Förändringarna fokuserar främst på områden där ett nytt arbetssätt kan leda till ökad självständighet för individen och samtidigt bidra till kostnadseffektivitet. Ett exempel gäller insatsen måltidsleverans som kommer att riktas mot inköp av färdiga rätter. Den som behöver färdiglagad mat kan själv, eller med hemtjänstens hjälp, fritt välja och beställa måltider från butiker och restauranger för hemleverans. Personer som har behov av specialkost ska även fortsättningsvis kunna beviljas måltider från kommunens storkök. Även stöd för inköp av övriga dagligvaror och tjänster ska företrädesvis ske genom e-handel. Nämnden ger förvaltningen uppdrag att ta fram en risk- och konsekvensanalys för måltidsleveranserna.

En annan förändring gäller korta tillsynsbesök. Tillsyn genomförs i normalfallet genom tillsynskamera eller annan digital teknik, vilket ger en trygg tillsyn samtidigt som störande besök undviks nattetid. I vissa fall kan tillsyn ske genom telefonkontakt.

Intervallet för städning justeras till var tredje vecka, vilket ses som skälig nivå enligt rättspraxis. Städning beviljas inte som enskild insats.

De omarbetade riktlinjerna träder i kraft 4 september 2023 och gäller för nya ansökningar och i samband med omprövning av tidigare beslut. Rutinerna för inköp av dagligvaror kommer att införas successivt utifrån särskild plan.

Undermåliga avdelningar vid Sörgården avvecklas

Välfärdsnämnden beslutar att avveckla 14 platser, fördelade på två avdelningar, vid Sörgårdens vård- och omsorgsboende i Bredbyn. Avdelningarna, som ligger i den äldre delen av Sörgården togs ur bruk 2022 då de varken uppfyller krav på boendestandard, vårdhygien eller arbetsmiljö. Eftersom platserna inte används idag leder en avveckling inte heller till övertalighet bland personal. Efter att de två avdelningarna avvecklats finns 60 boendeplatser kvar i Bredbyn. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att omvandla lokalerna till trygghetsboende.

Klippans gruppbostad avvecklas

Välfärdsnämnden beslutar att avveckla Klippans gruppbostad (LSS) under hösten. Klippans gruppbostad, som ursprungligen är en ombyggd lokal för daglig verksamhet, är inte ändamålsenligt utformad och motsvarar inte målgruppens behov. Det är dessutom svårt att bedriva en effektiv verksamhet med endast tre boende.

De som idag bor i Klippans gruppbostad kommer att erbjudas plats i andra gruppbostäder baserat på var de individuella behoven bedöms kunna tillgodoses på bästa sätt. I mitten av oktober beräknas de boende ha fått nya bostäder. Då ska också den nya gruppbostaden Fågelängen i Gimåt stå klar att tas i bruk med sex nya platser.

Plan för hållbart åldrande tas fram

Välfärdsförvaltningen får i uppdrag att ta fram en strategisk plan för ett hållbart åldrande i Örnsköldsviks kommun. Planen, som föreslås ta sin utgångspunkt i kommunens policy för folkhälsa och hållbarhet, ska möta behov och utmaningar och riktas in mott ett gott åldrande med möjlighet att behålla fysiska och intellektuella funktioner, god hälsa samt meningsfullt innehåll i livet.

Publicerad: