Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Nya steg i utvecklingen av Järvedstrand

Illustration över det nya området som planeras i Järvedstrand.

Nya steg i utvecklingen av Järvedstrand

Bygg- och fastighetsföretaget Byggsigurd vill utveckla Järvedstrand, ett strandnära område med attraktivt läge i Järved. Detaljplaneprocessen går nu vidare och ett förslag på detaljplan för området skickas nu ut för granskning. Det innebär att detaljplanen kan gå upp till beslut i kommunfullmäktige i oktober.

- Vi har haft en nära dialog med Byggsigurd och går nu vidare för att få möjliggöra fortsättningen. Vi är mycket positiva till att kunna planlägga för fler bostäder, omvandla ett gammalt industriområde och göra området tillgängligt för Örnsköldsviksborna och våra besökare, säger Andreas Jansson, ordförande samhällsbyggnadsnämnden.

I september 2022 antog kommunfullmäktige en ny detaljplan för Järvedstrand i västra Järved. Det aktuella området vid Järvedstrand är ett gammalt industriområde som Byggsigurd har planer att utveckla. Syftet med den nya detaljplanen är att öka tillgängligheten och möjliggöra för nya bostäder i ett attraktivt läge. Det handlar om såväl villor och radhus som lägenheter i flerbostadshus. Ambitionen att omvandla området till ett bostadsområde innebär att föroreningarna från tidigare industriverksamhet saneras och att området kan öppnas upp för allmänheten med olika allmänna platser.

En månad efter att detaljplanen antogs av kommunfullmäktige beslutade länsstyrelsen att överpröva detaljplanen. Det innebar att länsstyrelsen skulle undersöka om strandskyddet upphävs på ett lagenligt sätt samt om riskerna för ras och skred var tillräckligt utredda. I december beslutade länsstyrelsen att så inte var fallet och upphävde kommunens beslut att anta detaljplanen. Under våren 2023 har planenheten vid Örnsköldsviks kommun, med understöd av en jurist som är expert på strandskydd, undersökt vilka ändringar som behöver göras i detaljplanen utifrån länsstyrelsens beslut att upphäva den. Detta arbete resulterade i två alternativa vägar framåt som på olika sätt innebär ändringar som rör strandskyddsbestämmelserna och riskerna för ras och skred. Dessa två alternativ presenterades för exploatören Byggsigurd i maj 2023, som nu valt att gå vidare med ett av förslagen till detaljplan.

Detaljplanen för Järvedstrand skickas nu ut på granskning där berörda sakägare och myndigheter, däribland länsstyrelsen, får möjlighet att lämna synpunkter på detaljplanen och de ändringar som gjorts avseende strandskyddsbestämmelserna och riskerna för ras och skred. Kommunen ställer sig positiv till att låta detaljplanen prövas rättsligt gällande strandskyddsbestämmelserna. För att denna prövning ska kunna ske är det viktigt att detaljplaneprocessen enligt plan- och bygglagen går till på rätt sätt. När granskningen är klar förbereds planen för ett antagande vilket planeras ske i kommunfullmäktige i slutet av oktober 2023.

Mer information, kontakta: Johanna Söderholm, enhetschef planenheten telefon 0660-88780

Publicerad: