Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Information från bildningsnämnden 13 juni

Information från bildningsnämnden 13 juni

Här följer kortfattad information från bildningsnämndens sammanträde i Örnsköldsvik 13 juni 2023.Nämnden ställer sig bakom kommunövergripande idrottstrategi

Bildningsnämnden antog idag den idrottsstrategi för Örnsköldsviks kommun som är daterad 18 maj 2022. Strategin är framtagen för att synliggöra kommunens olika verksamheters roller i arbetet med att förbättra kommuninvånarnas möjligheter att ägna sig åt och uppleva idrott. Samt stärka det förvaltningsövergripande arbetet med idrott med utgångspunkt från kommunens vision, styrdokument och värdeord. I strategin pekas tre viktiga målgrupper ut; barn och ungdomar 10–18 år, särskilt flickor, personer med funktionsnedsättning och barn och ungdomar upp till och med 18 år som är ekonomiskt utsatta.

Bildningsförvaltningens kommentar: ”Idrottsstrategin är av stor vikt för att ge kommuninnevånarna och föreningslivet goda förutsättningar att bedriva idrottsverksamhet. Den föreslagna strategin anger att nämnderna ska prioritera och arbeta in strategin i den årliga planeringen och i årsbokslutet redovisa de åtgärder och aktiviteter som genomförts utifrån strategin. Regelbunden uppföljning av kundnöjdhet och nyttjande ska göras.”

Nya nämndmål för att konkretisera befintliga koncernövergripande mål

Bildningsnämnden beslutade under dagens sammanträde att anta nya nämndmål för mandatperioden 2023–2026. Bildningsnämndens nämndmål har tagits fram för att konkretisera de redan beslutade koncernövergripande målen. Här kan du ta del av kommunens mål.

Bildningsförvaltningens nämndmål för mandatperioden 2023–2026:

  • Örnsköldsviks skolor präglas av hälsofrämjande skolutveckling och ett tillgängligt ledarskap, där alla grundskolor når minst sitt modellberäknade meritvärde.
  • Örnsköldsviks skolor arbetar aktivt tillsammans med näringslivet för att hitta lösningar på kompetensförsörjningen som utgår från arbetsmarknadens behov.
  • I Örnsköldsviks skolor är lärande för hållbar utveckling en naturlig del av undervisningen.

Övriga ärenden:

Under nämnden gavs även fördjupad information om bland annat problematisk skolfrånvaro och S3B-projektet (skollokalprojekt där S3B står för: Själevad-Bjästa-Bredbyn-Björna) för nämndens ledamöter av bildningsförvaltningens personal.

Samt följande ärenden:

Månadsuppföljning juni 2023
Revidering av personalpolicy
Remiss arbetsmiljöpolicy
Anmälan av delegationsbeslut

 

Kompletta handlingar finns under sammanträdeshandlingar och protokoll.

Publicerad: