Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Örnsköldsviks kommun redovisar åtgärder till IVO efter tillsyn
Porträttbild av Ylva Ekman

Ylva Ekman är avdelningschef för kommunens hälso- och sjukvård.

Örnsköldsviks kommun redovisar åtgärder till IVO efter tillsyn

Nationella, likväl som lokala, uppföljningar efter pandemin visade på brister men ledde också till utvecklingssatsningar inom vård- och omsorg. Kompetens och tydliga rutiner är viktiga fokusområden i Örnsköldsviks förbättringsarbete.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomförde under pandemin 2020-2021 en särskild tillsyn av medicinsk vård och behandling vid landets särskilda boenden. IVO konstaterade att kommuner och regioner inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att säkerställa en god vård och omsorg och genomförde därför en nationell fördjupad tillsyn 2022-2023. Genom granskning av journaler, enkäter till boende, anhöriga och personal samt inspektion på plats i Örnsköldsvik våren 2023 konstaterade IVO att Örnsköldsvik, i likhet med många andra kommuner och regioner, uppvisade brister inom de områden tillsynen fokuserade på:

  • medicinska bedömningar - kompetens och tillräckliga kunskaper i svenska
  • dokumentation och personalkontinuitet
  • läkemedelshantering
  • vård i livets slutskede.

– Den återkoppling vi fick från IVO kom inte som någon överraskning. En hel del av det IVO påpekade var sådant vi själva redan uppmärksammat och i flera avseenden börjat jobba med utifrån de kontinuerliga uppföljningar vi gör inom förvaltningen, säger Ylva Ekman, avdelningschef för kommunens hälso- och sjukvård.

Med syfte att öka kompetens bland omvårdnadspersonal inom välfärdsförvaltningen ska en kompetenstrappa införas. Vidare har en ny dokumentationsrutin tagits fram där sjuksköterskan i sin journalföring följer patientens vårdförlopp och genom att upprätta individuella hälsoplaner för patienterna skapar tydlighet för omvårdnadspersonalen. Som en insats för att stärka kunskaper i svenska deltar för närvarande ett antal medarbetare i en fördjupad omvårdnadsutbildning i kombination med svenska för invandrare/svenska som andraspråk.

– Som ett resultat av vår egen utvärdering efter pandemin har vi även inrättat ett team med resursundersköterskor. Det är erfarna undersköterskor som boenden med behov av kompetensförstärkning kan tillkalla som ”konsulter” för att tillsammans med ordinarie personal säkerställa kompetens och kvalitet i omvårdnadsarbetet. Teamet började jobba i februari och konceptet har väckt intresse även från andra kommuner, berättar Ylva.

För att säkra individuell vårdplanering och efterlevnad av regelverk för dokumentation har dokumentationsgruppen, som leds av medicinskt ansvariga, återstartats efter att ha legat nere under pandemin. Där ska legitimerad personal från olika professioner och verksamheter bland annat fokusera på journalgranskning och introduktion av nyanställd legitimerad personal. En revidering av rutin för läkemedelshantering ska genomföras under hösten, liksom en uppföljning och översyn av den palliativa vården.

– En hel del av förändringarna är redan genomförda och i skarp drift men inom andra områden kan jag ödmjukt konstatera att vi har mer att ta tag i. Det strukturerade kvalitetsarbetet är en ständigt pågående process, konstaterar Ylva Ekman.

Kommunen har nu, enligt begäran från IVO, redovisat vidtagna och planerade åtgärder utifrån granskningen, vilket i sin tur ska utgöra underlag för IVO:s fortsatta bedömning.

Publicerad: