Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Folkhälsan i Örnsköldsvik god, men inte jämlik
Person i  friluftskläder promenerar med tre hundar i en tallskog

Tillgång till ett aktivt och kravlöst friluftsliv är positivt för folkhälsan.

Folkhälsan i Örnsköldsvik god, men inte jämlik

Sju av tio tillfrågade Örnsköldsviksbor skattar den egna hälsan som god, men det gäller i högre grad bland män än kvinnor och i högre grad bland unga än äldre. Det framgår av den senaste folkhälsorapporten.

Nyligen presenterade Region Västernorrland rapporten ”Hälsan i Västernorrland 2022” som i sin tur bygger på den nationella undersökningen ”Hälsa på lika villkor”. Drygt 1 700 personer 16 år och äldre i Örnsköldsvik svarade på enkäten.

På det stora hela är befolkningens hälsa god i Örnsköldsvik med ett gott allmänt hälsotillstånd och ett gott psykiskt välmående. Jämfört med motsvarande mätningar 2018 märks förbättringar för kvinnor i Örnsköldsvik gällande tillit (att i allmänhet kunna lita på andra), upplevelse av trygghet samt förmåga att betala löpande utgifter. För män syns motsvarande förbättringar gällande god självskattad hälsa, stress och fysisk aktivitet men försämring gällande inkontinens, sömnsvårigheter och snusning.

För hela länet gäller att den äldsta och den yngsta åldersgruppen upplever mest besvär av ensamhet och isolering men andelen är lägre i Örnsköldsvik. Befolkningen i Örnsköldsvik, och länet i övrigt, följer den nationella utvecklingen att det sociala deltagandet har minskat och sjukfrånvaron ökat, vilket kan kopplas till pandemin. Sjukfrånvaron är, sedan länge tillbaka, betydligt högre bland kvinnor än bland män. Allra högst sjukfrånvaro i Örnsköldsvik visar kvinnor i åldersgruppen 45-64 år där 22 procent av de svarande hade en sjukfrånvaro på 8 dagar eller mer 2022, vilket var högre än både riket och länet.

– Folkhälsan är totalt sett ganska god i Örnsköldsvik, med den är inte jämlik. Exempelvis finns skillnader utifrån ålder, kön och utbildningsnivå som vi behöver ha koll på. Klart är att det behövs en mängd hälsofrämjande och förebyggande insatser av flera aktörer och på flera nivåer i samhället. Vi behöver fortsatta satsningar för jämlikhet och jämställdhet och att skapa goda förutsättningar för hälsofrämjande livsvillkor och levnadsvanor, exempelvis genom inbjudande friluftsliv, trygga och drogfria miljöer samt hälsofrämjande arbetsplatser. I allt detta är det normförändrande arbetet viktigt, säger Ann-Sofie Mattebo, utvecklingsstrateg vid kommunledningsförvaltningen.

Intaget av frukt och grönt har minskat och förekomsten av fetma är hög och ökar i hela länet. I Örnsköldsvik är förekomsten av fetma högst i åldersgruppen 30-65 år. Tobaksrökningen är nere på rekordlåga 4 procent men användningen av e-cigaretter i länet har fördubblats sedan 2018. De mest frekventa användarna av e-cigaretter och cannabis finns i åldersgruppen 16-29 år.

Hälsoskillnader i befolkningen har ökat över tid. Skillnaderna utifrån socioekonomi syns både för hälsoläget och sjukdomsfrekvensen, levnadsvanorna och den sociala hälsan.

Om undersökningen

Hälsa på lika villkor är en återkommande enkätundersökning om befolkningens hälsa, som våren 2022 gick till ett urval av Sveriges befolkning. Undersökningen genomförs i samarbete mellan Folkhälsomyndigheten, Statistiska centralbyrån och Sveriges regioner. I Västernorrland besvarades den av drygt 7500 personer fördelat över länets kommuner.

Publicerad: