Länk till startsidan
 • Du är här:
 • Startsida
 • Nyheter
 • Information från kommunstyrelsen 2 maj 2023

Information från kommunstyrelsen 2 maj 2023

Här följer kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik 2 maj 2023. Kompletta handlingar finns på kommunens webbplats, under sammanträdeshandlingar och protokoll.

Kommunen yttrar sig över flygplatsutredning
Örnsköldsviks kommun understryker i sitt yttrande över utredningen ”Statens ansvar för det svenska flygplatssystemet” flygplatsens betydelse för tillväxt och kompetensförsörjning i kommunen. Kommunen är nöjd med att flygplatsen föreslås som ordinarie beredskapsflygplats eftersom samhällsviktigt flyg i Örnsköldsvik är en viktig förutsättning för akutsjukvård och totalförsvar, men vill också bland annat förstärka budskapen om vikten av goda flygförbindelser för det mycket exportinriktade näringslivet. Kommunen understryker också att statens ekonomiska ansvar behöver förstärkas ytterligare för att uppnå rättvisa och jämlika förhållanden mellan kommuner och regioner som har statliga flygplatser och kommuner och regioner som driver flygplatser.

Driftsbidrag till Örnsköldsvik Airport

Kommunen beviljar 4,8 miljoner kronor i driftsbidrag till flygplatsen, vilket också motsvarar Trafikverkets driftsbidrag till kommunen. Det totala driftsstödet i form av koncernbidrag från övriga kommunala bolagskoncernen till Örnsköldsvik Airport för att täcka förluster beräknas 2023 bli 37 200 000 kronor.

Medfinansierar norrländskt projekt för grön omställning

Örnsköldsviks kommun medfinansierar projektet Innovationskraft för grön omställning med 290 000 kronor per år under åren 2023-2025. Projektet riktar sig till små och medelstora företag inom cleantechområdet i Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland. Specialiseringsområden för projektet är naturbaserad ekonomi/tillverkningsindustri, arktiska testbäddar och energiteknik/hållbara energisystem. Projektägare är Skellefteå Science City och samverkansparter är Piteå Science Park, Umeå kommun, RISE Processum, Uminova Innovation, Arctic Business Incubator och BizMaker. Total budget för projektet är cirka 27,3 miljoner kronor.

Satsar på projekt för bioekonomi

Örnsköldsvik medfinansierar projektet Innovationsplattform Bioekonomi under åren 2023-2026 med 650 000 kronor per år. Projektets mål är ökad tillväxt hos små och medelstora företag med bioekonomiverksamhet samt fler aktörer i regionen genom innovationskapacitet och tillgänglighet till infrastruktur, experter, finansiering och nätverk. Projektägare är RISE Processum och insatser för projektet görs i Västerbottens och Västernorrlands län.

Centrumnära badplats del i utredning

Kommunstyrelsen föreslår att medborgarförslaget om en centrumnära badplats i Inre hamnen ska anses besvarat i och med att frågan om en badplats finns med som en del i utredningen om en ny stadsdel i centrala delarna av Örnsköldsvik.

Utvecklingsarbete för digital post pågår

Örnsköldsviks kommun arbetar redan idag med information via mejl och utvecklingsarbete pågår också med digital posthantering, funktioner i e-tjänsteplattformen och vissa verksamhetssystem. Kommunstyrelsen föreslår därför att fullmäktige ska anse medborgarförslaget om att kommunen ska skicka information via mejl i stället för brev när det finns en e-postadress tillgänglig som besvarat.

Inga fler ställplatser på Varvskajen

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska avslå e-förslaget om att utöka antalet ställplatser för husbilar på Varvskajen i Örnsköldsvik. Kommunen menar att det inte är lämpligt att öka platserna under tiden arbetet med en detaljplan som ska möjliggöra bostäder och centrumverksamhet pågår. E-förslaget innehåller också ett förslag om grillplatser och bänkbord, men detta är arrendatorns ansvar att hantera.

Funktionsprogram för föremålsmagasin ska tas fram

Under 2023 ska samhällsbyggnadsförvaltningen ta fram ett funktionsprogram som ska ligga till grund för fortsatt utredning och projektering av ett föremålsmagasin för museiföremål. Björn Olssons (C) och Maria Gullikssons (KD) motion återremitterades 2020 från fullmäktige till kultur- och fritidsnämnden med motiveringen att det ska hanteras i ordinarie budgetprocess. Med beskrivningen av fortsatt hantering föreslår kommunstyrelsen att fullmäktige ska anse motionen besvarad.

Koldioxidbudget genom Klimatsekretariatet

Kommunstyrelsen föreslår efter en motion från Ulf-Åke Oldenborg (KD), Erik Orrell (C), Jeanette Karlsson (M) och Michael Carlsson (V) att kommunen ska använda Klimatsekretariatet för att upprätta en koldioxidbudget. Klimatsekretariatet är en oberoende och ej vinstdrivande organisation som digitaliserar, visualiserar och populariserar klimatvetenskap och klimatstatistik. Arbetet ska påbörjas under 2023.

Planeringsgruppen avvecklas

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska besluta om att avveckla planeringsgruppen (PLG) och att ta fram regler för Hållbarhetsforum. Planeringsgruppen har varit ett forum för samråd och information i förvaltningsövergripande och strategiska frågor, och att informera politikerna i tidigt skede om frågor som rör samhällsplanering. Förändringar har över tid skett och nya forum finns nu, och genom att avveckla PLG vill kommunen effektivisera politikernas mötesstruktur och stärka handlingskraft. Hållbarhetsforum är ett nyare icke beslutande forum som kan hantera många frågor, medan övriga kan hanteras i befintlig struktur.

Ansöker om planbesked för förskoleverksamhet

Kommunstyrelsen ansöker om planbesked för del av Örnsköldsvik Domsjö 31:1 eftersom området är intressant för att kunna tillåta förskoleverksamhet. Området ligger i närheten av Domsjö IP.

Ansöker om planbesked för område vid sjukhuset

Kommunstyrelsen ansöker om planbesked för en del av fastigheten Sjukhuset 1 och Örnsköldsvik 4:1. Kommunen och Region Västernorrland har tagit fram en ny trafikstruktur inom sjukhusområdet för att öka tillgängligheten till sjukhuset och området ska nu planläggas för gatu- och naturmark med kommunalt huvudmannaskap.

Övriga ärenden:

 • Månadsuppföljning april 2023
 • Yttrande, Europaparlamentets och rådets direktiv om luftkvalitet och renare luft i Europa
 • Medlemskap i Norrlandsförbundet
 • Bokslut för stiftelser 2022
 • Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 4 2022
 • Nominering av styrelseledamot i RISE Processum AB
 • Yttrande, granskning av integration av nyanlända
 • Yttrande, granskning av arbetet mot våld i nära relationer
 • Anmälan av fattade delegationsbeslut


Publicerad: