Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Information från välfärdsnämnden 18 april
Porträtt: Annica Jonsson

Annica Jonsson (M) är välfärdsnämndens ordförande

Information från välfärdsnämnden 18 april

Det ekonomiska läget var huvudpunkten vid välfärdsnämndens sammanträde 18 april. Här följer en summering av några ärenden. Kompletta handlingar finns på kommunens webbplats under kallelser, beslutsunderlag och protokoll.


Besparingsförslag ska utredas

Prisökningar inom flera områden, minskade statsbidrag samt ökade behov i flera verksamheter har bidragit till att välfärdsförvaltningen behöver minska sina kostnader med 40 miljoner kronor för att nå en budget i balans vid årets slut. Inom förvaltningen pågår ett omfattande arbete för att möjliggöra besparingar och effektiviseringar. Vid välfärdsnämndens möte presenterade förvaltningen ett antal förslag till besparingar som kräver nämndens beslut för att kunna genomföras

Inom arbetsmarknadsenheten föreslås en avveckling av 7,5 årsarbetare och som en följd av detta kan vissa lokalytor avvecklas vid Återbruket Bjästa och Startpunkten. Kapaciteten för arbetslivsrehabilitering balanseras genom att inflödet av personer med insats har minskat. Förslaget innebär också att Återvinningsverksamheten vid Startpunkten och elektronikdemonteringen vid Återbruken i Bjästa och Bredbyn kan behållas även om mängden gods som kan tas emot minskar. Dock försvinner 41 platser för arbetsträning vilket innebär att sådana i högre utsträckning behöver sökas inom de kommunala verksamheterna eller hos externa arbetsgivare. Besparingen beräknas till 4,6 miljoner kronor.

Inom avdelningen för socialt stöd föreslås avveckling av en anhörigkonsulent där behovet av stöd bedöms kunna tillgodoses inom avdelningens övriga verksamheter. Vidare föreslås avveckling av jourverksamheten inom psykosocialt boendestöd och att ansvaret för akut suicidala klienter lämnas över till Region Västernorrland som, enligt lag, har huvudansvar för målgruppen. Avdelningen arbetar vidare med ytterligare effektiviseringar för att nå en total besparing på 3 miljoner kronor.

Välfärdsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram separata beslutsförslag med konsekvensbeskrivningar för vart och ett av de presenterade förslagen. Därefter kan nämnden fatta beslut om varje besparingsförslag.

Upphandling av personlig assistans kan bli aktuell

Välfärdsförvaltningen får i uppdrag att påbörja ett arbete inriktat på upphandling av entreprenör för att utföra personlig assistans. Förvaltningen ska återkomma till nämnden med ett fullgott beslutsunderlag innehållande bland annat risk- och konsekvensanalys samt en tydlig ekonomisk redogörelse för de förväntade ekonomiska effekterna. En grov uppskattning av den besparing som kan göras om utförandet av personlig assistans läggs ut på entreprenad är cirka 5 miljoner kronor.

– Vi ser redan idag att individen i allt högre utsträckning väljer privata aktörer. Då är det också logiskt att vi som kommun utreder möjligheten att upphandla assistans av en extern aktör. Det blir en vinst för båda parter, säger Annica Jonsson, välfärdsnämndens ordförande (M).

Stärkt samverkan för ungas etablering i arbetslivet

Välfärdsnämnden godkänner ett förslag till överenskommelse om samverkan mellan Örnsköldsviks kommun och Arbetsförmedlingen med syfte att påskynda etablering i arbetslivet och att förbättra kompetensförsörjningen. Överenskommelsen fokuserar på insatser riktade till unga 16–24 år, framför allt de som inte slutfört gymnasiestudier. Även bildningsnämnden har godkänt förslaget och därmed kan överenskommelsen träda i kraft 1 maj.Publicerad: