Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Information från kommunstyrelsen 4 april
Oidentifierade mötesdeltagare, mikrofon i förgrunden

Information från kommunstyrelsen 4 april

Här följer kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik 4 april 2023. Kompletta handlingar finns under sammanträdeshandlingar och protokoll.

Ingen teckentolkning vid fullmäktiges sammanträden

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten och direktsänds även via webb. Webbsändningen finns att ta del av med undertexter efter att sammanträdet ägt rum. Eftersom den textade webbsändningen uppfyller tillgänglighetslagens krav bedömer kommunstyrelsen det inte nödvändigt att även teckentolka sammanträdena på plats. Kommunstyrelsen föreslås därför att avslå ett medborgarförslag om teckentolkning vid fullmäktiges sammanträden.

Tillfälliga hyresavtal ska underlätta arbetskraftsinvandring

EU/EES-medborgare har rätt att arbeta, studera eller bo i Sverige utan uppehållstillstånd. Idag kan de dock inte teckna hyresavtal med Övikshem utan ett svenskt personnummer. I ett medborgarförslag önskar förslagsställaren att Övikshem underlättar välbehövlig arbetskraftsinvandring till Örnsköldsvik genom temporära hyresavtal. Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget och föreslår att Övikshem får i uppdrag att ändra rutinerna så att en person från ett annat EU/EES-land ska kunna söka bostad och få ett tillfälligt hyresavtal i avvaktan på svenskt personnummer. Detta under förutsättning att den bostadssökande kan visa ett anställningsintyg hos ett företag i Örnsköldsviks kommun.

Rätt kompetens krävs för insatser i väntan på ambulans

I ett medborgarförslag föreslås att hemtjänstens nattpatrull skulle kunna göra viktiga insatser genom att vara behjälpliga vid larm kring hjärtstopp och i väntan på ambulans (IVPA). Detta skulle bidra till att effektivisera kommunens resurser och att snabbare nå de drabbade. Mer kvalificerade uppgifter skulle också kunna göra arbete inom hemtjänsten mer attraktivt, enligt förslagsställaren. Kommunstyrelsen ser goda intentioner i förslaget men understryker att kompetens för uppgiften är avgörande. Utifrån befintlig lagstiftning är ambulanssjukvård ett ansvar för regionen, vilken tydliggjort att det krävs en kompetens motsvarande brandmansutbildning för att utföra IVPA. Kommunfullmäktige föreslås därför att avslå medborgarförslaget.

Positivt utöka grönområde i anslutning till hamnplanen

I den fördjupade översiktsplanen över centralorten, som antogs 2020, finns en inriktning att hamnplanen i Örnsköldsvik ska behållas som en öppen yta och iordningställas till park för allmänheten. Det ses också som önskvärt att koppla ihop stadskärnan med vattnet, genom Stadsträdgården. Därmed anser kommunstyrelsen att en motion från Anna Sjöberg (V) och Marie Buhr (V) där de föreslår att en del av parkeringsytan vid hamnkranarna i centrala Örnsköldsvik ska göras om till park, ska ses som besvarad. Samtidigt konstaterar kommunstyrelsen att den pågående förtätningen av staden från stadskärnan och mot inre hamnen ställer krav på fler parkeringsytor. I avvaktan på nya parkeringslösningar behöver därför hamnplanen tills vidare nyttjas för parkering.

Ny konstgräsplan ska öka förutsättningar för idrott och aktivitet

Kommunstyrelsen ställer sig positiv till att kultur-och fritidsnämnden ska få ta 9 miljoner kronor i anspråk för att byta ut befintlig konstgräsmata på Skyttis idrotts-och friluftsområde samt att anlägga en helt ny konstgräsplan på Skyttis grusoval. Den nya konstgräsplanen blir ett komplement som ökar tillgängligheten med fler spelytor och träningstider samt stärker möjligheten till spontan idrott och aktivitet. Om kommunfullmäktige godkänner investeringen är planen att åtgärder på Skyttis ska kunna inledas i månadsskiftet juni/juli.

Skidskyttearena för bredd och elit

Kommunstyrelsen föreslår att kultur- och fritidsnämnden får investera 5 miljoner kronor i en ny skidskyttestadion på Skyttis. I projektet ingår att bygga en fullstor skidskytteanläggning med skjutvall för krutvapen, belyst stadionområde, straffrundor och slingor som ansluter till befintliga slingor för längdskidor. En ny anläggning kan dels gynna skidsport bland unga, dels möjliggöra tävlingar på nationell nivå. Projektet kommer att genomföras i samverkan med intressegruppen Skidsamverkan Örnsköldsvik.

Övriga ärenden:

Månadsuppföljning 2023
Klimatbokslut 2022
Uppföljning klimatstrategi, bokslut 2022
Ansökan om planbesked för Örnsköldsvik 9:1
Redovisning av upphandlingar 1 juli 2022 - 31 december 2022
Redovisning av motioner vilkas beredning inte är slutförd, mars 2023
Redovisning av medborgarförslag vilkas beredning inte är slutförd, mars 2023
Antagande av reviderad pensionspolicy
Upphävande av beslut samt nytt beviljande om finansiell medverkan för trygghetsboende Eken
Europaforum 4-5 maj 2023
Årskonferens för svenska stadskärnor 31 maj-1 juni 2023
Anmälan av fattade delegationsbeslut
Val av kommunens representant till Inera ABs ägarrådPublicerad: