Länk till startsidan
 • Du är här:
 • Startsida
 • Nyheter
 • Information från kommunstyrelsen den 7 mars 2023

Information från kommunstyrelsen den 7 mars 2023

Här följer kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik den 7 mars 2023. Kompletta handlingar hittar du på sidan Sammanträdeshandlingar och protokoll.

Förlängning av cykelbana inte aktuell

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska avslå medborgarförslaget om cykelbana Kubbe-Bredbyn förbi Norrflärke skola eftersom vägen är Trafikverkets. En cykelbana finns, men förslagsställaren föreslår förlängning. Örnsköldsviks kommun framhåller att denna trygg- och trafiksäkerhetsfråga berör medborgare på flera håll och att Kubbe-Norrflärke ska lyftas i dialogprocessen med Trafikverket.

Nej till väghållaransvar i Nyänget

Kommunstyrelsen föreslår avslag på medborgarförslaget om att kommunen ska ta över väghållaransvaret för alla vägar i Nyänget. Örnsköldsviks kommun står för drift och underhåll av en del av vägnätet i området och viss ombyggnation kommer att ske i samband med insatser från MIVA. Men att överta ytterligare delar av det enskilda vägnätet i kommunen finns inte resurser till idag.

Ingen utredning om delaktighet

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska avslå Gunnar Eklöfs (V) och Göran Wåhlstedths (V) motion om att tillsätta en utredning med fokus på personalens delaktighet i större om-, till- och nybyggnationer under de senaste 15 åren. Sammantaget finns möjligheter till delaktighet i de olika processer som finns för byggnationer och bedömningen är att detta inte behöver utredas vidare.


Övriga ärenden:

 • Resultatöverföringar 2023
 • Ekonomiskt läge 2023-2027
 • Budget 2023 – Ekonomiska planer nämnder
 • Yttrande över aktualitetsprövning i Västernorrlands län av riksintresse enligt Miljöbalken
 • Återrapportering, utredning medborgarförslag Paradisgaraget
 • Revidering av reglemenen för kommunstyrelsen, valnämnden, myndighetsnämnden, bildningsnämnden, välfärdsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, krisledningsnämnden.
 • Valda ledamöter och ersättare för finska och samiska till budgetsamråd finska och samiska
 • Anmälan av fattade delegationsbeslut
 • Anmälan av fattade delegationsbeslut

Publicerad: