Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Information från kommunstyrelsen den 7 februari 2023

Information från kommunstyrelsen den 7 februari 2023

Här följer kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik den 7 februari 2023. Kompletta handlingar hittar du på sidan Sammanträdeshandlingar och protokoll.

E4 statens ansvar

Att omforma E4 genom centrala Örnsköldsvik till paradgata tillhör inte kommunens uppgifter, och därför föreslår kommunstyrelsen att fullmäktige ska avslå det aktuella medborgarförslaget. Det är staten genom Trafikverket som har ansvar för E4:an. I den fördjupade översiktsplanen finns dock en idéskiss över en framtida utformning med Centralesplanaden som en grönare esplanad när ny E4 genom Åsberget är på plats.

Städuppdrag i förändring

Örnsköldsviks kommun har inlett ett arbete med ambitionen att förändra ansvaret för städning inom allmänna utrymmen i särskilt boende. Det skulle innebära att konsult- och serviceförvaltningen tar över uppdraget från välfärdsförvaltningen och att detta då är ett led i att tydliggöra rollen som undersköterska. Kommunstyrelsen föreslår att den motion som Lars Näslund (M) skrivit om att i första hand handla upp tjänster för att städa omsorgsboenden eller att anställa lokalvårdare, därför ska anses besvarad.

Utreder utveckling av volontärverksamhet

Örnsköldsviks kommun ser i en utredning om anhörigstöd även över möjligheterna till samarbete med bland annat föreningar kring volontärverksamhet för äldre. Tanken är att utveckla förutsättningarna för parter som vill driva volontärverksamhet. Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige därför att anse Lars Näslunds (M) motion som besvarad. Han föreslår att volontärer ska varmt välkomnas på omsorgens boenden och att volontärerna uppmuntras med att äta gratis och få en friskvårdstimme på Paradisbadet någon gång i månaden eller liknande.

Finansiell medverkan i trygghetsboende

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska bevilja Nordek Förvaltning AB finansiellt stöd för trygghetsboende Eken i Järved där 38 lägenheter har konverterats till trygghetsboende. Ersättningen som är 520 000 kronor per år handlar om bidrag för värd/värdinna och gemensamhetslokal enligt kommunens kriterier.

Öppna samråd istället för minoritetsråd

Kommunstyrelsen föreslår att minoritetsrådet ska avvecklas och ersättas med andra former av samråd. Därmed tas fokus bort från representantskap och i stället ska strävan vara att nå individer i olika delar av samhället och inte bara dem som exempelvis har organiserat sig i en förening. Öppna samråd nära kommunens kärnverksamhet är alternativ till detta.

Kommunstyrelsen föreslår också att budgetsamråd för finska och samiska inrättas. Där ska statsbidraget hanteras. Modellen har prövats under en tid och föreslås nu bli en formell instans.

Avtalar med FN-föreningen om Earth Hour

FN-föreningen i Örnsköldsvik kommer att hålla i arbetet med Earth Hour enligt ett nytt avtal med kommunen. Därmed lämnar alltså Cesam över till FN-föreningen. Avtalet är ettårigt och omfattar 30 000 kronor. Earth Hour äger rum den 25 mars.

Planeringsstrategi verktyg för översiktsplanering

En planeringsstrategi har tagits fram för att fungera som verktyg för att hålla kommunens översiktsplan aktuell. Strategin innebär ingen ändring av översiktsplanen utan talar om vad kommunen ska fokusera på i översiktsplaneringen och om det finns delar av planen som behöver ändras. Nuvarande översiktsplan beslutades 2012 och vann laga kraft 2015 och därefter har fördjupningar och tematiska tillägg gjorts. Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan pågår.


Övriga ärenden:

Yttrande, granskning av arbetsmiljö i verksamheter som riskerar möta hot och våld

Avtal med Cesam angående Fairtrade

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 3 2022

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning

Yttrande, reviderat direktiv om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse – förslag från europeiska kommissionen.

Val till kommunala seniorrådet 2023-2026

Val till tillgänglighetsrådet 2023-2026

Val till budgetsamråd för finska och samiska 2023-2026

Val till natur- och friluftsrådet 2023-2026

Val av representanter till presentation av redovisning av forskningsprojekt kopplat till samverkansavtal med Mittuniversitetet

Val till fiskvattengruppen 2023-2026

Anmälan av fattade delegationsbeslut

Publicerad: