Länk till startsidan
 • Du är här:
 • Startsida
 • Nyheter
 • Samhällsbyggnadsförvaltningens lokalsatsningar
Vy över en byggarbetsplats

Ett av kommunens pågående projekt, nya simhallen som byggs centralt i Örnsköldsvik.

Samhällsbyggnadsförvaltningens lokalsatsningar

För att möta identifierade behov av lokaler och samtidigt bidra till att Örnsköldsviks kommun ska nå målet om att bli 5 000 fler utifrån Utvecklingsprogram för en kraftig befolkningstillväxt i Örnsköldsvik, beslutade samhällsbyggnadsnämnden under förra veckans nämndssammanträde att anta dokumentet Lokalresursutredning för samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter 2023–2027.

Dokumentet är ett planeringsunderlag för att möta den kommande efterfrågan av lokaler inom den närmaste fem- till tioårsperioden. Inom samhällsbyggnadsförvaltningen pågår för närvarande följande projekt:

 • Bygger ny simhall​
 • Utreder och projekterar för ett bygge av en multihall i Hörnett​
 • Utarbeta en utvecklingsplan för Skyttis​
 • S3B-projektets sista del med om- och tillbyggnation av Björnaskolan​
 • Utreder parkeringsytor och möjlighet att bygga ett mobilitetshus i centrum​
 • Utreda byggnation av kulturhus

För att möta framtidens Örnsköldsvik ser förvaltningen ett behov av exempelvis: ​

 • Bygga magasin för förvaring och visning av museiföremål
 • Utreda möjligheten att bygga om Paradisgaraget till mobilitetshus
 • Utreda möjligheten till att bygga ett nytt stadsbibliotek
 • Utreda möjligheten till att bygga en ny ishall
 • Utreda förutsättningar för och möjligheten till att bygga en fullstor fotbollshall
 • Ha beredskap för att möta nya behov som uppstår när bostadsområden utvecklas i kommunen

— För att ständigt blicka framåt och möta de möjligheter och behov som kommer behövs en tydlig planering och väl grundade prioriteringar. Kommunen behöver hela tiden lyssna av civilsamhället och våra medborgares önskemål i arbetet med de lokaler som finns och som planeras för framtiden, säger Björn Olsson (C), ordförande, kultur- och fritidsnämnden.

Profilbild på en man

Björn Olsson (C), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Samhällsbyggnadsförvaltningens uppdrag är att aktivt verka för att bygga en hållbar kommun med god miljö för alla som bor, verkar och besöker Örnsköldsvik, det vill säga att göra det goda livet möjligt. Det pågår ett ständigt arbete för att tillgodose behov och önskemål som finns hos kommunens invånare, föreningar och företag inom samhällsbyggnadsförvaltningens ansvarsområden där det handlar om infrastruktur, transporter, kommunikationer och säkerhet samt att möjliggöra utveckling för bostadsbyggande, företagande och civilsamhälle.

Lokalresursutredningen ska utgöra verktyg för planeringen av framtida behov av anläggningar och lokaler samt kommande investeringsbehov inom de verksamheter som samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden ansvarar för. Planen ses över och revideras varje år.

Lokalresursutredningar (LRU) ska årligen upprättas av samtliga nämnder och kopplas till arbetet med fleråriga planer och budget. Utredningen blir ett underlag som kommunens nämnder överlämnar till kommunstyrelsen för inarbetning i kommunens övergripande lokalresursplanering. Lokalresursutredningen ska ange färdriktningen. De större åtgärder som föreslås kommer sedan att hanteras som separata beslutsärenden i nämnderna. Syftet med lokalresursutredningarna är att ge en bild av de kommunala förvaltningarnas behov av bostäder och verksamhetslokaler under kommande fem till tio års period.

Publicerad: