Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Högt betyg för Örnsköldsviks kommun i SKRs servicemätning Insikt
vinterbild över Örnsköldsvik i fågelperspektiv med illustration av gröna pilar som pekar uppåt mot höger

Örnsköldsviks kommun visar ett mycket bra resultat i SKRs servicemätning Insikt och ligger hittills i år på 81 NKI, vilket är ett högt resultat, jämfört med rikssnittet på 74.

Högt betyg för Örnsköldsviks kommun i SKRs servicemätning Insikt

I SKRs löpande undersökning Öppna jämförelser Insikt visar Örnsköldsviks kommun, hittills i år, ett genomgående högt resultat när det gäller betyg på kommunens service till företagen och ligger över rikssnittet. Örnsköldsviks kommun visar en positiv utveckling av snittet från år till år. Hittills i år ligger kommunen på 81 NKI, jämfört med rikssnittet på 74.

— Det är glädjande att de initiativ och forum som etablerats för att förbättra service och handläggningstider får genomslag. Jag är glad för kommunens medborgare, företagare och tjänstepersoner som gemensamt arbetar för att tillsammans bygga ett bättre Örnsköldsvik. Arbetet är på intet sätt klart och vi måste behålla engagemanget, men det bevisar att vi tillsammans når resultat och är på rätt väg, säger Peter Selemark, tillväxtchef vid Örnsköldsviks kommun.

Förbättringarna i undersökningen Insikt är ett resultat av ett utvecklingsarbete där många verksamheter är inblandade, där fokus ligger på service och att entreprenörens ambition ska tas tillvara.

Störst förbättring i SKR:s undersökning gör byggområdet, som höjt sitt resultat inom alla serviceområden som mäts i undersökningen från 48 NKI förra året till i år 74 NKI, där rikssnittet ligger på 66 NKI. Bland annat har byggenheten arbetat aktivt under året för att kartlägga handläggningsprocessen och identifierat tid för kompletteringar som en av de största tidsslukarna. Handläggare ringer numer upp den sökande som begärts på kompletteringar, vilket inneburit att den totala handläggningstiden minskat avsevärt. För att minimera behovet av kompletteringar genomförs även ett förbättringsarbete med fokus på e-tjänster och webbinformation.

Miljö- och hälsoenheten visar ett toppresultat i undersökningen och går från ett högt resultat 2021 till mycket högt resultat för 2022. Det goda resultatet i undersökningen kan bland annat härledas till enhetens fokuserade förbättringsarbetet på bemötande och service, där man öppnat upp för mer dialog med företagen. Kommande förbättringsarbete fokuserar på att utveckla fler e-tjänster inom miljö- och hälsoområdet.

Den kommunala lantmäterienheten har dessutom genomfört en rad förbättringar under året med fokus på att underlätta för företagen och har lyckats minska handläggningstiden med 50 procent. Förbättringar som exempelvis att skapa rätt förväntningar genom att förtydliga förrättningsprocessen, erbjuda digitala möten och mer dialog, ökat tillgängligheten till handläggare, ringer upp vid kompletteringar, samt deltar i Företagslotsen för att möta företagare i ett tidigt skede.

— Det handlar om att vi behöver jobba smartare för att effektivisera och jag tycker vi har hittat ett bra lösningsfokuserat arbetssätt som fungerar, vi försöker se de möjligheter som finns i ett ärende snarare än begränsningarna. Känslan är att de invånare och företagare vi är i kontakt med upplever detta som positivt, säger Mona Edin, chef vid lantmäterienheten, Örnsköldsviks kommun.

Fakta om undersökningen Insikt
Undersökningen mäter företagens nöjd kund-index, NKI, och besvaras av företagare som har haft kontakt med kommunen i samband med bland annat olika tillväxt- och tillsynsärenden. De myndighetsområden som mäts i undersökningen är brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, serveringstillstånd samt livsmedelskontroll. Betygsskalan i mätningen går från 1–100 och ett värde på 70 eller mer räknas som högt och ett värde på 80 eller mer räknas som mycket högt. I april 2023 offentliggör SKR det nationella resultatet för 2022 samt kommunrankingar.

Läs mer om undersökningen Insikt på SKRs webbplats. Länk till annan webbplats.

Publicerad: