Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Information från kommunstyrelsen den 8 november 2022

Information från kommunstyrelsen den 8 november 2022

Här följer kortfattad information från kommunstyrelsens extrainsatta sammanträde i Örnsköldsvik den 8 november 2022. Kompletta handlingar hittar du på sidan Sammanträdeshandlingar och protokoll.


Budgetförslag till fullmäktige

I slutet av november ska det nya fullmäktige besluta om budgeten för 2023 och plan för 2024-2026. Nuvarande kommunstyrelse, som är den sittande för tidigare mandatperiod, beslutade idag att föreslå att fullmäktige ska anta Socialdemokraternas budget.

Tydligare taxa med efterhandsdebitering

Efterhandsdebitering för livsmedelskontroll ska införas, föreslår kommunstyrelsen. På så sätt blir det tydligare för företagaren vilken kontroll den betalar för, jämfört med tidigare system med årlig avgift i början av året. Den nya taxan föreslås gälla från 1 januari 2023.

Föreslår nej till kommunala nötdjur

Kommunstyrelsen föreslår, som svar på ett medborgarförslag, att kommunen inte ska köpa in egna nötdjur som en del i att hålla natur öppen och att öka den närproducerade maten i skolorna. Kostnaderna skulle förmodligen vara betydande och kommunen har för närvarande inte den ekonomiska möjligheten att verkställa idén.

Extra belysning alltför kostsam

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska avslå medborgarförslaget som föreslår bland annat belysning av broar vid södra och norra entréerna till Örnsköldsvik samt vattentornet på berget vid Skyttis. Kostnaderna beräknas bli för stora utifrån erfarenheter av tidigare provbelysningar och utredningar.

Ny strategi för måltider

Ny strategi för måltider i ordinärt och särskilt boende har tagits fram. Den ska bland annat säkerställa att måltiderna håller god kvalitet och tydliggör ansvaret inom den kommunala verksamheten.

Markanvisningsavtal för bostadsområde

Ett markanvisningsavtal har upprättats mellan Parken 75 AB och Örnsköldsviks kommun för del av fastigheten Örnsköldsvik 7:5, vid Folkparksgatan på norra sidan av staden. Området är tänkt för bostäder med stadsbebyggelsekaraktär. Markanvisningen innebär en förlängning av reservationstiden med anledning av det rådande marknadsläget för byggprojekt.

Gemensam bussgodsorganisation fullföljs

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska fatta kompletterande beslut för att bildandet av en gemensam bussgodsorganisation i Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län ska kunna genomföras. Dessa beslut gäller ägartillskott, borgensåtagande och köp av aktier som ska genomföras av Kollektivtrafikmyndigheten. Beslut om bildandet fattades i kommunfullmäktige 2018.

Övriga ärenden:

Yttrande, Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer

Yttrande, granskning av kommunens lokalförsörjning samt lokaluthyrning samt lokaluthyrning och lokalanvändning

Fyllnadsval, ledamot i planeringsgruppen för översiktlig planering (PLG)

Anmälan av fattade delegationsbeslut 2022, förtroendevalda och tjänstepersoner

Publicerad: