Länk till startsidan
 • Du är här:
 • Startsida
 • Nyheter
 • Information från kommunstyrelsen den 4 oktober 2022

Information från kommunstyrelsen den 4 oktober 2022

Här följer kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik den 4 oktober 2022. Kompletta handlingar hittar du på sidan Sammanträdeshandlingar och protokoll.

Stark ekonomi för kommunen 2022

Örnsköldsviks kommuns ekonomi 2022 är stark och det prognostiserade resultatet på +205 Mkr är betydligt bättre än budget, visar tertialuppföljningen för de åtta första månaderna. Bakom det förbättrade resultatet ligger främst en starkare konjunkturåterhämtning som ökar skatteintäkter och statsbidrag. För att upprätthålla god ekonomisk hushållning på längre sikt är ett fortsatt fokus på att hålla ner verksamhetens nettokostnad nödvändigt, säger den ekonomiska rapporten.

Köpeavtalet för Biltemas etablering till fullmäktige

Köpeavtalet mellan Biltema och Örnsköldsviks kommun för fastigheten Örnsköldsvik Brösta 14:1 är nu klart och kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska godkänna det. Köpeskillingen är 7 050 000 kronor för det 4,7 hektar stora markområdet där ett varuhus och parkering ska etableras.

Utvecklingsprogram för befolkningstillväxt till fullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska godkänna det koncerngemensamma utvecklingsprogrammet för kraftig befolkningstillväxt. Programmet ska ge förtroendevalda en strategi att enas kring, styrning och stöd för kommunkoncernverksamheterna samt färdriktning och förutsättningar för handlingskraft. Det fokuserar på prioriterade insatser när det gäller mark och infrastruktur, jobb och kompetens, attraktiva boende- och livsmiljöer och även på kultur och arbetssätt för att nå visionen att 2030 vara en plats för 65 000 nyfikna med framtidstro.

Utredning om koldioxidsänka senast 2024

Kommunens klimatstrategi som antogs förra året säger att kommunen senast 2024 ska utarbeta ett ställningstagande kring hur kommunalt ägd mark ska förvaltas och skötas som koldioxidsänka. Därmed anser kommunstyrelsen att medborgarförslaget om just samma ämne är besvarat.

Husumsområdet pekas ut i översiktsplan

I den kommande översiktsplanen för kommunen kommer mark för industri och andra större verksamheter ut i alla kommundelar, och bland annat i Husumsområdet. Även områden för bostäder i och omkring Husums tätort kommer också att pekas ut. I och med detta föreslår kommunstyrelsen att fullmäktige ska anse att motionen från Lars Näslund (M), Johannes Nordin (M), Annica Jonsson (M) och Jeanette Karlsson (M) om att säkra industrimark i Husum för framtiden är besvarad.

Går med i filmfondsatsning

Kommunstyrelsen ser positivt på att gå med i arbetet för att etablera en regional filmfond för att stärka filmnäringen i Västernorrland. Ambitionen är att kommunerna i Västernorrland och Region Västernorrland satsar gemensamma medel i en filmfond. Inriktningsmålen är bland annat att kontinuerligt locka större film- och tv-produktioner till regionen och att minst en tv-dramaserie eller två-fyra långfilmer samt ett ökat antal kort- och dokumentärfilmer ska årligen spelas in i regionen. Den totala insatsen från dessa från och med 2023 blir 6, 9 miljoner kronor årligen, varav Örnsköldsviks del är 550 000 kronor.

Större ledningssamverkan för räddningsorganisationer

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska godkänna inrättandet av det operativa ledningssystemet Räddningsregion Mittnorrland. Det handlar om ett utvecklat samarbete mellan det befintliga Räddsam Västernorrland som är ett gemensamt operativt ledningssystem för räddningsorganisationerna i länet, och tio inlandskommuner i Västerbottens och Norrbottens län. En större ledningssamverkan ska skapa bättre förutsättningar att kunna leda större händelser samt flera samtidigt pågående händelser. Under förutsättning att alla parter fattar beslut om att delta kommer ledningssystemet att kunna vara i drift vid kommande årsskifte.

Uppdaterat handlingsprogram för räddningstjänst

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska anta handlingsprogrammet för operativ och förebyggande räddningstjänst. Förändringar i lagen om skydd mot olyckor har inneburit att handlingsprogrammet behövt uppdateras.

Föreslår höjning av VA-avgifter

Brukningsavgifterna för vatten och avlopp ska höjas med 8 procent från 2023, föreslår kommunstyrelsen. Brukningsavgifter är den ena delen av VA-taxan och den andra delen är anläggningstaxan. Styrelsen i Miva fattade i september beslut om en höjning av anläggningstaxan med 2 procent. Brukningsavgifter är en periodisk avgift för drift- och underhållskostnader, kapitalkostnader för investeringar och den del av anläggningskostnaden som inte täcks av anläggningsavgiften. Den beslutas av fullmäktige. En bakgrund till taxejusteringarna är rådande världsläge med ökade kostnader för energi, entreprenadtjänster och material.

Höjda avgifter för kommunalt avfall och slam

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska anta den nya taxan för kommunalt avfall och slam. Avgifterna för avfall höjs med 11 procent jämfört med 2022 och slam med 7 procent. Utökad service och styrning för att minska miljöbelastning, höjd kostnad för energiåtervinning, nytt entreprenadavtal för insamling av mat- och restavfall och kraftigt höjt index för entreprenadavtalet för slamtömning påverkar kostnaderna framåt.

Övriga ärenden:

 • Ekonomiskt läge 2023-2026
 • Verksamhetsuppföljning september 2022
 • Återrapportering, granskning av kommunens arbete med avtalsuppföljning
 • Redovisning av genomförda upphandlingar 1 januari 2022 – 30 juni 2022
 • Yttrande, Arlande flygplats – en plan för framtiden
 • Yttrande, avgränsningssamråd för miljökonsekvensbeskrivning av ändrade havsplaner
 • Yttrande, remiss av EU-kommissionens förslag till förordning om restaurering av natur
 • Antagande av instruktioner för kommunstyrelsens utskott
 • Redovisning av medborgarförslag vilkas beredning inte är slutförd
 • Fyllnadsval ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott, ekonomiberedning, planeringsgruppen för översiktlig planering
 • Anmälan av fattade delegationsbeslut, förtroendevalda och tjänstepersoner

Publicerad: