Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Kommunen arbetar vidare för ”Förbifart Örnsköldsvik”
Person med barnvagn och cyklist försöker ta sig över E4 på Centralesplanaden där tung trafik dundrar fram.

Drygt 20 000 fordon, varav cirka 10 procent tung trafik passerar dagligen längs E4 genom Örnsköldsviks centrum. En situation som behöver förändras med hänsyn till människor och miljö.

Kommunen arbetar vidare för ”Förbifart Örnsköldsvik”

För ungefär en vecka sedan mottog Örnsköldsviks kommun beskedet att ”Förbifart Örnsköldsvik” inte finns med i regeringens infrastrukturplan för 2022–2033. Därför går arbetet nu in i en ny fas – med fortsatt fokus att säkerställa miljö och säkerhet för Örnsköldsviks invånare.

Frågan om ”Förbifart Örnsköldsvik” har funnits med under lång tid. I Örnsköldsvik har kommunen länge drivit uppfattningen att E4:an måste flyttas ut ur stadskärnan. Vid sidan av oacceptabelt höga bullernivåer och koldioxidutsläpp, är utsläppen av kvävedioxider lika höga i centrala Örnsköldsvik som på Hornsgatan i Stockholm. Den nuvarande dragningen av E4 innebär stora risker och en ny förbifart skulle vara samhällsekonomiskt lönsam. Trots detta fanns projektet inte med när regeringen presenterade den nationella infrastrukturplanen. "Förbifart Örnsköldsvik" är nödvändig för miljön och säkerheten, och arbetet går nu över i nästa fas.

Nästa steg är att söka alternativ finansiering. Kommunen kommer omgående att inleda samtal med marknadsaktörer i syfte att bygga tunneln genom avgiftsfinansiering. Förhoppningen är att det möjliggör Förbifart Örnsköldsvik, kanske även snabbare än om projektet legat med i planen. Tidsplan för en möjlig avgiftsfinansierad tunnel är bland annat beroende av marknadsaktörernas svar på en sådan förfrågan.

– Det är av största vikt att garantera kommuninvånarnas säkerhet. Därför kommer vi under tiden självklart fortsätta jobba med Trafikverket för att till exempel binda farliga partiklar. Vi kommer även att se över hastighetsbegränsningen på E4 genom centrum. Vi måste också tillsammans med berörda myndigheter genomföra övningar för att hantera en potentiell krissituation där exempelvis farliga kemikalier är inblandade, säger kommunstyrelsens ordförande Per Nylén.

Inför att den nödvändiga tunneln är på plats kommer kommunen att ytterligare utreda möjligheten att införa en miljözon för att på så sätt garantera att främst den tunga trafiken leds ut ur stadskärnan.

– Vi fortsätter självklart också vårt påverkansarbete fram till nästa revidering av den nationella infrastrukturplanen, som revideras var fjärde år, understryker Per Nylén.

 

Förbifart där E4 leds genom tunnel

Kartskiss som visar föreslagning av dragning av E4 i en tunnel genom Åsberget.

För att minska den omfattande genomfartstrafiken behöver E4 ledas ut ur stadskärnan via en tunnel genom Åsberget.

Publicerad: