Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Tillfälliga kostråd rekommenderas för fisk från Torsbölessjön och Tällvattnet
Närbild på händer som håller i en liten abborre.

Kommunen lämnar tillfälliga kostråd på fisk i Torsbölessjön samt Tällvattnet efter att förhöjda värden av ämnet PFOS har hittats i fisken.

Tillfälliga kostråd rekommenderas för fisk från Torsbölessjön och Tällvattnet

Ämnet PFAS har hittats i fisk i Torsbölessjön samt Tällvattnet via provtagning och analys av Länsstyrelsen Västernorrland. Halterna är förhöjda och kommunen lämnar, efter samråd med Livsmedelsverket, tillfälliga kostråd för fisk från dessa sjöar.

PFAS ett samlingsnamn för tusentals industriellt framställda kemikalier som kan ge negativa hälsoeffekter vid långvarig exponering. Under 2021/2022 genomförde Länsstyrelsen i Västernorrland provtagning av PFAS-föroreningar i ytvatten av sjöar och vattendrag samt i fisk i flera av länets kommuner. Syftet med kartläggningen är att öka kunskapen om var PFAS-föroreningar förekommer och att identifiera potentiella källor.

Resultatet av Länsstyrelsens provtagningar visar bland annat på förhöjda halter av PFOS, ett PFAS-ämne förknippat med bland annat brandskumsanvändning, i fiskar fångade i Torsbölessjön i Arnäsvall och Tällvattnet i Kubbe. I fisk fångad i Torsbölessjön var medianhalten 59 μg/kg våtvikt och i Tällvattnet 16 μg/kg våtvikt. Det saknas idag kostbaserade gränsvärden för PFOS i fisk. Som temporär åtgärdsnivå rekommenderar Livsmedelverket att halterna av PFOS i fisk inte ska överstiga miljökvalitetsnormen, som är satt till 9,1 μg/kg våtvikt. Miljökvalitetsnormen är ett mått på om fiskevattnet kan anses vara utsatt för förhöjd påverkan.

— Risken med ämnena är inte akut utan det är att äta fisk med höga halter under lång tid som du ska undvika, säger Åsa Westerlund, enhetschef på miljö- och hälsoenheten.

Utifrån resultaten av Länsstyrelsens provtagningar samt rekommendationer från Livsmedelsverket förväntas samhällsbyggnadsnämnden fatta beslut om tillfälliga kostråd vid sitt sammanträde den 16 juni.

Förslaget till det tillfälliga kostrådet anger följande rekommendationer:
Fisk fångad i Torsbölessjön bör inte ätas.
Fisk fångad i Tällvattnet (Kubbe) bör inte ätas oftare än cirka 2–3 gånger per år.

Kostrådet rekommenderas att vara tillfälligt och gälla fram till att underlag från ytterligare analyser eller Livsmedelsverkets riktlinjer förändras.

Boende vid Torsbölessjön kommer att kontaktas av kommunen för mer information och ytterligare provtagning är planerade att genomföras nedströms från Torsbölessjön.

Här kan du se mer information och ta del av frågor och svar om PFAS.

Ytterligare information
Lena Hörnlund, miljöinspektör, samhällsbyggnadsförvaltningen, 0660-884 24

Maria Hansson, miljöinspektör, samhällsbyggnadsförvaltningen, 0660-888 11 (från 21 juni).

Publicerad: