Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Information från kommunstyrelsen 7 juni

Information från kommunstyrelsen 7 juni

Här följer kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik den 7 juni 2022. Kompletta handlingar hittar du på sidan Sammanträdeshandlingar och protokoll.

Starkt resultat för Örnsköldsviks kommun

I årets första tertialuppföljning prognosticerar Örnsköldsviks kommun ett starkt resultat för kommunen även 2022. Prognosen är +175 miljoner kronor för helåret, jämfört med budgeterade +85 miljoner kronor. Det avsevärt förbättrade resultatet förklaras framför allt av en starkare konjunkturutveckling som ökar skatteintäkter och statsbidrag.

Vill investera i hamnutbyggnad

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska säga ja till en 261 miljoner kronor i investering för en utbyggnad av Hörneborgs allmänna hamn. Örnsköldsviks Hamn och Logistiks kunder har ett ökande behov av effektiva och hållbara transportkedjor och sjöfartsbranschen går mot större, mer djupgående fartyg och mer containertrafik. På grund av ett stort underhålls- och reinvesteringsbehov i nuvarande hamnar är en koncentration till färre hamnar en förutsättning.

Föreslår att e-förslag ska gälla från 15 oktober

Från och med den 15 oktober i år kommer det att bli möjligt att lämna så kallade e-förslag till kommunen. Efter att förslaget har granskats och godkänts publiceras det så att folkbokförda i kommunen kan rösta. Det förslag som får 50 röster eller fler under en tidsperiod på 90 dagar är då garanterat politisk beredning. I och med att e-förslag införs slutar medborgarförslag att gälla.

Ny bredbandsstrategi för kommunen

Kommunstyrelsen beslutade idag om en ny bredbandsstrategi för Örnsköldsviks kommun. Syftet med bredbandsstrategin är att ge en inriktning för den geografiska kommunen och definierar kommunens och kommunkoncernens roll och strategiska riktning i bredbandsutbyggnaden.

Fortsätter medfinansiering i Leader Höga Kusten

Örnsköldsviks kommun fortsätter sin medfinansiering av landsbygdsutvecklingsprogrammet Leader Höga Kusten med 450 000 kronor per år under åren 2023-2029. Leader-metoden är en del av EU:s strategi för tillväxt och jobb och Örnsköldsviks kommun ingår i området Höga Kusten tillsammans med Härnösands, Sollefteås och Kramfors kommuner.

Dansbaneförslag till stadsdelsarbete

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska avslå två medborgarförslag som kommit in om utedansbana i Strandparken. Istället överlämnar den förslaget till det arbetet med en ny stadsdel i centrala Örnsköldsvik.

Föreslår avslag på fabrik på flygplatsens mark

Kommunstyrelsen föreslår avslag på medborgarförslaget om att lägga ned flygplatsen och låta Northvolt bygga en batterifabrik på platsen istället.

Beskrivning av pågående näringslivsarbete besvarar medborgarförslag

Ett medborgarförslag om bättre företagsklimat som innehåller förslag om nyanställningar vid tillväxtavdelningen, plan för företagskontakter och om att ta fram lämpliga områden för företagsetableringar har lämnats in till kommunen. Arbete pågår genom ett antal åtgärder och kommunstyrelsen anser att medborgarförslaget är besvarat genom en beskrivning av dessa.

Miva yttrar sig om motion om kostnadsbesparingar

Annica Jonsson (M), Lars Näslund (M), Anita Danielsson (M), Jarl-Erik Smeds (M) och Maud Gustavsson (M) har i en motion föreslagit kostnadsbesparingar inom Miva genom ny teknik och långsiktig planering. Kommunstyrelsen föreslår att Mivas beskrivning av pågående arbete får stå som svar på motionen.

Miva beskriver finansieringslösning

Annica Jonsson (M), Lars Näslund (M), Anita Danielsson (M), Jarl-Erik Smeds (M) och Maud Gustavsson (M) har i en motion föreslagit att Miva omgående redovisar en finansieringslösning för dem som tvångsansluts till de nya nätverken inom vatten och avlopp. Miva har svarat genom ett yttrande och kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige därmed ska anse att motionen är besvarad.

Kommunen arbetar med tillgänglighetsförbättring

Kommunstyrelsen föreslår att beskrivningen av förbättringsarbetet som gäller service och tillgänglighet genom telefoni får stå som svar på Bertil Jonssons (C) motion. Motionen föreslår att kommunens enheter ska sträva mot en hög tillgänglighet, att utvärdering av tillgängligheten ska göras och att fler funktioner inom kommunen ska göra sina kalendrar öppna och bokningsbara för kontaktcenter.

Strategi för laddinfrastruktur styr arbetet

En motion har lämnats av Gösta Norberg (SD) där han föreslår möte med elnätsägare och undersökning om företag kan bidra med att uppföra laddstationer på strategiska platser inom kommunen. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska anse motionen besvarad genom beskrivningen av det kontinuerliga arbete som sker kopplat till kommunens strategi för laddinfrastruktur.

Övriga ärenden:

Yttrande, granskning av kommunens arbete med avtalsuppföljning

Yttrande, reglemente för kommunstyrelsen

Yttrande, instruktioner för kommunstyrelsens utskott

Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och dess utskott 2023

Anmälan av fattade delegationsbeslut, utskott

Anmälan av fattade delegationsbeslut, förtroendevalda och tjänstepersoner

Redovisning av kommunalt partistöd

Val till planeringsgruppen för översiktlig planering efter ny nominering från Kristdemokraterna.

Publicerad: