Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Information från kommunstyrelsen den 3 maj 2022

Information från kommunstyrelsen den 3 maj 2022

Här följer kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik den 3 maj 2022. Kompletta handlingar hittar du på sidan Sammanträdeshandlingar och protokoll.


Solfångare vid bergrummet inte aktuellt

Kommunstyrelsen föreslår avslag på medborgarförslaget om solfångare till varmvattenlagring vid f.d oljehamnens bergrum. De tankar förslaget nämner är uthyrda till slutet av 2025 med option till 2039. Det är också olyckligt att lagra vatten i järntankar om det inte är ett slutet system.

Pelarbro inget alternativ

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska avslå ett medborgarförslag om att påverka Trafikverket till att bygga en pelarbro över staden istället för en tunnel under marken. Kommunen har länge drivit frågan om att förlägga E4 utanför staden och kommunstyrelsen hänvisar till Trafikverkets förstudie från 2013 som visar att den mest ändamålsenliga lösningen är en tunnel.

Avgiftsfria mensskydd i skolan

Örnsköldsviks kommun ska erbjuda avgiftsfria mensskydd till grund- och gymnasieskolornas elever, föreslår kommunstyrelsen efter en motion från Erika Howcroft (S) och Frat Kandemir (S). Tjejer och unga kvinnor inte ska behöva uppleva tabu kring mens eller att det innebär en begränsning av frihet och vardag.

Föreslår utredning om alternativ livsmedelsupphandling

Örnsköldsviks kommun ska utreda alternativ upphandling av livsmedel, föreslår kommunstyrelsen efter en motion från Bruno Byström (C) och Henrik Hägglund (C). Det handlar bland annat om hur kommunen inom nuvarande upphandlingsregler kan göra inköp som ger utfall av lokala produkter i de offentliga köken. Redan idag har kommunen som målsättning att öka andelen ekologiska och närproducerade råvaror, som uppnås genom att bland annat dela upp upphandling i flera olika delar och genom ett nytt dynamiskt inköpssystem för att kunna göra dynamiska inköp utifrån skördesäsong eller slaktperioder. Kommunen föreslår avslag på motionens förslag om prioritering av det lokalproducerade på grund av att enligt lag får inga konkurrensbegränsande åtgärder vidtas.

Säger upp avtal med företag med Ryssland-koppling

Örnsköldsviks kommun har utrett om kommunen har samarbeten och avtal med Ryssland. Med anledning av detta säger kommunen upp avtalet med Berendsen som omfattar tvätt och distribution av arbetskläder. Berendsen har koppling till Ryssland via ägaren Elis och uppger att Elis inte har för avsikt att avsluta sin verksamhet i Ryssland så länge det inte kommer utökade sanktioner från EU, USA, Kanada eller Storbritannien. Avtalet uppgick under förra året till 54 286 kronor.

Fortsatt medlemskap i BioFuel Region

Örnsköldsviks kommun fortsätter sitt medlemskap i BioFuel Region under 2022-2023 och medfinansierar med 235 000 kronor per år. BFR samarbetar tillsammans med medlemmar och regionala aktörer i de fyra nordligaste länen i Sverige för att bidra till en fossilfri fordonsflotta och en utvecklad bioekonomi i norra Sverige. Organisationen är icke-vinstdrivande och samarbetar med offentlig sektor, näringsliv samt akademin med forskning och utveckling.

Övriga ärenden:

Månadsuppföljning, april 2022

Begäran av utökade skattemedel för driftskostnader av ny LSS-gruppbostad

Markanvisningsavtal Brösta 14:38, 14:39

Redovisning av upphandlingar utförda juni 2021-december 2021

Yttrande, användning av e-legitimation i tjänsten i den offentliga förvaltningen

Yttrande, viktigt meddelande till allmänheten – en översyn av VMA-systemet

Bokslut för stiftelser

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 4 2021

Anmälan av fattade delegationsbeslut, utskott

Anmälan av fattade delegationsbeslut, förtroendevalda och tjänstepersoner

Publicerad: