Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Information från kommunstyrelsen den 5 april 2022

Information från kommunstyrelsen den 5 april 2022

Här följer kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik den 5 april 2022. Kompletta handlingar hittar du på sidan Sammanträdeshandlingar och protokoll.

 

Belysning ingår inte i avtalet

Flera medborgarförslag, och även en motion från Gösta Nordberg (SD) om belysning vid återvinningsstationer har kommit till kommunen. I nuvarande avtal med FTI, Förpackningsinsamlingen AB, som driver återvinningsstationerna, saknas krav på belysning. Kommunen kan därför inte ställa krav på detta just nu och kommunstyrelsen föreslår därför avslag på medborgarförslagen och motionen. Kommunen ser dock en möjlighet att på längre sikt ställa krav på detta i samband med omförhandling eller vid etablering av nya stationer.

Husum möjlig plats för utveckling

I motionen ”Säkra industrimark, för framtiden”, föreslår Lars Näslund (M), Johannes Nordin (M), Annica Jonsson (M) och Jeanette Karlsson (M) att kommunen för att ett nytt industriområde ska utredas sydväst om E4:an vid Husum och att detaljplanering startas snarast om utredningen visar att ett sådant område är möjligt. Förslaget är i linje med kommunens målsättning om fler invånare och i den tidiga fasen av arbetet med kommande översiktsplan är också områden runt Husum tänkta att utpekas för verksamhetsmark. Tanken är också att peka ut vissa områden i Husum för bostäder i områden i nära anslutning till befintlig pendelstation. Kommunstyrelsen föreslår att beskrivningen av arbetet får stå som svar till motionen.

Första klimatbokslutet presenterat

Örnsköldsviks kommuns första klimatbokslut presenterades vid kommunstyrelsens sammanträde idag. Utifrån fullmäktiges mål om att Örnsköldsviks kommunkoncern ska vara klimatneutral och energieffektiv 2030 konstateras att omställningen har påbörjats genom olika insatser men också att utmaningen är stor. För närvarande beräknas utsläpp när det gäller egna anläggningar och fordon, inköpt fjärrvärme, el och fjärrkyla samt inköpt energi i hyrda lokaler, och anställdas tjänsteresor. Uppföljning kommer att göras årligen och utvecklas med fler utsläpp. Kommunstyrelsen föreslår att nämnder och bolag ska ta fram förslag till åtgärder, att utbildning ska genomföras internt i kommunkoncernen och att policies och strategier ska uppdateras.

Prövar bilpool för allmänheten

Örnsköldsviks kommun ska under en tvåårsperiod pröva konceptet med en externt upphandlad bilpool som är tillgänglig för allmänheten, föreslår kommunstyrelsen. Förslaget kommer efter att en utredning gjorts efter en motion från Björn Olsson (C). Bilpoolen kommer att kunna tillgodose kommunens behov av korttidshyror och skapa möjligheter för medborgare att korttidshyra fordon från strategiskt och tryggt placerade platser.

Nej till sommar-SM, ser fram emot vinter-ansökan

Örnsköldsviks kommun kommer inte att ansöka om värdskap för SM-veckan sommar 2025 och 2026. Kommunen kan inte leva upp till Riksidrottsförbundets krav på bland annat multisportarena, och ser istället fram emot att få en inbjudan till att ansöka om SM-vecka vinter 2025 och 2026.

Kommunen säljer fastighet för bostadsbyggande

Nischer Properties köper fastigheten Örnsköldsvik Hörnett 3:72 av Örnsköldsviks kommun för 8 110 000 kronor. Exploatören planerar att bygga ett flerbostadshus och köpet återgår om fastigheten inte har bebyggts inom två år.

Övriga ärenden:

Månadsuppföljning, mars 2022

Yttrande, granskning av kommunens styrning i bredbandsutbyggnaden

Yttrande, bredbandsstrategi för Örnsköldsviks kommun

Klimatbokslut 2021 för Örnsköldsviks kommunkoncern

Driftsbidrag Örnsköldsviks Airport

Redovisning av motioner vilkas beredning inte är slutförd, mars 2022

Redovisning av medborgarförslag vilkas beredning inte är slutförd, mars 2022

Val av ombud och ersättare till Inera AB:s ägarråd 2022

Anmälan av fattade delegationsbeslut, utskott

Anmälan av fattade delegationsbeslut, förtroendevalda och tjänstepersoner

Val av ordförande och vice ordförande till planeringsgruppen för översiktlig planering

Publicerad: