Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Information från kommunstyrelsen den 1 mars 2022

Information från kommunstyrelsen den 1 mars 2022

Här följer kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik den 1 mars 2022. Kompletta handlingar hittar du på sidan Sammanträdeshandlingar och protokoll.

Markanvisningsavtal möjliggör fortsatt utredning

Ett markanvisningsavtal mellan Örnsköldsviks kommun och byggherren Övikshem AB har tagits fram för fastigheterna Örnsköldsvik 8:24 och 8:27. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska godkänna avtalet som innebär att Övikshem kan undersöka möjligheten att bygga på fastigheterna enligt kommande detaljplan. Under 2020 genomfördes en förstudie kring bostadsutveckling, kulturutveckling och EFS verksamhet på platsen.

Detaljplan möjliggör tryggare miljö

En ny detaljplan som möjliggör en säkrare trafik- och parkeringssituation vid Skärpeskolan är klar och kommunstyrelsen föreslår nu att fullmäktige ska anta den. Ytterligare ytor för parkering och en busshållplats kan skapas som en del i arbetet för att uppnå en trygg miljö för barn och unga.

Föreslår investering i ytterligare LSS-bostad

Kommunstyrelsen föreslår att 52 miljoner kronor ska avsättas för investering i nybyggnation av LSS-gruppbostad med 12 platser. Det innebär att två gruppbostäder enligt LSS planeras att färdigställas under 2023.

Vill göra flygplatsen till permanent beredskapsflygplats

I ett yttrande till Trafikverkets del- och slutrapporter om beredskapsflygplatser framför Örnsköldsviks kommun att flygplatsen i Örnsköldsvik bör bli klassificerad som en permanent beredskapsflygplats för att klara akuta samhällsviktiga flygtransporter. ”Norra Sverige har den starkaste tillväxten i Sverige, där även en stark tillväxt sker i Örnsköldsvik. Det innebär fler arbetstillfällen och behov av ökad befolkningstillväxt. Med detta i beaktande är behovet av samhällsviktiga lufttransporter viktigt för norra Sverige” skriver kommunen i sitt yttrande.

Fyrfackssystem inte aktuellt

Kommunstyrelsen föreslår att ett medborgarförslag om att införa sophantering med fyrfacksystem ska avslås av fullmäktige. Ett sådant system bedöms medföra fler och större soptunnor per fastighet och ett utredningsarbete pågår också på nationell nivå där bland annat det ska utredas om kommunerna ska organisera insamling av förpackningar.

Nej just nu till energiförslag

Ökad produktion av förnybar el, där mikroproduktion är en viktig pusselbit är positivt, men eftersom Övik Energi har inlett en översyn av priser och ersättningsnivåer föreslår kommunstyrelsen avslag på medborgarförslaget om slopad avgift för småskaliga inmatningsabonnemang. Bolaget tar därför del av förslaget i samband med översynen.

Kostnader för bekämpning ska redovisas

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska avslå motionen från Annica Långvall (C) och Björn Olsson (C) om att intensifiera kommunens arbete med invasiva arter. Förslaget skulle innebära en omprioritering av resurser som bedöms inte kunna göras på ett bra sätt inom befintlig verksamhet. Kommunstyrelsen föreslår att samhällsbyggnadsnämnden ska redovisa aktuella kostnader för invasiva arter.

Övriga ärenden:

Yttrande, promemorian Mottagningsanordningar i hamn för avfall från fartyg

Yttrande, promemorian Ett undantag från lokaliseringsprincipen för kommunal bredbandsutbyggnad.

Val till planeringsgruppen för översiktlig planering

Anmälan av fattade delegationsbeslut, utskott

Anmälan av fattade delegationsbeslut, förtroendevalda och tjänstepersoner

Publicerad: