Länk till startsidan
 • Du är här:
 • Startsida
 • Nyheter
 • Bättre betyg på kommunens företagsservice
En ljus och trevlig bild av en handskakning över ett bord.

Positivt resultat för kommunen i senaste undersökningen Insikt.

Bättre betyg på kommunens företagsservice

Det preliminära resultatet för 2021 i företagsenkäten Insikt visar att företagen tycker att Örnsköldsviks kommun blivit bättre inom alla serviceområden, det vill säga information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Enkäten skickas ut av Sveriges Kommuner och Regioner varje år och mäter hur företag som haft ärenden hos kommunen upplever servicenivån.

— Det är glädjande att vårt förändringsarbete gör skillnad och att vi nu fått ett kvitto på att vi jobbar i rätt riktning. Det ska vi fortsätta med. Vi behöver kontinuerligt arbeta med förbättringar för att möta företagens behov, säger näringslivschef Fredrik Holmgren.

Det senaste året har flera verksamheter inom kommunen börjat göra tydliga förbättringar för att öka servicen och tillgängligheten för företagen. Några exempel är att byggenheten ringer upp alla som behöver komplettera sina ansökningar. Upphandlingsenheten håller dialogträffar med olika branscher och öppnat en praktisk e-tjänst för företagen med syfte att ge fler möjlighet att svara på upphandlingar. Kommunen har också ökad fokus på att detaljplanera mer driftsmark.

Bakgrund: våren 2019 lovade politikerna i Örnsköldsvik att kommunen skulle bli en bättre möjliggörare för företagen. De gav tio konkreta löften om utvecklingar utifrån företagens behov och satsningen Företagens framgång – Örnsköldsviks framtid startade. Till att börja med förankrades satsningen internt och därefter påbörjades flera förändringsarbeten. Sedan dess har tjänstemän och politiker lyssnat på företagens behov, inspirerats av andra kommuner, utbildats och skruvat på arbetssätt och rutiner. För att lyckas uppnå en mer serviceinriktad myndighetsutövning anlitades organisationen Tillväxt & Tillsyn som stöd i arbetet med att utveckla arbetsmodellen.

— Fokus har hela tiden varit att förbättra dialogen och att vi på kommunen ska bli mer tillgängliga för att på så vis närma oss företagen och hitta gemensamma lösningar för att de ska kunna verka och växa, säger Fredrik Holmgren.

Några av de förbättringar som hittills genomförts för att öka servicen för företagen:

 • Byggenheten ökar tillgängligheten och servicen, ringer upp samtliga som får en komplettering samt ändrade rutiner för fler telefontider.
 • Förändrat arbetssätt i alkohol/tobaksgruppen i syfte att korta handläggningstider och få mer tid till dialog och service.
 • Lantmäterienheten har utökat öppettider på telefon och kontaktar alla sökande via telefon istället för skriftligt.
 • Upphandlingsenheten gör så kallade RFI:er ett tag innan det är dags för själva upphandlingen. Där kan de beskriva hur de tänker sig göra upphandlingen utifrån vad de fått till sig vid dialogträffarna och företagen kan lämna synpunkter på det. På så vis hoppas enheten att de kan få till upphandlingar som är intressanta och även att kommunen uppfattas som transparenta i det vi gör.
 • Näringslivsenheten deltar från och med hösten 2021 på krögargruppens möten, där fokus är på kompetensförsörjning i nuläget.
 • Mikael Malmén (ordförande i samhällsbyggnadsnämnden) är numera ordinarie medlem när Företagslotsen träffas var 14:e dag för att diskutera/möjliggöra företags utvecklingsplaner.
 • De senaste 2 åren har vi beställt detaljplaner för driftsmark på drygt 70 hektar.

Mer information om undersökningen Insikt på SKRs webbsida. Länk till annan webbplats.

Mer information om Företagens framgång – Örnsköldsviks framtid

Publicerad: