Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Snabbtest för covid-19 införs för symtomfri vård- och omsorgspersonal

Snabbtest för covid-19 införs för symtomfri vård- och omsorgspersonal

Som komplement till basala hygienrutiner och övriga smittskyddsåtgärder, kommer välfärdsförvaltningen att införa snabbtester mot covid-19 för vård- och omsorgspersonal.

I samband med att Folkhälsomyndigheten den 20 januari justerade förhållningsregler för symtomfri personal inom samhällsviktiga verksamheter rekommenderades screening för personal som arbetar i miljöer med sårbara grupper. Mot den bakgrunden har välfärdsförvaltningen beslutat att införa snabbtest, så kallad screening, som ett komplement till de smittförebyggande rutiner som tillämpats under hela pandemin.

– Nu inför vi snabbtest genom screening som en extra åtgärd men det är viktigt att komma ihåg att ett snabbtest inte utesluter covid-19. Absolut viktigast är strikt följsamhet till basala hygienrutiner, korrekt användning av skyddsutrustning och att stanna hemma vid minsta symtom. De rutinerna har gällt under hela pandemin och vi kan konstatera att de fungerat väl, säger Ylva Ekman, verksamhetschef för kommunens hälso- och sjukvård

Inom välfärdsförvaltningen pågår ett kontinuerligt arbete för att påminna om och utbilda i de basala hygienrutinerna. För nya medarbetare är det en del av introduktionen. Förvaltningen inför även särskilda hygienombud som fungerar som resursperson i vårdhygieniska frågor, följer att rutiner följs och delger kunskap till kollegor. Vid smitta i verksamheten kallas vidare berörda verksamheter snabbt samman för att analysera situationen och besluta om åtgärder.

– Sveriges Kommuner och Regioner har i en uppföljning av kommunernas arbete mot smittspridning lyft fram ett antal framgångsfaktorer där basala hygienrutiner, vaccination och smittspårning visade sig vara de mest betydelsefulla. Det är också de ledstjärnor som vi har i förvaltningens arbete, säger Susanne Backström Näsman, medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Snabbtesterna för kommunens vård- och omsorgspersonal planeras komma igång så snart Region Västernorrland meddelat rutiner och rekommendationer kring de nya förändringarna.


Publicerad: