Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Information från kommunstyrelsen den 11 januari 2022

Information från kommunstyrelsen den 11 januari 2022

Här följer kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik den 11 januari 2022. Kompletta handlingar finns på webbplatsen under sammanträdeshandlingar och protokoll

Föreslår investering i psykosocialt boende

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska säga ja till 20 miljoner kronor i investering i ombyggnation av lokal till psykosocialt boende vilket innebär ett utökat investeringsanslag med 5 miljoner kronor jämfört med budgeten för 2022.

Reserverar mark för bostadsbyggande

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska godkänna det reservationsavtal som kommunen har upprättat med Moälvens Fastigheter och Skolor AB. Det innebär att kommunen reserverar ett markområde på cirka 8 900 kvadratmeter av fastigheten Örnsköldsvik 7:5 vid Folkparksgatan och Backgatan för bostadsbyggande.

Förlänger markanvisningsavtal

Örnsköldsviks kommun förlänger markanvisningsavtalet med byggherren TWR Utveckling AB för Gullvivan 4 nära centrala Örnsköldsvik. Där avser byggherren att bygga 14 bostäder i form av singel- och parhus samt tre hus med fyra lägenheter i varje. Avtalet gäller nu till och med den 30 juni 2022.

Strategi för laddinfrastruktur klubbad

En ny strategi för laddinfrastruktur för publik laddning pekar ut riktningen för Örnsköldsviks kommuns arbete för att laddinfrastruktur för kommuninvånare, besöksnäring och lokaltransportnäring med lättare fordon men också för behov inom kommunkoncernen. Strategin beskriver bland annat kommunens och kommunkoncernens roll och målsättningar när det gäller antal laddpunkter och andel av fordonsflottan som ska drivas av el.

Kommunen inte ansvarig för E4-åtgärder

Det är staten som är väghållningsansvarig för E4 och därför föreslår kommunstyrelsen att fullmäktige ska avslå medborgarförslaget om bullerskydd längs E4 söder om Örnsköldsvik.

Svarar på förslag om valrutiner

Beskrivningen av valnämndens rutiner när det gäller offentliggörande av beslut, information om tid och plats för val- och röstningslokaler och affischering får fungera som svar på medborgarförslaget om valnämndens rutiner, föreslår kommunstyrelsen. När det gäller förslaget om utökat ansvar för valnämnden för distribution av valsedlar utöver vallagens krav, föreslår kommunstyrelsen avslag. Men när det gäller separat tid för partierna att lämna in valsedlar vid val- och röstningslokaler innan de öppnar för allmänheten, föreslår kommunstyrelsen bifall.

Övriga ärenden:
Yttrande, regional infrastrukturplan 2022-2033

Yttrande, En skyldighet att beakta vissa samhällsintressen vid offentlig upphandling

Förlikningsavtal med Region Västernorrland om pensionskompensation

Anmälan av fattade delegationsbeslut, förtroendevalda och tjänstepersoner

Anmälan av fattade delegationsbeslut, utskott

Publicerad: