Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Ny fördjupad översiktsplan för Örnsköldsviks centralort
Flygbild med vy över Örnsköldsviks stad i sommarskrud utifrån havet sett.

Nu kan du ta del av den fördjupade översiktsplan för Örnsköldsviks centralort, ett viktigt strategiskt dokument för Örnsköldsviks fortsatta utveckling.

Ny fördjupad översiktsplan för Örnsköldsviks centralort

2016 påbörjades arbetet med att ta fram en fördjupad översiktsplan för Örnsköldsviks centralort, i april 2020 beslutade kommunfullmäktige att anta planen och nu har den vunnit laga kraft.

Med den fördjupade översiktsplanen tas nu ett helhetsgrepp kring utvecklingen av Örnsköldsviks centralort med sikte mot 2040. I planen pekas bland annat mark ut för nya bostadsområden, verksamheter och industri i alla centralortens delar. Samt pekas även flera utvecklingsområden inom stadskärnan ut där framtida utveckling och etableringar ska leda till en levande, stadsmässig och tillgänglig miljö.

Fördjupningen av översiktsplanen för Örnsköldsviks centralort har som syfte att visa på kommunens vilja och inriktning för hur mark- och vattenanvändning i Örnsköldsviks centralort ska utvecklas mot kommunens vision, som lyder: ”Vi bygger bäst tillsammans! År 2030 är Örnsköldsvik ett kreativt nav med stark utveckling där initiativ och idéer tas till vara. En plats för 65 000 nyfikna med framtidstro. Här känner människor trygghet, gemenskap och glädje.”

Förutom visionen har medborgares, föreningars och företags synpunkter och tankar om framtiden och stadens utveckling varit vägledande i arbetet med den fördjupade översiktsplanen. Underlaget från workshops, som genomfördes 2016 och 2017, och visionen har tillsammans med lokala, regionala och nationella mål utgjort grunden till de fem planeringsinriktningarna som används i den fördjupade översiktsplanen. Planeringsinriktningarna säger att Örnsköldsvik ska byggas för framtiden genom att:

  • bygga inifrån och ut,
  • bygga utifrån Örnsköldsviks unika naturs kvaliteter och begränsningar,
  • skapa ett effektivt och hållbart transportsystem,
  • skapa attraktiva och variationsrika boendemiljöer,
  • skapa en levande stadskärna med mötesplatser för alla.

— Det här är ett viktigt strategiskt dokument som har betydelse för kommunens fortsatta utveckling. Dokumentet är även vägledande för regionala och nationella aktörer, och de prioriteringar som har pekats ut kan komma att få betydelse för till exempel framtida infrastruktursatsningar. Den fördjupade översiktsplanen ger förutsättningar för stark utveckling i Örnsköldsvik, men också för att skapa en attraktiv plats för oss som bor och verkar här, så att vi kan känna just trygghet, gemenskap och glädje, säger Per Nylén, kommunstyrelsens ordförande, Örnsköldsviks kommun.

Här kan du läsa den fördjupade översiktsplanen med kartor.

Publicerad: