Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten och Region Västernorrland har skärpt de allmänna råden i länet för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Serveringstillstånd till allmänheten

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd

Ansökan om serveringstillstånd handläggs av kommunens alkoholhandläggare. Bekräftelsebrev skickas ut med uppgift om handläggare, beräknad handläggningstid samt eventuellt behov av kompletterande handlingar.

Handläggningstid

Handläggningstiden i ett ärende gällande stadigvarande serveringstillstånd beräknas till sex veckor från det att samtliga handlingar inkommit. 

Dokument som ska bifogas:

Ansökan
Ska vara ifylld och undertecknad av firmatecknare

Registeruppgift från Bolagsverket
Detta är grunden till hela ansökan. Innan det har insänts kan prövningen ej påbörjas. Om registeruppgift ännu ej erhållits kan, i avvaktan, nyregistrerings-/ändringsanmälan till Bolagsverket bifogas. Om ändringsanmälan inlämnas måste även eventuell generalfullmakt bifogas.

Ägarförhållanden
Information om aktiefördelning i aktiebolag/andelsfördelning i handelsbolag. Är sökande ett aktiebolag ska exempelvis bolagsstämmeprotokoll eller aktiebok bifogas. Är det frågan om ett handelsbolag eller kommanditbolag kan ägarförhållanden styrkas genom bolagsavtal. Om bolaget ingår i en koncern bifoga en organisationsskiss där ägarförhållandena mellan de förekommande bolagen framgår och vilka fysiska personer som slutgiltigt är ägare.

Förfoganderätt till lokal
Sökande ska kunna visa att rätt föreligger att disponera lokalen. Detta sker exempelvis
genom uppvisande av hyreskontrakt/arrendeavtal. Om hyreskontraktet ännu inte är klart bifoga intyg från hyresvärden i avvaktan på detta.

Intyg om branscherfarenhet, arbetsbetyg och meritföreteckning
Här efterfrågas ägarnas tidigare erfarenhet av alkoholservering och eller utbildning vid restaurangskola. Observera att uppgifterna ska vara styrkta och att det ska ha varit fråga om erfarenhet där anställningsförhållande förelegat. Det ska framgå av intygen/betygen vad den huvudsakliga sysselsättningen varit, tidsperiod och sysselsättningsgrad.

Bekräftelse på registrering av livsmedelsanläggning från miljöinspektörerna på miljö- och hälsoenheten.

Lokal godkänd ur brandsynpunkt
Bevis om Räddningstjänstens (Brand och säkerhets) godkännande av lokalen. Finns personantalsbedömning genomförd för aktuell lokal, ska denna bifogas ansökan.

Verksamhetsinriktning (matservering, teater, dans etc.)
Bifoga uppgifter om matutbud (meny med förrätter, huvudrätter och efterrätter) och målgrupp. Dryckesmenyn, där de alkoholfria alternativen är inskrivna.
En detaljerad ritning på köket ska bifogas.

Planritning över lokal och eventuella uteserveringar och drinkbarer.
Ritningen ska visa hur restaurangen kommer att se ut i färdigt skick avseende bordsavdelning och antal platser vid bord. Antal platser ska uppges av sökanden. De serveringslokaler som ska omfattas av serveringstillstånd ska vara tydligt markerade på ritningen. Utrymningsvägar från serveringslokalen ska redovisas i sin fulla längd ut till det fria. Består serveringslokalen av flera våningsplan ska samtliga plan redovisas i separata ritningar.

Registeruppgift från Skatteverket
Registeruppgift för mervärdesskatt, arbetsgivarintyg, att anmälan är inlämnad till skattemyndigheten.

Finansiering
Sökande ska kunna visa genom verifikationer var pengarna till restaurangförvärvet och eventuella ytterliga investeringar till exempel ombyggnationer kommer ifrån.
Bifoga köpeavtal samt eventuella lånehandlingar, revers, kontoutdrag, avtal (t.ex. från bryggeri). Är det eget kapital som använts ska det framgå varifrån denna eller dessa personer erhållit utlånade medel. Personnummer avseende privat långivare ska återfinnas på lånehandling.
Bifoga även kvittenser på köpeskilling. Ni ska även visa att pengarna förts över från er till säljare. Detta ska styrkas genom tex. kontoutdrag.

Tidigare/övrig affärsverksamhet
Detta redovisas genom att samtliga ägare, styrelsemedlemmar, firmatecknare och eventuella övriga företrädare för bolaget bifogar utdrag från Bolagsverket dels ur aktiebolagsregistret, dels ur handels- och föreningsregistret. Rekvireras från Bolagsverket.
Konkursfrihetsbevis för samtliga ägare, styrelsemedlemmar, firmatecknare och eventuella övriga företrädare för bolaget. Om någon företrädare varit inblandad i konkurs ska förvaltarberättelse samt personlig redogörelse för omständigheterna kring konkursen inlämnas. Rekvireras från bolagsverket.

Serveringsansvariga
Anmälan om serveringsansvariga personer (måste ha fyllt 20 år).

Kunskaper i alkohollagen - kunskapsprov

En förutsättning för att kunna beviljas ett serveringstillstånd är att de personer som har betydande inflytande i serveringsrörelsen har tillräckliga kunskaper i alkohollagen. Den som söker ett serveringstillstånd ska därför avlägga ett kunskapsprov.

Kunskapsprovet är webbaserat och framtaget Statens folkhälsoinstitut. Kunskapsfrågorna omfattar fyra områden; alkoholpolitik, bestämmelser om servering, bestämmelser om tillsyn och bestämmelser om mat och utrustning.
Hjälpmedel är inte tillåtna. Ett kunskapsprov får avläggas muntligen om sökanden inte behärskar något av de språk som proven tillhandhålls på, kan styrka påtaliga läs- eller skrivsvårigheter eller om det i övrigt finns särskilda skäl. Tolk som anlitas ska vara auktoriserad. Man kan göra om provet två gånger. Om man inte godkänns på provet är detta grund för att avslå ansökan om serveringstillstånd.
Instruktioner inför provet finns härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lämplighetsprövning

Den som söker serveringstillstånd, aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, enskild firma eller förening. Samt personer med betydande inflytande i restaurangverksamheten såsom firmatecknare, delägare, ledamöter, aktieägare, restaurangchef och betydande finansiärer (t ex långivare) lämplighetsprövas både ekonomiskt och brottsligt.

Lämplighetsprövningen innebär att remisser (förfrågan) skickas till bland annat Kronofogdemyndigheten, Polismyndigheten, Räddningstjänsten, Miljö- och hälsoenheten och Skatteverket.

Förändringar i bolag

Om ett bolag har serveringstillstånd och ska ändra personer i bolaget måste detta anmälas till kommunens alkoholhandläggare. Det görs då en lämplighetsprövning av nytillkomna personer med ett betydande inflytande i rörelsen. Det måste därför vara klarlagt i ett tidigt skede vilka nya personer som kan anses ha betydande inflytande i det tillståndshavande bolaget.

Cateringtillstånd

Den som bedriver cateringverksamhet för slutna sällskap kan beviljas stadigvarande serveringstillstånd under förutsättning att lokalen där serveringen äger rum för varje tillfälle anmäls till i och godkänns av kommunen. Den som bedriver cateringverksamhet ska ha ett eget kök för tillredning av mat för att få stadigvarande serveringstillstånd.

Kryddning av snaps

Den som har ett stadigvarande serveringstillstånd att servera spritdrycker har efter anmälan till kommun, rätt att krydda spritdryck för servering som snaps i den egna serveringsrörelsen.

Provsmakning

Anordnande av provsmakning av spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker vid arrangemang riktade till allmänheten är tillåten under förutsättning att

  • arrangören har ett stadigvarande serveringstillstånd som omfattar de drycker som provsmakningen avser samt den lokal för provsmakningen ska äga rum, eller
  • De partihandlare som deltar enskilt eller gemensamt ska ansöka om ett tillfälligt tillstånd för provsmakning av de drycker som erbjudan avser. Partihandlare kan inte ansöka om serveringstillstånd för provsmakning i lokaler där serveringstillstånd redan finns.

Pausservering

Tillstånd för servering av starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker i foajéer till teater eller konsertlokal under paus i föreställning eller konsert får meddelas utan krav på matservering.

Vid frågor kontakta kommunens alkoholhandläggare.

Sidan uppdaterades

2019-03-14

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Kontaktcenter
0660-880 00
Skicka e-post

Viktoria Söderlind
Alkoholhandläggare

Anna-Karin Hedman
Alkoholhandläggare

Telefontid
Tisdag, Onsdag och Fredag
kl. 9:00-11:00

E-tjänster och blanketter