Du är här:

Försäljning av folköl och/eller tobak

Anmälan

För att anmäla försäljning av folköl och/eller tobak ska butiksägaren fylla i och skicka in en anmälningsblankett till kommunens alkoholhandläggare. Försäljningen får inte påbörjas förrän anmälan gjorts och en kopia av egenkontrollprogrammet har lämnats in till kommunen. Det är ett lagbrott att inte anmäla försäljningen. När vi tagit emot din anmälan skickar vi ett bevis på att ni har anmält försäljning av folköl och/eller tobak.

Information till personalen

En näringsidkare som tillhandahåller tobaksvaror för försäljning till konsumenter ska ge personalen den information och det stöd som behövs för att personalen ska kunna följa tobakslagen och anslutande föreskrifter.

Ägarbyte

Vid ägarbyte av butiken ska detta anmälas till kommunens alkoholhandläggare eftersom rätten att sälja folköl och/eller tobak inte följer med till den nya ägaren.

Slutar sälja

I det fall butiksägaren inte längre vill sälja folköl och/eller tobak ska detta anmälas till kommunens alkoholhandläggare så att faktura på tillsynsavgiften inte sänds ut.

Avgifter

Örnsköldsviks kommun tar ut en årlig tillsynsavgift för att täcka kostnader för tillsynsarbete, utredningsarbete, samordning av tillsynsarbete, förebyggande arbete, utbildningar, informationsmaterial, dekaler m.m.

Debiteringen

Tillsynsavgiften debiteras årligen under våren av alla anmälda försäljningsställen av folköl och/eller tobak. Nya försäljningsställen av folköl och/eller tobak debiteras tillsynsavgift för den del av året som kvarstår. Vid ägarbyte behöver den nya ägaren inte betala innevarande års tillsynsavgift om den gamle ägaren gjort det. Den gamla ägaren kan vid försäljningen ta ut en del av tillsynsavgiften från den nya ägaren.

 

Definition av tobak

En tobaksvara är en vara som till någon del innehåller tobak och som är avsedd att rökas, tuggas, snusas eller sugas på. Hit räknas t.ex. cigaretter, cigarrer, cigariller, pip- och rulltobak, snus, tuggtobak, portionstobak, råtobak , blunts innehållande tobak och tobak till vattenpipa.

Definition av folköl

Folköl är en dryck som framställts genom jäsning med torkat eller rostat malt som huvudsakligt extraktgivande ämne och som har en alkoholhalt som överstiger 2,25 men inte 3,5 volymprocent alkohol.

Krav för att få sälja folköl och/eller tobak

För att få lov att sälja folköl och tobak måste man ha:
1. Ett registrerat företag, en förening eller en stiftelse
2. Ett egenkontrollsprogram
3. Dekal i butiken om åldersgräns för köp
4. Marknadsföring och reklam som följer lagen
5. Matutbud vid försäljning av folköl

1. Ett registrerat företag eller förening Företaget kan vara enskild firma, handelsbolag, kommanditbolag eller aktiebolag. Föreningar och stiftelser måste vara registrerade och ha ett organisationsnummer.

2. Ett egenkontrollsprogram Vid försäljning av tobak och/eller folköl måste det finnas ett egenkontrollprogram. De försäljningsställen som säljer både folköl och tobak kan ha ett gemensamt egenkontrollsprogram.
Syftet med programmen är att ta fram och skriva ner de rutiner som gäller vid försäljning av tobak och/eller folköl vid det specifika försäljningsstället.

3. Dekal i butiken om åldersgräns för köp Det ska finnas en dekal som anger vilken åldersgräns som gäller vid försäljning av tobak och det bör även finnas vid försäljning av folköl. Dekalen ska finnas vid disken där försäljningen sker och det är en stark rekommendation att det även finns på ytterdörren och där tobak och folköl är placerat i butiken.
En bra skyltning om åldersgränsen i butiken sänder en tydlig signal till ungdomar under 18 år att butiken kommer att kontrollera åldern vid köp, vilket vanligen gör att de inte försöker.
Kontakta kommunens alkoholhandläggare om ni behöver dekaler.
4. Marknadsföring/reklam som följer lagen Enligt lagen får inte reklamen vara påträngande, uppmanande eller uppsökande. Eventuell reklamen bör finnas placerad i anslutning till butikens tobaksprodukter och/eller folköl.
När det gäller tobak får det inte finnas någon reklam på utsidan av försäljningsstället. Det är också förbjudet att skriva "billiga cigaretter" eller liknande då detta bryter mot lagen genom att uppmuntra till köp.
Det är butiksägarens ansvar att se till att reklamen inte är otillåten oavsett om det är tobaksbolagen som finansierar inredning och sätter upp reklamen.

5. Matutbud vid försäljning av folkölFörsäljning av folköl kan ske antingen i detaljhandel (butik) och får då endast säljas oöppnad eller vid servering (restaurang) då den endast får serveras öppnad. Ett undantag finns för hämtmat såsom pizzerior där man får sälja en oöppnad burk folköl tillsammans med maten. Kontakta kommunens alkoholhandläggare om ni har frågor kring matutbudet.

Detaljhandel (butik)

Det ska ske en försäljning av ett någorlunda brett sortiment av matvaror bland nedan angivna livsmedel. Flertalet av dessa livsmedel ska finnas med för att man ska kunna tala om ett brett sortiment av matvaror, dock ej krav på samtliga. Det ska då finnas ett antal produkter ur varje grupp livsmedel. Övriga produkter i en butik, godis, glass, lättdrycker, kex m.fl. ska inte räknas med då de inte ses som matvaror.

 • Mejeriprodukter
 • Charkvaror
 • Torrvaror
 • Grönsaker
 • Frukt
 • Brett urval konserver
 • Djupfrysta matvaror
 • Som matvaror brukar också räknas pizzor, piroger, smörgåsar och portioner av hämtmat

Servering (restaurang)

Vid servering av folköl på en restaurang eller kiosk måste det samtidigt säljas mat. Som mat räknas även korv, hamburgare, falafel och liknande snabbmat.
När man har ett serveringstillstånd så ingår rätten att sälja folköl.

Tillsyn

Kommunen är tillsynsmyndighet tillsammans med polismyndigheten enligt alkohol- och tobakslagen och genomför tillsyn på försäljningsställen av folköl och tobak. Syftet med besöken är att informera om de regler som gäller vid försäljning och kontrollera att reglerna följs.
En tillsynsmyndighet har rätt att på begäran få de upplysningar, handlingar, varuprover och liknande som behövs för myndighetens tillsyn. Tillsynsmyndigheten har rätt att få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen för att kunna utöva sin tillsyn.
Tobaksvaror får tas omhand om den bjuds ut till försäljning eller uppenbart är avsedd att bjudas ut till försäljning i strid med tobakslagen.
Ägare eller butiksansvarig är de som är ansvariga för att försäljningen av folköl och tobak på försäljningsstället sker i enlighet med reglerna i alkohol- och tobakslagen. Det är de som är ansvariga för att personalen blir utbildade i försäljningsreglerna och de rutiner som butiken har tagit fram.
Vid tillsynsbesöket tas följande punkter upp med ägare eller ansvarig i butiken:

 • Rutinerna för försäljning i egenkontrollprogrammet
 • Försäljningsreglerna
 • Om många unga försöker köpa
 • Vid vilken ålder kontrolleras legitimation
 • Kontroll av dekal om åldersgräns
 • Kontroll av marknadsföring/reklam

I de fall brister framkommer under tillsyn i butik åtgärdas detta oftast direkt under besöket. Går inte detta så bestäms en tid då bristerna ska vara åtgärdade. Vid behov görs även uppföljande tillsynsbesök.
Ibland genomförs också samordnad tillsyn med polis.

Utredningar och sanktioner

Örnsköldsviks kommun arbetar aktivt för att stödja försäljningsställen av folköl och tobak så att försäljningen görs på ett ansvarsfullt sätt. I många fall kan en brist åtgärdas på plats såsom när dekal saknas eller reklam är otillåten. Vid andra typer av brister eller då brister inte åtgärdas på en gång så öppnas en utredning mot ägaren av försäljningsstället.
De vanligaste bristerna är att man:

 • säljer till minderåriga
 • inte kontrollerar åldern vid försäljning
 • inte har dekal om åldersgräns
 • har reklam som inte är tillåten
 • inte har eller på begäran inte sänder in sitt egenkontrollsprogram

Vid brott mot tobakslagen och alkohollagen kan kommunen fatta beslut om sanktioner. Kommunens sanktioner drabbar den som äger företaget även om det är någon i personalen som har brutit mot lagen. Det är ägarens ansvar att utbilda och se till att personalen följer reglerna.
Polis och åklagare kan också driva ärende mot de som inte följer tobaks- och alkohollagen och då blir sanktionen fängelse eller dagsböter. Denna straffrättsliga sanktion drabbar den person som bryter mot lagen, exempelvis en anställd i kassan som säljer till en minderårig.

Sanktioner - Tobak De sanktionerna som ges för upprepade eller allvarligare brott mot tobakslagen är föreläggande eller förbud, med eller utan vite. Föreläggande innebär att ägaren aktivt ska vidta en åtgärd. Förbud kan användas för att få ägaren att upphöra med något som bryter mot tobakslagen.
Vid allvarliga eller upprepade överträdelser av bestämmelserna i denna lag får kommunen förbjuda en näringsidkare som tillhandahåller tobaksvaror för försäljning till konsumenter att fortsätta försäljningen eller, om förbud får anses vara en alltför ingripande åtgärd, meddela varning.

Sanktioner - Folköl  Upprepade eller allvarliga brister vid försäljning av folköl kan leda till att ägaren får varning eller försäljningsförbud i 6 eller 12 månader.

 
Vid frågor kontakta kommunens alkoholhandläggare.

Sidan uppdaterades

2019-03-14

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Kontaktcenter
0660-880 00
Skicka e-post

Viktoria Söderlind
Alkoholhandläggare

Anna-Karin Hedman
Alkoholhandläggare

Telefontid
Tisdag, Onsdag och Fredag
kl. 9:00-11:00