Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Markanvisningstävling
Norra handelsområdet Örnsköldsvik

Välkommen att delta i markanvisningstävlingen
för fyra blivande tomter på Norra handelsområdet.

Tomterna är mellan cirka 2 000 och 6 000 kvm och är belägna efter Returvägen, cirka 2 km nordost om Örnsköldsviks centrum, se bilaga 1PDF. Området är i dag inte exploaterat och kommer bli en förlängning av befintligt område (Hästmarksvägen) där handel och lättare industri är dominerande. Det finns även planer på en fortsatt utökning norrut för att om möjligt binda samman Norra handelsområdet med Arnäs handelsområde.

Det strategiska läget är mycket bra och syns väl från E4:an. Området passar för handelsverksamhet och lättare industri. Tyngre industri är inte lämplig på denna plats och inte heller möjlig enligt gällande detaljplan. Området är heller inte lämplig som uppställningsplats, lagringsplats eller för dagligvaruhandel men i övrigt är vi öppen för andra typer av förslag på verksamheter.


Intresseanmälan senast 2020-10-30.

Tävlingen går till så att en intresseanmälan skickas in senast 2020-10-30.

Den ska innehålla:
• Kort beskrivning av bolaget
• Beskrivning av tänkt verksamhet
• Tidsplan för genomförande
• Hur idén ska genomföras
• Eventuell erfarenhet av liknande projekt
• Önskad tomt/tomter
• Hur ska etableringen finansieras
• Eftersom området kommer vara väl exponerat från E4 kommer också vikt läggas vid byggnadernas estetiska utformning. Skiss och beskrivning på hur framtida tomter ska nyttjas inklusive exteriör ska ingå i intresseanmälan.


Kriterier

Kriterier för tidplan, utformning och verksamhet kommer vara viktiga i urvalet. Vi ser också positivt på verksamheter som har behov av egna lokaler och vill expandera eller etablera sig här.

Inkomna förslag kommer att utvärderas av kommunens mark- och exploateringsenhet, näringslivsenhet samt Samhällsbyggnadsförvaltningen. Förslag till beslut föredras därefter för politiska representanter och slutgiltigt besked om tilldelning fattas.

Fastigheterna kommer att anvisas till ett fast pris. En marknadsvärdering av respektive tomt ligger till grund för kommunens försäljningspris, se bilaga 2.PDF Befintlig detaljplan ska följas, se bilaga 3PDF.

Kommunen har fri prövningsrätt och fattat beslut kan inte överklagas. De blivande fastigheterna säljs i befintlig skick och exakt utformning av tomterna fastställs i en framtida lantmäteriförrättning. Markanvisningstävlingen omfattas inte av lagen om offentlig upphandling.

Bedömningen beräknas preliminärt vara avslutad 2020-11-30.


Intresseanmälan för tävlingen skickas till:

Örnsköldsviks Kommun
Att: Marcus Elfving, Intresseanmälan Norra handelsområdet
Järnvägsgatan 6
891 31 Örnsköldsvik

Här finns framtidsmöjligheterna, viljan och kraften att fortsätta växa!Örnsköldsvik är en företagstät kommun med såväl många lokalt ägda företag som stora internationellt verksamma exportföretag. Här finns ett brett spektrum av företag i många olika branscher, vår kommun präglas av stor företagsanda och handlingskraft, innovation och utveckling.

Läs meröppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterades

2020-10-13

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Marcus Elfving
Fastighetsstrateg
+46702919212
Skicka e-post