Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Sammanställning 101 företagsbesök 2019

Det har tidigare varit svårt att tolka såväl bra som sämre resultat i svenskt näringslivsklimatranking. Inför 2017 bestämdes därför att tjänstepersoner från näringslivsenheten skulle göra fler besök på små och medelstora företag och aktiviteten ”100 företagsbesök 2017” upprättades. Noteringar från alla besök loggades och analyserades. Aktiviteten var givande och näringslivsenheten fortsätter därför årsvis med den.

Under 2019 har 103 dokumenterade företagsbesök genomförts inom aktiviteten ”101 företagsbesök 2019”. Syftet är att lära känna företagen och få reda på vad kommunen gör bra och vad som kan göras bättre. Vid besöken ställer vi ett antal frågor utifrån en gemensam mall och noterar företagens svar och synpunkter. Vi ber också företagen ranka företagsklimatet i Örnsköldsvik genom att ge ett betyg mellan 1 och 6 (där 1=dåligt 2 =inte helt godtagbart 3=godtagbart 4=bra 5= mycket bra 6=utmärkt).

Besöken 2019

Betyg
Näringslivsklimatet får snittbetyget 3,9 av företagen. Fyra företag har avstått från att sätta något betyg. Snittet är därför räknat på 99 lämnade svar. Så här ser fördelningen ut:

Betyg

Antal företag

6

3

5

23

4

39

3

26

2

7

1

1


Beröm
Hela 52 av företagen ger beröm till avdelningar, grupperingar eller enskilda tjänstemän på kommunen, att jämföra med 2018 då siffran var 42 och 2017 då siffran var 24. Exempel på beröm är lyhördhet och gott samarbete, bra bemötande, goda kontakter och höga ambitioner. ”Ambitionerna från avdelningarna inom kommunen får en 7-8 i den 6-gradiga skalan.” ”Miljö och hälsa är alltid tillmötesgående, ger snabba återkopplingar och villiga att hjälpa till med råd och lösningar.” ”Kontakterna med Fastighetsavdelningen och Lantmäteriet har fungerat bra.” ”Kontakten med tjänsteperson X på kommunen har varit helt fantastisk!” ”Företagslotsen är en bra lösning när man vill hitta rätt”. ”Har bara goda erfarenheter och fått gott bemötande”

Det är intressant att se att kommunen aldrig haft så mycket beröm som 2019 (2017:24 beröm, 2018 42 beröm och 2019 52 beröm)!

Synpunkter
Vi noterar att många företag inte har några särskilda synpunkter utan berättar att det mesta är bra och deras kontakter med kommunen har varit goda.

En sammanställning av företagens synpunkter visar att de mestadels gäller frågor som bemötande, samordning och kontaktbarhet (45st), såsom exempelvis långsam eller ingen återkoppling, önskemål om en mer samtrimmad kommunal organisation och att se möjligheter istället för hinder. Några har också upplevt att personalomsättningen inom kommunen skapat problem för deras verksamhet. Därefter kommer synpunkter inom folkhälsa och kompetens (29 st): ”Svårt att hitta målare/svetsare/mekaniker/skickliga hantverkare/IT-kompetens” ”Det främsta hindret för tillväxt är svårigheten att få tag på folk”. ”Svårigheten att få tag på personal gör att vi har allvarliga funderingar på att minska ner verksamheten”

En del av företagen har synpunkter där ansvarsområdena ligger under Byggenheten (24 st), exempelvis långa väntetider och att omsättning på personal försvårar och skapar fördröjningar.

Ett antal företag har synpunkter där ansvaret ligger under Trafik- och park (13st), såsom

Några synpunkter har vi kategoriserat under näringsliv (21 st), till exempel önskemål om förbättrad infrastruktur och kommunikationer, plattformar för nätverkande, översyn och tydliggörande av den företagsstödjande strukturen och en fortsatt satsning på landsbygden. Därefter nämns synpunkter där ansvaret ligger hos Mark och exploatering (17st): främst brist på mark; Trafik- & park (13st): exempelvis skick på vägar, snöröjning och parkeringsmöjligheter i centrum; Upphandling (10st) upplevs krångligt, borde gynna lokala företag mer.

Ett antal företag påpekar vikten av en attraktiv livsmiljö i former av skola, vård och omsorg för att de ska kunna rekrytera den kompetens de behöver (7 st). Några företag har synpunkter där ansvaret ligger hos Miljö och hälsa (6 st); andra myndigheter (4 st); kommunala bolag (3 st); Bildnings- eller Välfärdsförvaltningen (2 st) och Brand- och säkerhet (1 st).

Fördelning stad och landsbygd samt företagsformer
Besöken har skett med fördelningen 81% stad och 19% bygd, se tabell 1. Av de 104 besöken gjordes 11 hos enskilda näringsverksamheter, 90 hos aktiebolag och 3 hos övriga företagsformer

Nästa steg
Den 4 februari 2020 får politikerna återkoppling av 2019 års företagsbesök. Företagen, kommunens tjänstepersoner och de funktioner inom kommunen som berörs får återkoppling under våren.

Återkopplingen till berörda funktioner inom kommunen kommer att kanaliseras via ansvariga grupperingar för respektive löfte i satsningen Företagens framgång – Örnsköldsviks framtid.

Vidare har 2020 års företagsbesök påbörjats och näringslivsenhetens utvecklingsarbete kring dessa fortsätter för att största effekt ska uppnås. Andelen besök i bygden bör ökas något för att få en bra balans.

Sidan uppdaterades

2020-02-05

Sidansvarig: