Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Förbättrad serviceupplevelse när företagsklimatet rankas

Örnsköldsvik placerar sig på nionde plats bland kommuner med över 40 000 invånare och på plats 56 i Sveriges Kommuner och Landstings senaste ranking av företagsklimatet ”Öppna jämförelser företagsklimat”. Kommunen får ett sammantaget Nöjd-Kund-Index (NKI) på 75 i 2018 års mätning. Medelvärdet för samtliga deltagande kommuner ligger på NKI 72.

Företag som har haft kontakt med kommunen i ett ärende har dels tillfrågats om kundnöjdheten inom kommunens myndighetsutövning, dels om hur de uppfattar servicen.

Det myndighetsområde som företagen i Örnsköldsvik är mest nöjda med, och som också visar den största förbättringen, är livsmedelskontroll. Årets NKI 81 innebär en klättring med 7 enheter sedan 2017. Just livsmedelskontroll är också det område där nöjdheten ökat mest på nationellt plan.

Att öka tydlighet och rättssäkerhet har varit centrala målbilder för Örnsköldsviks livsmedelsinspektörer. Sedan början av 2018 har de bland annat infört ett digitaliserat arbetssätt som ger direkt återkoppling på plats till det företag som besöks. När besöket avslutas får företaget ett digitalt kontrolkvitto som redogör för inspektionen. Om brister uppmärksammats upprättas ett överklagningsbart beslut.

– Det nya arbetssättet underlättar att ge direkt respons och att, i det personliga mötet, klara ut frågor som annars kunde uppstå i efterhand när rapporten kom, säger Minna Kraatari, livsmedelsinspektör.

– Vi inspektörer har också haft stort fokus på att öka samsynen i våra bedömningar. Vi stämmer kontinuerligt av våra checklistor och rutiner för att öka rättssäkerheten mot de enskilda företagen, säger Per Kristian Hagen.

Även inom områdena brandskydd och miljö- och hälsoskydd har kundnöjdheten ökat något i Örnsköldsvik. Däremot har en försämring skett inom markupplåtelse och bygglov.

När det gäller företagens upplevelse av service ligger Örnsköldsvik över rikssnittet inom samtliga områden. Allra mest nöjda är företagen med bemötandet som ligger på NKI 80. Företagens upplevelse av bemötande, information, tillgänglighet, kompetens och rättssäkerhet har stärkts sedan förra mätningen.

– Det är mycket glädjande att företagen ger Örnsköldsvik ett högt totalt NKI, över rikssnittet. Det gör att vi befäster vår topp 10-placering bland de största kommunerna och till och med klättrar ett steg till nionde plats, vilket är bäst i Västernorrland, säger Fredrik Holmgren näringslivschef.

Om rapporten
Öppna jämförelser – Företagsklimat är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning inom brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. Företag som under 2018 har haft kontakt med kommunen inom dessa områden har betygssatt tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Därefter har de fått göra en helhetsbedömning som i rapporten motsvarar ett Nöjd-Kund-Index (NKI) där maxvärdet är 100

Totalt har 185 företagare i Örnsköldsvik svarat på enkäten. Det motsvarar en svarsfrekvens på 57 procent.

Hela rapporten ”Företagsklimat 2018” finns på SKLs webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tabeller: NKI per myndighets-, respektive serviceområde

Myndighetsområde

Örnsköldsvik NKI

Riket, medelvärde NKI

Brandskydd

78

80

Bygglov

56

63

Markupplåtelse

71

72

Miljö- och hälsoskydd

73

69

Livsmedelskontroll

81

77

Serveringstillstånd

*

75

NKI, totalt

75

72


* I rapporten redovisas inte NKI för områden där antalet svar understiger 12.

Serviceområde

Örnsköldsvik

Riket, medelvärde

Information

73

71

Tillgänglighet

74

72

Bemötande

80

78

Kompetens

76

74

Rättssäkerhet

77

73

Effektivitet

73

71Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2019-04-10

 Kontakta oss

Fredrik Holmgren, näringslivschef
0660 - 887 57

Carina Edblad,
chef samhällsbyggnadsförvaltningen
0660 - 884 84