Ja

Fritidspedagogerna Rebecca, Kathrine och Lena vid Själevadskolan

Genomtänkta raster som engagerar

Det går inte att ta miste på engagemanget och glädjen när Själevadskolans rastansvariga berättar om hur de tillsammans med övriga på skolan jobbar för att alla elever ska bli sedda, ha kompisar att vara med och uppleva gemenskap och glädje.

%%#6a762a%%accent-1%%

Hela skolan har valt att ha trygghet och studiero som prioriterade områden i den plan de årligen utvärderar för att motverka diskriminering och kränkande behandling. För att nå målet har man sedan ett par år tillbaka satsat på bland annat rastaktiviteter där pedagoger ansvarar. Det är idag en väl inarbetad verksamhet och rasterna som utgör en stor del av skoldagen, 20%, det vill säga en hel skoldag sammanräknat på en vecka, fortsätter att utvecklas med nya aktiviteter och upplevelser för eleverna.

– Att få möjligheten att jobba så här är ett lyft i yrkeskänslan. Det ligger nära vår utbildning både att jobba med det sociala med kompisar och relationer och att göra det via aktiviteter. Ibland får jag frågan vilken klass jag jobbar i. Då brukar jag berätta att jag jobbar med alla barn på skolan. För mig är den lektionsfria tiden lika viktig som övrig tid under skoldagen, berättar Kathrine Norgren, fritidspedagog.


Att starta i liten skala var det aldrig tal om. Det kan även vara en bidragande framgångsfaktor till att hela skolan idag är delaktig. Förutom rastvärdarna som har rosa mössor och västar och ansvarar för aktiviteterna ute så finns alltid rastvärdar i gula västar. På lektionstid före och efter rast märks effekten i form av en annan studiero när rasterna är bra. När det sociala fungerar bra så märks det tydligt i klassrummet. Man märker att många elever blir trygga av att hela skoldagen är meningsfull. Det minskar känslan av ensamhet och oro hos eleverna, vilket i sin tur bidrar till ökad måluppfyllelse.

– Man kan skapa relationer på ett helt annat sätt med det här arbetssättet. Det här arbetssättet gör att vi får mer energi till eftermiddagen när fritids är igång, berättar Lena Nordström fritidspedagog.


På skolgården finns en bod för att låna ut saker och det är också därifrån som aktiviteterna utgår. Runt boden går det lätt att samlas, kika förbi och spana på utbudet eller slå sig ner vid bordet för att prova på ett spel.

– I och med att vi har ett utlåningssystem för sakerna i boden så får vi även tillbaka dom. Eleverna får träna sig på att ta ansvar och vi kan ha ett bra utbud av grejer när dom inte försvinner. På vinterhalvåret har vi sett att det är väldigt viktigt med aktiviteter för då kan gården vara tråkig. Stafett är det många elever som gillar och då håller man ju värmen bra också. Spiktävling i stubbar är en annan aktivitet som ligger i topp hos eleverna, berättar Rebecca Jansson lärare i fritidshem.

På bodens väggar sitter tips på lekar och lekregler vän synliga för alla. Där finns också listor för att skriva upp sig för lån av saker.

– Reglerna i aktiviteterna är en viktig del av rasten. För att undvika eller minska konflikter har vi i dialog med eleverna tydliggjort regler som vi sedan sammanställt. Det underlättar för elever och övrig personal att vi sätter upp reglerna väl synliga ute på bodens fönster och väggar, berättar Lena.

Utbudet av aktiviteter och saker att låna är noga genomtänkt utifrån att det ska finnas något för alla att göra. Även för de som vill komma och bara hänga med rastvärdarna en stund ska det finnas något naturligt att hålla på med, därav några av spelen. Att hjälpa till att pumpa fotbollarna är även det genomtänkt och kan vara något som lockar de som mest vill vara nära.

Själevadskolans F – 6 är en relativt nybyggd skola i Örnsköldsviks kommun som togs i bruk 2010. Grundskolans verksamhet i förskoleklass och årskurs 1–6 har sammanlagt 336 elever.

Verksamhetsidén grundar sig på ett gediget värdegrundsarbete. Man tror på att skapa möten, förankra genom delaktighet utifrån barnens, föräldrarnas och personalens perspektiv. Detta främjar och ökar förståelsen för olika horisonter, vilket i sin tur öppnar upp för en samsyn och en tydlighet om de mål man vill uppnå tillsammans, barn, föräldrar och skola.

Text och foto: Ann-Sofie Mathiasson