Ja


Projekt Stadsdel 2030

I projektet Stadsdel 2030 arbetar Örnsköldsviks kommun för en ny stadsdel i centrala Örnsköldsvik, mitt i Höga Kusten, nära både natur och cityliv. Inspirationen och utgångspunkten är en visionsskiss med det fantastiska läget i fokus.

Stadsdelen sträcker sig från Vegakvarteren och Örnparken i norr till Lungviksstrand med Lungvikspiren i söder. Genom den centrala parkenområdena knyts den nya stadsdelen ihop med staden och vattenormrådet som tillgängliggörs för allmänheten och skapar liv och rörelse genom anläggande av kaj, torg, kallbadhus med mera.

Sammanlagt rör det som 1 000 nya bostäder samt lokaler för handel och andra verksamheter. Även uppgraderingar av parkområden kommer att ske och plats för
en helt ny förskola, hotell, mobilitetshus med mera.

De olika stadsdelsområdena

Vegakvarteren

Vegakvarteren

De nya stadskvarterens nordvästra delar kommer att möta den klassiska stadens kvarter på ett estetiskt och smakfullt med hög täthet av bostäder. I kvarterens inre delar hittar du små stråk och platser för lokala initiativ och gemenskap. De gröna gårdarna är skyddade från bilparkeringar och erbjuder dig möjlighet till avkoppling och socialt umgänge.

Genomtänkta boendelösningar
Här finns genomtänkta boendelösningar. Byggnadernas konstruktion utgår från både ett boende- och hållbarhetsperspektiv. På bottenvåningarna finner du liv och rörelse med kommersiella lokaler, gemensamma utrymmen och hemmakontor som skapar puls och aktiviteter dygnet runt.

Liv och rörelse
För att locka till liv och rörelse genom kvarteren skapas förutsättningar för butiker, caféer, restauranger och kultur- och fritidsverksamheter. Här finns möjligheter till klätterväggar, boulebanor och mötesplatser som ger staden ännu mer puls.

Vegakvarteren ligger precis intill Örnparken och den gröna, livfulla Lungviksparken. Det ger dig närhet både till stadens centrum och dess vackra grönområden. Här kombineras det urbana livet med naturens lugn och skönhet.

Lungvikstrand

Lungvikstrands havskvarter

Lungvikstrands havskvarter bjuder in dig till äventyr och gemenskap vid vattnet. Här finner du generösa kajrum och stora gröna offentliga platser med en atmosfär som ger dig frihet och utblickar mot det glittrande vattnet. Bebyggelsen är tät och varierad med en unik arkitektur som hämtar inspiration från naturens "höga berg" och "dalar". Här sätts fokus på ett aktivt friluftsliv som en del av vardagen. Mot kajen och gatan möts du av öppna och livfulla bottenvåningar. Här pulserar det av aktiviteter och möjligheter.

Aktiviteter längs hamnstråket
Längs hamnstråket finner du spännande möjligheter till nöjen och rekreation. Vi har skapat ett nytt allmänt havsbad med bastu, badstrand, restauranger och mysiga mötesplatser. Här kan du njuta av mångfalden av aktiviteter året om - en flytande scen för konserter, skridskobana på vintern, wake-board-bana för äventyrliga, seglarskola för nybörjare och kajakuthyrning för dig som vill utforska vattnet.

Mitt i detta skapas en spännande offentlig byggnad med ett hotell som blir ett landmärke och en målpunkt för besökare och invånare. Lungvikstrand blir en plats för kultur, möten och upplevelser som berikar vår stadsmiljö.

Koppling till arenaområdet
Vi skapar också en ny koppling till arenaområdet med nya bryggdäck, båtplatser och en generös strandpromenad som öppnar upp för livet vid vattnet. En pir med en bro leder över till det nya området nära Hägglunds arena. Den lilla befintliga halvön utvecklas till en grön holme där du kan njuta av utsikten och en offentlig lägereld som samlar vänner och familj.

Lungviksparken

I Lungviksparken kommer möjligheterna att vara oändliga när det kommer till aktiviteter. Här skapas en plats för publika och allmänna arrangemang, både utomhus och inomhus. Det är en plats för sport, friluftsliv och rörelse,
men också för lugnare stunder, kultur, evenemang och gemenskap.

Miljö för hållbara val
Vi har skapat en miljö som inspirerar till hållbara val. I anslutning till Lungviksparken finns ett mobilitetshus där vi erbjuder en samlad parkeringslösning och pool för både bil och elcykel. Här finns även en cykelverkstad och service som paketutlämning med mera.

Allaktivitetshus
I parkens allaktivitetshus finns gemensamma funktioner och lokaler som uppmuntrar till delning och samutnyttjande. Det är en plats där vi tillsammans kan skapa en levande gemenskap. Dessutom har vi ett återbrukscentrum där varor kan samlas in, byggas om och användas igen - det är ett steg mot en mer hållbar framtid

Strandparken

Strandparken sammanbinder de två stadsdelsområdena. Här finns plats för sammanhållning och gemenskap är nyckeln. Både Strandparken och Lungviksparken spelar en central roll här inte minst genom att skapa en enhetlig och attraktiv stadsmiljö - en plats som är tillgänglig och trygg, med liv och rörelse året runt.

Stadsparkens södra delar
Låt oss titta på stadsparken södra delar.
Här föreslår vi flexibla ytor som kan anpassas efter olika behov och aktiviteter. Parken är tänkt att fungera dygnet runt och under alla årstider. Du kan förvänta dig bollplaner under tak, utegym, en pulkabacke, skridskobana och skidspår på vintern. Det är en plats där du kan träna, leka och njuta av utomhusaktiviteter
året om.

Flexibla ytor för olika aktiviteter
Parkens stora och flexibla ytor ger oss möjlighet att arrangera olika evenemang och samverkansprojekt. Vi planerar olika ”rum” för olika aktiviteter - från stora utomhuskonserter till mysiga hängytor med bekväma sittplatser. Här finns öppna ytor för lek och avkoppling, samt träningsytor för dem som vill röra sig. Stadsparken blir en plats där människor möts, delar upplevelser och skapar minnen. Oavsett om du vill vara med på en konsert under stjärnorna eller bara sitta och njuta av en vacker dag - här finns något för alla.

Arbetet med detaljplaneprogrammet

Grunden för det fortsatta arbetet med den nya stadsdelen är att inledningsvis ta fram ett detaljplaneprogram som beskriver strukturen för bebyggelse, vägnät och grönytor. Arbetet med planprogrammet pågår i ungefär två år.

Planprogrammet är även grundläggande för den gestaltning som tas fram i kommande detaljplaner och ger även möjligheten till att föra en tidig dialog om behov.

För att kommunen ska få in synpunkter inför fortsatt detaljplaneringen samråds det också med andra förvaltningar, myndigheter och verksamma i området.

Vid framtagandet av programmet arbetar kommunen utifrån ett mer samskapande arbetssätt. Berörda verksamheter från hela kommunkoncernen är med i processen från start till mål.

När förslaget till planprogram tagits fram ställs det ut på samråd, vilket preliminärt sker i början av 2025. Efter samrådsperioden kan handlingarna justeras utifrån inkomna synpunkter. Planeprogrammet med tillhörande samrådsredogörelse tas upp för beslut i kommunfullmäktige.

Därefter kommer kommunen kunna påbörja arbetet med att ta fram detaljplaner för de olika områden som ingår i nya stadsdelen.

Karta där preliminärt planområde har markerats.

Viktiga delar som har genomförts

Dialog med invånare och andra intressenter runt visionen

Under perioden december 2022 till och med februari 2023 kunde invånare och andra intressenter lämna
synpunkter på visionsskissen bland annat via enkät på webbplatsen, olika mötestillfällen och genom att
besöka den särskilda utställningslokalen på Storgatan i Örnsköldsvik. Visionskissen och synpunkterna
ligger nu till grund för detaljplaneprogram och detaljplaner som utreder lämplig markanvändning inom
området för den nya stadsdelen.

 

Geoteknisk och miljöteknisk undersökning mark och vatten Lungvikstrand

WSP Sverige AB har på uppdrag av Örnsköldsviks kommun utfört ett arbete med att genomföra geotekniska och miljöteknisk undersökningar i delar av området för Stadsdel 2030. Syftet var att undersöka markens egenskaper
på land grundvatten och bottensediment.

 

Aktuellt just nu

Positivt planbesked
Samhällsbyggnadsutskottet lämnade positivt planbesked under sammanträdet 16 maj och gav samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att pröva planläggning av Bodum 7:1 med flera, som
innefattar tilltänkt mark för bland annat båtställningsplatser.

Fördjupad undersökning av botten
Just nu genomför kommunen en fördjupad undersökning av botten i hela viken. Syftet är att mäta mängden föroreningar i bottensedimentet.

TNC -hållbar och cirkulär infrastruktur
Först ut är planeringen av de nya stadsdelarna i centrala Örnsköldsvik och nya lösningar
för att enkelt och miljövänligt ta sig runt i staden.

 

 

 

Tidplan

Förstora bilden

Tidplanen för stadsdelsarbetet sker i grova drag i stegen: planprogram, detaljplaner, genomförande allmän mark och genomförande kvartersmark. Under projektets gång infattar det bland annat planprogram, förstudie och genomförande av cirkulära tekniska system, markanvisningsprocess, genomförande av geotekniska förstärkningsåtgärder, byggnation av kaj och sanering av vatten och mark.

Organisation

Organisation projekt Stadsdel 2030

Roll

Ansvarsområde

Person

Huvudprojektledare

Huvudprojektledning

Daniel Rova + vakant
Projektkoordinator/intern projektledare

Övergripande koordinering, bitr projektledning.

Sofia Westin
Delprojektledare 1

Mex-frågor, rådighet och genomförande.

Andreas Ödling
Delprojektledare 2

Planprogram och följande detaljplaner inom
projektets geografiska område.

Sofia Holmgren,
Vanessa Hedman Nilsson bitr.
Delprojektledare 3

Etablering, marknadsföring, medfinansiering

Sebastian Arnehed
Kommunikation

Kommunikation externt och internt

Sven Alveryd,
Susanna Sjöström
Ekonomicontroller

Ekonomi/uppföljning

Robin Wännström
Kontakt

Är du investerare/etablerare och är intresserad att veta mer om förutsättningarna?

Kontakta mig:
Sebastian Arnehed
Näringslivenheten
Telefon: 0660-888 16
E-post: sebastian.arnehed@ornskoldsvik.se

Sebastian kan även nås via kontaktcenter 0660-880 00.


Är du intresserad av att veta mer om stadsdelen? Få en presentation för din förening eller ditt företag?

Kontakta mig:
Sofia Westin
Planenheten
Telefon: 0660-884 01
E-post: sofia.a.westin@ornskoldsvik.se

Sofia kan även nås via kontaktcenter 0660-880 00.