Ja

Den övergripande strukturen

Tänk om Stadsdel 2030 har tydliga kopplingar till såväl centrum som till sin omgivning. Tänk om stadsdelens struktur är lättorienterbar, tillgänglig och trygg samt är utformad för att välkomna dig, andra invånare och besökare till stadsdelens funktioner och stadsrum. Tänk vidare att Stadsdel 2030 har en trafikstruktur som tar mindre plats i staden och som ger mer utrymme för oss människor.

 


Tänk om den framtida strukturen i Stadsdel 2030 är utformad för att uppmuntra till hållbara livsstilar. Tänk vidare att stadsdelen erbjuder en mängd delande funktioner som förenklar livspusslet och skapar en känsla av gemenskap. Tänk om strukturen uppmuntrar till transportsätt som innebär att du färdas gående eller på cykel och kollektivtrafik och som är fokuserad på gena kopplingar mellan olika målpunkter i staden.Tänk om den framtida strukturen i Stadsdel 2030 är utformad för att uppmuntra de boende till ett aktivt liv. Exempelvis genom att strukturen erbjuder boende och besökare olika slags upplevelser kopplade såväl friluftsliv som till en stadsdel med plats för lek, äventyr, kultur, utbildning och idrott under årets alla månader. Tänk om stadsdelen prioriterar och uppmuntrar människor röra på sig mer till exempel genom att gå, cykla, springa eller åka skidor.Mer om den övergripande strukturen

Stadsdelen är välintegrerad i staden genom tydliga kopplingar till såväl centrum som omgivande natur och rekreationsområden. En möjlig linbana överbryggar de topografiska barriärerna. Hjärtat i strukturen är det stora centrala park- och vattenrumrummet. Det nya kajstråket knyter samman hela hamnstråket och förstärker kontakten med havet.

I visionen finns utrymme för två bebyggelseområden, en allra närmast stadskärnan och en vid fjärden med en tydlig och naturlig koppling till havet. Trafikstrukturen är utformad för att uppmuntra hållbara färdsätt med funktioner och kopplingar för rörelser med gång, cykel, kollektiv­trafik och delningsfordon. Angöring med bil kan ske i anslutning till kvarteren men där gemensamma lösningar prioriteras. Några få platser samlar större delen av all parkering med till exempel pool för delande och uthyrning av bilar, elcyklar, cykelverkstad, utlämning av paket med mera. Inom stadsdelen finns även gemensamma funktioner och lokaler för att uppmuntra delning och samutnyttjande. Mängden avfall minimeras genom att tänka och agera cirkulärt och genom att återbruka, byta och dela. Inriktningen är att det avfall som ändå uppstår används och i möjligast mån tas om hand lokalt.

I stadsdelen är tanken att arbetslivet ska kunna vara flexibelt. Genom att skapa möjligheter för att till exempel sitta ute och arbeta, i en co-working lokal tillsammans med andra, eller i ditt hem kan ett mer attraktivt och varierat arbetsliv uppnås.

I stadsdelen tillägnas det allmänna och fria extra mycket utrymme och ytorna kan förändras i takt med skiftande behov. Strukturen ska rymma en plats för alla där funktioner och ytor med en bruttoarea på 140 500 m2, för bostäder, förskolor, hotell, kommunala funktioner, mobilitetshus, lokaler, handel samt bottenvåningar. Denna blandning möjliggör aktivitet under dygnets alla timmar.


Till enkät park- och vattenrummet
Till enkät bebyggelsen