Ja

Bebyggelsen

Tänk om den byggda miljön är trygg, attraktiv och vacker, utformad så att Örnsköldsviksborna kan identifiera sig med den och känna stolthet. Tänk att bo och verka i en stadsdel som har en bebyggelse som håller hög arkitektonisk kvalitet och som knyter an till platsen. Tänk om bebyggelsen är utformad för att vara tillgänglig och välkomnade för alla med ett varierat utbud av bostäder, funktioner med mera.Tänk om den byggda miljön ger mer än den tar genom att anpassa sig till jordens resurser. Tänk att varken byggandet eller livet som utspelar sig där sker på bekostnad av planeten eller framtidens invånare. Förställ dig att bo och verka i en stadsdel som är den mest hållbara för planeten och där den byggda miljön är uppförd för att stå kvar länge.Tänk om bebyggelsen erbjuder ett aktivt och levande stadsliv. Tänk dig att bo och verka i en stadsdel där den byggda miljön uppmuntrar boende och besökare till aktiviteter till exempel kopplat till friluftsliv, nöje, kultur, rekreation etcetera.Mer om bebyggelsen


I Stadsdel 2030 finns två distinkta bebyggelseområden – Stadskvarteren och Havskvarteren. Dessa delområden har särskilda karaktärsdrag men hänger ihop via det centrala park- och vattenrummet med dess offentliga byggnader. Kvartersbebyggelsen utvecklas i hela etapper där varje pusselbit bidrar med värden för såväl de boende som stadsdelen som helhet. Bottenvåningarna skapar aktivitet i form av kommersiella lokaler, gemensamhetslokaler, hemmakontor, delningstjänster med mera. Element som gynnar en hållbar livsstil med närliggande aktiviteter, generösa sociala och gröna rum, fredade gårdsmiljöer samt samlade mobilitets- och parkeringslös­ningar ingår i varje byggnadsetapp. Mellan kvarteren finns utrymme för angöring, träd, dagvattenhantering med mera.

Stadskvarteren i norr möter den klassiska stadens kvartersstruktur med en besläktad täthet, tydlig rumslighet i mänsklig skala och vissa lägre byggnader. Befintliga byggnader kan använ­das för att skapa till exempel återbrukscentrum där varor kan samlas in, byggas om och användas igen. Bottenvåningarna är mer offentliga med handelslokaler längs de större gatorna samt invid vissa platser. I de inre delarna finns mindre stråk och platser som ger utrymme för vistelse, lokala initiativ och gemenskap.

Havskvarteren har fokus på att skapa en miljö som tar tillvara det goda lo­kalklimatet och utblickarna mot vattnet. Bebyggelsen är varierad i höjd med en särpräglad arkitektur som hämtar inspiration både från staden och omlandets berg och dalar. Bebyggelsen är lägst närmast vattnet och reser sig sedan i bakkant mot berget. Bebyggelsen ger särskild fokus åt ett aktivt friluftsliv genom till exempel gott om plats för friluftsaktiviteter inom respektive kvarter. Delvis upphöjda gårdar och takterrasser skapar förutsättningar för ett lokalt liv med grannsamverkan och goda klimatförhållanden. I anslutning till det centrala parkrummet finns ett flexibelt mångfunktionellt kvarter - Expo Höga Kusten - som utgör ett landmärke och en offentlig ­målpunkt. Här kan olika typer av aktiviteter och samverkan ske med ytor för demokrati, förenings­liv, kultur, hotell, event, mässa med mera.


Till enkät den övergripande strukturen
Till enkät park- och vattenrummet