Ja

Utvecklingsarbetet för en attraktivare landsbygd

Kommunen har en ambition att skapa goda förutsättningar för att bo, leva och verka på landsbygden. Viljan att testa och använda sig av nya arbetsmetoder och -modeller har bland annat genererat flera framgångsrika projekt, satsningar, och aktiviteter som har väckt ett nationellt intresse. Framgångsfaktorer i arbetet är den samverkansmodell som tagit fram, möjliggörandet för små projekt att växla upp med hjälp av både kommunala och nationella medel, samt de individuella satsningar som görs utifrån bygdernas olika förutsättningar och intresseinriktningar. Tillsammans har näringslivet, civilsamhället och kommunen förenat sina krafter och satsat på landsbygdsutveckling med fokus på lokala frågor som exempelvis inflyttning, kommunikationer, integration och attityder.

En framgångsrik samverkansmodell och landsbygdsstrategi

Redan 2011 startade kommunen landsbygdsarbetet genom att inkludera bygderna i stora utvecklingsprojekt. Bland annat gjordes boendeinventeringar och det startades servicepunkter. För att skapa en långsiktighet, hållbarhet och för att utvecklingen ska drivas brett skapades samverkansmodellen Bygdsam som står för Bygden i samverkan. Det finns fyra Bygdsam i kommunen, knuten till respektives serviceort med omland (Nätradalen, Anundsjö, Gideälvdal och Grundsunda).

Kommunens landsbygdsstrategi visar hur kommunen vill utveckla landsbygden och skapa en plattform för ett lokalt utvecklingsarbete. Den innehåller även åtgärder som kommunen årligen följer upp.

Läs mer om Bygdsam

Läs mer om Landsbygdsstrategin


%%#6a762a%%accent-1%%

De individuella behoven pekar ut riktningen

Genom Bygdsam och med stöd från kommunen görs olika satsningar både ifråga om innehåll och storlek beroende på bygdernas olika förutsättningar och intresseinriktningar.

Det handlar bland annat om att finna smartare lösningar genom digitalisering, förbättra infrastrukturen, öka trivseln och tillväxten, behålla och utveckla service, aktiviteter och arrangemang, satsningar på mötesplatser, samt skapa bättre förutsättningar för turism, nya företag och gröna näringar, arbetstillfällen och föreningsutveckling.

Läs mer om olika stöd som bygderna kan söka för sin utveckling

Förstora bilden

Kommunen vill skapa goda förutsättningar för företagare på landsbygden.

%%#6a762a%%accent-1%%
Skolisar som du nyttja kvällar och helger.

På landsbygden finns massor av attraktiva lägen och det verkas för fler boendemöjligheter.

Servicepunkterna underlättar för boende, besökare och företag.

Servicepunkter – mötesplatser som inspirerar

På ett antal platser på Örnsköldsviks landsbygd finns servicepunkter. De fungerar som ett nav för service och information till boende och besökare och ligger oftast i en butik eller en bensinmack. Servicepunkterna har blivit navet och den naturliga mötesplatsen i de mindre samhällena.
Örnsköldsviks kommun har varit framgångsrik i sin modell för servicepunkter och har under flera år fått dela med sig av material och kunskap om ”Ö-viks-modellen”.

Läs mer om servicepunkterna

%%#6a762a%%accent-1%%