Kommunens insatser för att mildra effekterna av coronapandemin

Coronapandemin och den kris den fört med sig har kraftigt påverkat både enskilda, företag och föreningar. Läget är riktigt tufft för många.

För att mildra de negativa effekterna och stötta näringslivet och föreningslivet i Örnsköldsvik har Örnsköldsviks kommun under det senaste året genomfört lättnader, rådgivning och andra insatser. Flera pågår fortfarande.

– Genom dialog och samverkan har Örnsköldsviks kommun tagit en rad initiativ för att stötta näringslivet och många personer har varit och är fortfarande involverade och engagerade. Vi fortsätter lyssna med företagen för att höra vilka behov de har och hur vi kan hjälpa dem att både klara sig genom krisen och att växa när den är över, säger Fredrik Holmgren, näringslivschef Örnsköldsviks kommun.

Här är en lista på 33 punkter med kommunens insatser för att mildra de negativa effekterna av coronapandemin på näringslivet

%%#6a762a%%accent-1%%

Tillsyn och avgifter

 • Företag i utsatta branscher har fått anstånd med avgifter.
 • Företag har fått möjlighet att dela upp fakturor.
 • Verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden prioriteras
 • Förlängd säsong för uteserveringar (1 mars - 31 oktober).
 • Avgiftsfri markupplåtelse av offentlig plats (1 januari - 30 juni)
 • Gatusopningen tidigareläggs centralt för att möjliggöra för uteserveringar.
 • Lägre taxor för matcher (träningstaxa istället för matchtaxa) under perioden juni-december 2020.
 • De kommunala bolagen gör individuella anpassningar efter dialog med sina kunder, t ex anstånd med betalningar p g a Corona.
 • Hyresjusteringar av Övikshem tillsammans med andra fastighetsägare under den period som staten subventionerade.
 • Kommunen kommer skicka årsavgifter för tillsyn enligt livsmedelslagen, alkohollagstiftningen och hälsoskydd så sent som möjligt 2021.
 • Kommunen har informerat snabbt vid förändringar i lagstiftning som har med pandemin att göra.

Investeringar och betalningar

 • Investeringstakten för planerade byggen och underhåll behålls och möjligheten till att tidigarelägga vissa projekt ses över.
 • Investeringar och underhåll inom Övikshem motsvarande 6 Mkr tidigarelades 2020 för att stimulera måleriföretag, byggföretag etc.
 • Bolagskoncernens investeringstakt 2021 högsta någonsin 2021, från ca 300 Mkr till 485 Mkr (2021), därefter ca 400 Mkr/år några år framåt.
 • Påskyndad utbetalning av leverantörsfakturor.
 • Föreningar med uppdragsavtal där pandemin hindrat dem att fullfölja sina åtaganden och uppdrag, har fått behålla sin ersättning. Vissa avtal har anpassats och tecknats om för att det ska fungera bättre för föreningarna.

  Branschstöd och strukturella insatser
 • 7,9 Mkr i beviljade stöd till besöksnäringen (destinationsutvecklingsutvecklingscheck och utbildningsstöd).
 • Bidrar med resurser i Regionens omställningsprojekt Samverkan mot framtidens besöksnäring där direkta företagsåtgärder är prioriterat.
 • 2,6 Mkr i särskilt krisstöd till föreningar i dec 2020. Dialog med föreningar för att få en bild över 2021.
 • Örnkort till kommunens personal till stöd för det lokala näringslivet. Ca 3,5 Mkr.
 • Gratis parkering i centrum 12-31 december för att stötta det lokala näringslivet och samtidigt sprida ut besöken i centrum över tid.
 • 300 000 kr till aktiviteter i staden; komplettering av vinterljus, belysning av träden i Örnparken, trygghetsskapande åtgärder såsom trivselvärdar samt annonsering av restaurangernas anpassningar pga Corona.
 • 500 000 kr till Cesam för att stötta restauranger och caféer med återbetalning av vissa avgifter, tävlingar och pr-paket. Februari 2021
 • 200 000 kr till Bygdsam för digitaliseringshjälp till företag
  Extra stöd till lanthandlare för omställning till mer hemsändning. Hemsändning dubblerades under 2020.
 • Möjlighet för föreningar att söka extra bidrag. November 2020.

Dialog och rådgivning

 • Uppsökande telefonsamtal med företag för att lyssna hur de har det och få veta deras behov av stöd. 203 samtal under 2020.
 • Företagsakuten – initiativ tillsammans med Företagarna Örnsköldsvik. Samordnad, kostnadsfri rådgivning till företagare.
 • Avstämningsmöten med företagen inom besöksnäringen en gång i månaden.
 • Föreningar fått rådgivning i frågor som t ex permitteringar, moms och skatter, samt samtal om de problem som pandemin medför.
  Nyhetsbrev med information om åtgärder pga Corona varje vecka våren 2020.
 • Frukoststudion ställdes om till digital och kostnadsfri.
 • Digitala företagsträffar tillsammans med företagsakuten för företag tillsammans med Bygdsam.

Kontakt:
Fredrik Holmgren, näringslivschef
epost: fredrik.holmgren@ornskoldsvik.se
tel: 0660-887 57