Många förbättringar i Öppna jämförelser - företagsklimat

Naturskön bild med sol och träd, samt en man som ler mot kameran.

Till höger uppifrån visas Patrik Johansson, chef vid bygg-och miljöavdelningen Örnsköldsviks kommun respektive Magnus Gestrin, byggherre för bostadsprojektet Björkplantagen.

Örnsköldsviks kommun får förbättrat Nöjd-Kund-Index inom 10 av 12 områden när SKR (Sveriges kommuner och regioner) presenterade senaste resultatet av Öppna jämförelser – företagsklimat.

De myndighetsområden som mäts är brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, serveringstillstånd samt livsmedelskontroll. Företagare som har haft kontakt med kommunen inom något av dessa områden tillfrågas också om hur de upplever bemötande, tillgänglighet, effektivitet, information, kompetens och rättssäkerhet. Totalt NKI för Örnsköldsviks kommun steg från 72 till 74, (betygsskalan i SKR:s mätning går från 1-100 och ett värde på 70 eller mer räknas som högt). Största förbättringarna står områdena markupplåtelse och miljö- och hälsoskydd för. SKR:s sammanställning visar också att nöjd-kund-index har förbättrats från 65 till 74 under den senaste tioårsperioden.

— Extra roligt är att NKI för miljö- och hälsoskydd ökar i samtliga serviceområden där också resultatet ligger långt över rikssnittet. Detta beror bland annat vårt goda bemötande och den snabba och personliga återkopplingen till företagen i dessa ärenden. Ett lyckosamt arbetssätt som vi implementerar i alla våra myndighetsområden meddelar Patrik Johansson, chef bygg-och miljöavdelningen Örnsköldsviks kommun.

Några konkreta exempel på genomförda och planerade förbättringar är bland annat att Lantmäterienheten ringer upp sökande när det behövs kompletteringar och erbjuder även digitala möten. Det tillsammans med rekrytering av mer personal och andra åtgärder har genererat i att de kortat handläggningstiden med 50 procent. Upphandlingsenheten medverkar på dialogträffar inför upphandlingar för att lära känna branschen och för att kunna utforma relevanta och tydliga upphandlingar. I höst är förhoppningen även att man ska lansera en upphandlingsskola för att underlätta för företagen att delta i upphandlingar. Även miljöenheten öppnar upp för mer dialoger och transparens inom sin verksamhet, genom exempelvis dialogträffar på dagtid och redan i ett tidigt skede bokas besök med företagare som ska ansöka om alkoholtillstånd för att se över att det finns rätt förutsättningar.

En företagare med erfarenhet av kommunens företagsservice både via sin roll som teknikkonsult på WSP i Örnsköldsvik och som just nu är aktuell som byggherre i sitt eget bostadsprojekt Björkplantagen är Magnus Gestrin.

— Generellt upplever jag en förbättring av kommunens företagsservice under senaste året. Jag tycker kommunen numer arbetar mer lösningsfokuserat och känslan är att de vill hjälpa mig framåt i mina projekt. Samtidigt som det finns mer att göra så är jag positiv till denna utveckling, säger Magnus Gestrin.

Ett område där det även pågår förbättringsarbete kopplat till företagsservice är bygglov. Resultatet i årets Öppna jämförelser visar på ett minskat resultat än föregående år, och ett fokuserat arbete pågår för att identifiera faktorer som kan ha påverkat resultaten samt ses åtgärder över för att underlätta bygglovsprocessen och förbättra för företagen på kort och lång sikt. Redan idag är det lättare att kontakta byggenheten genom möjligheten att boka tid för samtal och just nu pågår även en större rekryteringssatsning som ska bidra till ökad service.

Läs mer om öppna jämförelse här. Länk till annan webbplats.