Nya bostäder i grön miljö för bred målgrupp

Mycket spännande är på gång i Örnsköldsvik sett till infrastruktur. Längs havsfjärden planeras en ny stadsdel och längre upp på höjden mellan Sörliden och Salmostaden är två nya områden aktuella, Järvhaga och Järvliden. Kvarter med bland annat äldreboende, förskola samt hyres- och bostadsrätter med den befintliga grönstrukturens värden och funktioner som identitet.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur

Vanessa Nilsson Hedman, planarkitekt vid Örnsköldsviks kommun, tror och hoppas att Järvhaga och Järvliden kommer att attrahera en stor målgrupp.

Planansökan som kom in för något år sedan gällde i första hand Järvhagaområdet men under arbetets gång så har det blivit naturligt att fortsätta utvecklingen upp mot Järvliden, i enlighet med gällande fördjupade översiktsplan. Det ansökta området överlappas delvis av ett allmänt intresse för friluftsliv; Skyttisterrängen.

I slutet av 2025 är förhoppningen att detaljplanen antas. Järvhagaområdet kommer att byggas mellan Sörliden och Salmostaden medan Järvliden placeras en bit längre upp, i skogsbrynet i nära anslutning till Skyttisterrängen.

Vanessa Nilsson Hedman, planarkitekt vid Örnsköldsviks kommun, har stora förväntningar på vad som komma skall.

– De har ett fint läge med närhet till natur, gång- och cykelvägar, kollektivtrafik och bilvägar samt skola och förskola. Kvarteren knyter också samman befintliga bostadsområden. Ny bebyggelse ska i första hand byg­gas genom förtätningar och komplet­teringar av befintliga områden, då det ger förutsättningar för effektivt nyttjan­de av infrastruktur och mer hållbara transporter. Områdets gröna karaktär kommer bli en central del av Järvhaga och Järvlidens identitet och attraktivitet. Den nya bebyggelsen ska samspela med områdets befintliga kvaliteter och grönstrukturens värden och funktioner.

Olika typer av bostäder planeras för att möta en så bred målgrupp som möjligt, från förskola och vård-och omsorgsboende till villatomter, radhus och hyres- och bostadsrätter. På sikt räknar man med över 500 bostäder.

– Målet är att få till en trivsam, vacker och levande boendemiljö för en blandad målgrupp. För att skapa en variation vill vi ha ett bostadsutbud som är varierat med olika storlek och karaktär som lockar olika typer av människor. Vi ser gärna en blandning av upplåtelseformer och hustyper. Vi vill att både unga och gamla, ensamhushåll och barnfamiljer ska vilja bosätta sig i det framtida Järvhaga och Järvliden.

Mycket kan hända innan spaden sätts i backen, och utmaningarna är som alltid i stora projekt många. En tuff ekonomisk tid påverkar projekten men förhoppningen är att när det är dags att sätta i gång är samhället på väg ut ur lågkonjunktur. Vem/vilka som kommer att bygga är inte klart, mest troligt kommer flera olika aktörer vara inblandade.

Utformningen av bebyggelsen, de offentliga rummen och kvarterens gårdar kommer vara viktig för att kunna uppfylla målet om en blandad målgrupp. Vi kommer lägga stor vikt vid de gröna miljöerna och se till att de kopplas ihop till ett sammanhängande nätverk.

Örnsköldsviks kommun har ett uttalat mål att fram till 2030 ska befolkningen öka med 5 000 invånare, samt vara en plats med trygghet, gemenskap och innovation.

– För att uppnå målet är det jätteviktig med intressanta områden. Järvhaga och Järvliden har mycket att erbjuda och är två väldigt spännande projekt. Att ta till vara på det som utmärker området idag med kopplingen till skyttisterrängen och värna den rika naturen är en given utgångspunkt, avslutar Vanessa Nilsson Hedman.

Järvhaga - Järvliden

Lorem ipsum

Planområde

Evolve symbol

Autonoma flygplatser – framtidens lösningar finns i Örnsköldsvik

Örnsköldsvik Airport ligger i framkant av den teknologiska utvecklingen inom flygplatsdrift. Genom ett treårigt forskningsprojekt vid Mittuniversitetet har flera betydande framsteg gjorts för att skapa framtidens flygplats, där autonoma och fjärrstyrda system spelar en central roll. – Vi är långt fram utvecklingsmässigt när det gäller framtida lösningar och utveckling av flygplatser i Sverige, säger Robert Gyllroth, vd för Örnsköldsvik Airport.

Stark tillväxt för cleantech-företag från Örnsköldsvik

Järven Ecotech och Tecomatic Entreprenad har gått samman i ett nytt bolag under namnet Tecomatic. Verksamheten stannar i Örnsköldsvik där företaget har rötter sedan drygt 50 år tillbaka. – Vi har en stark tilltro till regionen och god industrisamverkan i Örnsköldsvik, med mindre tillverkare på orten som sluter upp när vi behöver hjälp, berättar Emil Eriksson, regionchef för vattenrening i region norr.

Starkare arbetsmarknad än någonsin i Örnsköldsvik

Arbetsmarknaden är stark i Västernorrland där Örnsköldsvik och Ånge är platserna där arbetslösheten minskat mest. Sedan maj 2023 ligger även länet under riksgenomsnittet gällande arbetslöshet. – Mycket är naturligtvis kopplat till bristen på kompetens hos företag som söker arbetskraft. Men arbetslösheten har gått ner hos alla våra prioriterade grupper, vilket är glädjande, berättar Erik Borg, företagsrådgivare på Arbetsförmedlingen Västernorrland.

Ny pilothall klar – lockar forskare från hela världen

För fyra år sedan fick det statliga forskningsinstitutet RISE 350 miljoner kronor för att utveckla det centrum för bioekonomi som redan etablerats i Örnsköldsvik. Pengarna har använts till att bygga en ny pilothall på Domsjöområdet, där High Coast Innovation Park samlar företag och forskare som tar fram nya produkter och användningsområden för biomassa från skogsindustrin.