Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Bygd och stad i balans - avslutat 2014

Projektet Bygd och stad i balans

Utökad service på landsbygden, lokala utvecklingsplaner, stärkta nätverk och förändrade attityder blev några av resultaten av projektet Bygd och stad som drivits av Örnsköldsviks kommun under tre år.

”Bygd och stad i balans” bestod av två etapper som genomfördes parallellt. Den första delen som startade 2011 var inriktad på långsiktiga lösningar för kommersiell service på landsbygden. Året därpå inleddes nästa etapp inriktad på att utveckla en samverkansmodell för landsbygdsutveckling. Fokus låg på kommunikationer, inflyttning, integration och attityder.

Servicepunkterna – nytta och framtidstro
En projektutvärdering visar att delmålen kring utvecklad servicegrad är uppfyllda. Vid projektets avslut finns tio servicepunkter på kommunens landsbygd. Servicepunkterna fungerar som mötesplatser och ger tillgång till livsmedel, internetuppkoppling/fri wifi, information och i varierande omfattning även café och evenemang. Flera servicepunkter erbjuder även hemkörning av varor, så kallad hemsändning. Arbetet med servicepunkter har uppmärksammats nationellt, vilket även bidragit till en lokal stolthet för den egna bygden.

I utvärderingen framkommer även idéer om hur servicepunkterna kan utvecklas ytterligare t.ex. den informativa funktionen, fler kommersiella tjänster, säsongsöppna servicepunkter och forum för erfarenhetsutbyte.

Styrka att gå samman
Projektets mål om att skapa en samverkansmodell och öka nätverksbyggandet är uppnådda. En tydlig strategi för projektet var att samarbeta med andra aktörer och projekt. Hållbart resande, länsstyrelsens Landsbygdsmentorer, e-lotsen, turistiska aktörer med flera har genom samarbete med ”Bygd och stad i balans” fått en lokalt förankrad kanal.

Samverkan har bland annat  gynnat infrastruktur och kommunikationer. Ett flertal lokala fiberföreningar har bildats och beviljats stöd för bredbandsdragning, pendlingsparkeringar och samåkningsappar har utvecklats. Inom inflyttning och integration märks satsningar som att inventera tillgången till lediga bostäder, arrangera internationella måltider och skapa mångkulturella mötesplatser på mindre orter i kommunen.

Förändrade attityder
Över tid har attityderna till landsbygden förändrats. De som bor på landet upplever det mer attraktivt och det finns ett intresse av att flytta ut. Uppföljningen framhåller de personliga mötenas betydelse för att påverka attityder. Vikten av att använda ambassadörskap och goda exempel för att ta vara på och lyfta fram mervärden. Något som projektet också gjort.

En tydlig politisk strategi är också angeläget, vilket Örnsköldviks kommun har i den landsbygdsstrategi som antogs i juni 2014.

Bygden äger sin egen utveckling
”Bygd och stad i balans” har byggt på ett utlokaliserat arbetssätt där fyra lokalt förankrade delprojektledare jobbat mot varsitt geografiskt område. Därutöver har en projektsamordnare ansvarat för att hålla samman delarna och koordinera insatser. Att dessa varit anlitade på konsultbas har varit ett framgångsrikt koncept. De har kunnat driva på, ge stöd och hjälp utan att själva ta över. Ortsborna har ägt och drivit frågorna.

Tio orter, som under projektet, arbetat fram lokala utvecklingsplaner är en bra grund för att landsbygdsutvecklingen kommer att drivas vidare även efter projektets slut.  Prioriteringarna är gjorda och engagemanget finns.

– Några nycklar för projektets framgång har varit den politiska inriktningen som visar att landsbygdsfrågorna är viktiga, lokalt förankrade projektledare som tillsammans med alla engagerade företag och föreningar som brinner för sin bygd. Projektet visar att tillsammans gör vi skillnad och vår målbild är att det goda arbetet ska fortsätta i någon form, säger Lena Lindström, Örnsköldsviks kommuns projektansvariga för ”Bygd och stad i balans”.


Fakta om projektet:

Syfte
Det visionära målet är att kunna vända strömmarna. Det ska vara lika självklart att resa från tätort till landsbygd som tvärtom. Målet är att skapa goda förutsättningar för att folk ska välja att leva och verka i landsbygden. Bygd och stad i balans arbetar för att skapa metoder och modeller som fortsätter främja en positiv utveckling även när projekttiden är över.

Projektet innehåller två fokusområden:
att utveckla service på landsbygden samt
att arbeta med boende, inflyttning, samverkan och kommunikation.

Etapp 1 - Serviceutveckling, som startade sommaren 2011 och pågick till slutet av 2013, ville uppnå detta:

 • Behålla eller förbättra servicegraden
 • 8-10 servicepunkter ska etableras och vara väl kända, naturliga mötesplatser
 • Samarbete mellan organisationer på orten är initierat och lever vidare

 Finansiering:

 • Länsstyrelsen Västernorrland - 600 tkr
 • Tillväxtverket - 700 tkr
 • Örnsköldsviks kommun 1 000 tkr

Etapp 2 - Kommunikation, boende och inflyttning, etapp 2 drog igång hösten 2012 och pågick till sista juni 2014 och syftade till att skapa:

 • Långsiktig samverkan för landsbygdens utveckling
 • Effektivare kommunikation
 • Ökad inflyttning
 • Ökad integration
 • Ökat utbud av boende

Finansiering:

 • Länsstyrelsen Västernorrland 2,3 Mkr
 • Örnsköldsviks kommun 2,3 Mkr

Projektägare                 
Örnsköldsviks kommun
 
Styrgrupp 
Landsbygdsgruppen

Sidan uppdaterades

Sidansvarig: