Du är här:

Kommunen kommenterar SKLs granskning av företagsklimatet

Kommunen kommenterar SKLs granskning av företagsklimatet

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har sedan 2011 mätt hur nöjda företagen är med kommunens service och myndighetsutövning. De myndighetsområden som mäts är brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, serveringstillstånd samt livsmedelskontroll. Företagare som haft kontakt med kommunen inom något av dessa områden tillfrågas också om hur de upplever bemötande, tillgänglighet, effektivitet, information, kompetens och rättsäkerhet. Varje område betygsätts på en 100-gradig skala och resulterar i nöjd-kund-index (NKI).

I den senaste mätningen 2016 är Örnsköldsviks sammantagna NKI värde 70, vilket är i nivå med genomsnittet för samtliga deltagande kommuner. Jämfört med den senaste mätningen har kommunen förbättrat sitt NKI med tre enheter sedan senaste mätningen. Vid en jämförelse med kommuner med fler än 40 000 invånare placerar sig Örnsköldsvik på en 28:e plats, vilket är en förbättring med 11 placeringar.

De serviceområden där Örnsköldsvik har högst kundnöjdhet är serveringstillstånd (NKI 80) och livsmedelskontroll (NKI 78). Båda värdena ligger inom det spann som motsvarar ett högt NKI. Den enskilt största förbättringen har för Örnsköldsviks del skett inom området markupplåtelse som klättrat med 11 enheter för att nu ligga på NKI 69. För bygglov gäller den motsatta utvecklingen där NKI ligger på 50, vilket ses som ett lågt värde. I den nationella jämförelsen finns inte brandskydd med på grund av för få svar.

Bemötande, tillgänglighet, rättssäkerhet och kompetens är de serviceområden som Örnsköldsviksföretagarna skattar högst. De ligger på NKI 70 eller högre, på den övre delen av skalan. Information och effektivitet ligger inom spannet godkänt. Resultatet från undersökningen visar att företagarna anser att den allra viktigaste servicefaktorn är effektivitet följt av rättssäkerhet och bemötande. Inom dessa områden bör kommunen prioritera sitt kommande förbättringsarbete för att företagare ska vara ännu mer nöjda med företagsklimatet. Det kan exempelvis gälla frågor som rör tiden och rutiner för handläggning av ärenden, tydligheten i de lagar och regler som gäller och den lyhördhet och engagemang som visas.

Resultat för företagsklimat i Örnsköldsviks kommun 2016, enligt SKLs undersökning:

NKI för respektive myndighetsområde


Örnsköldsvik

Genomsnitt riket

Brandtillsyn

83

80

Bygglov

50

60

Markupplåtelse

69

69

Miljö- och hälsoskydd

67

70

Livmedelkontroll

78

Ingen mätning

Serveringstillstånd

80

74

NKI för respektive serviceområde


Örnsköldsvik

Genomsnitt riket

Information

67

70

Tillgänglighet

72

72

Bemötande

74

75

Kompetens

70

72

Rättsäkerhet

71

71

Effektivitet

69

69

 

Sidan uppdaterades

2017-05-17

Sidansvarig: