Du är här:

Budget 2018 i korthet

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2017 om budget för 2018. Budgeten finns att ta del av i sin helhet under Ekonomi och budget.länk till annan webbplats Här följer ett kortare sammandrag av långsiktiga prioriteringar och insatser i närtid:

Kommunstyrelsens prioriterade områden är bland annat hållbarhet och klimatåtgärder, insatser för jobb åt ungdomar, heltider, landsbygdsutveckling, bredband och fastighetsunderhåll. Förutsättningarna att införa avgiftsfri kollektivtrafik utreds. Ytterligare insatser görs för att öka återvinning av material och produkter. Satsningen på särskilda ungdomsjobb fortsätter, liksom extern samverkan för att erbjuda praktik eller anställning till ungdomar, långtidsarbetslösa och personer med nedsatt arbetsförmåga. Arbetet för att införa heltid som norm för kommunala tjänster fortsätter.

Bildningsnämndens prioriterade områden är personalförstärkning i de yngre åldrarna i förskola, fritids och skolan, ökat stöd och samverkan så att alla elever uppnår målen, digitalisering och utveckling av SFI. Målet är att Örnsköldsvik ska vara bland de bästa skolkommunerna i Sverige 2020. Underhållet av skolans inom- och utomhusmiljöer fortsätter. Förskolan Ängen, Bredbynskolan och Höglidenskolan byggs och ytterligare två förskolor påbörjas inom perioden. Planering görs inför en samlad grundsärskola på Ängetskolan. Vuxenutbildningen utvecklas.

Omsorgsnämndens prioriterade områden är personalförsörjning, utveckling av stöd till anhöriga och utveckling av ny, kreativ daglig verksamhet. Hemtjänsten utvecklas för att möta ökad efterfrågan och individuella behov. Det nya vård- och omsorgsboendet öppnar med 90 platser i Själevad. Satsning på tekniska lösningar för att underlätta vardagen för brukare och medarbetare inom omsorgen.

Humanistiska nämndens prioriterade områden är stöd för arbetsmarknadsetablering, föräldrastödskedja och ökad samverkan i strävan att ge barn och unga insatser i ett tidigt skede. Sex nya platser vid boende inom LSS tas i bruk. Ytterligare platser inom barn- och gruppboenden projekteras. Fler sysselsättningsalternativ skapas inom daglig verksamhet. Den utökade samhällsorienteringen fortsätter som del i integrationsarbetet. Möjligheterna till praktik och arbete under etableringstiden ska stärkas,

Samhällsbyggnadsnämndens prioriterade områden är grundläggande infrastrukturinvesteringar och andra miljösatsningar. Örnsköldsvik ska gå i spetsen för att minska klimatbelastningen. Linjelagd kollektivtrafik är nu fossilfri, nästa steg är att särskild kollektivtrafik blir fossilfri. Fortsatt utbyggnad av snabbladdningssationer för elfordon. Byggande, underhåll och snöröjning av gång- och cykelvägar prioriteras. Bygget av gång- och cykelväg Ås-Själevad påbörjas. Upprustning av stadskaj och broar. Bemanningen vid deltidsbrandstationer ska säkras.

Kultur- och fritidsnämndens prioriterade område är barn och ungas delaktighet i frilufts-, kultur- och idrottslivet. En ”fritidsbank” utvecklas där barn och ungdomar kan låna idrotts- och friluftsutrustning. Arbete för ökad jämställdhet och mot diskriminering och tidig utslagning. Öka tillgänglighet till natur-, frilufts- och fiskevårdsområden och profilera Skyttisområdet. Kulturhusutredningens förslag presenteras. Bygget av en simhall i centrala Örnsköldsvik påbörjas. Kommunen står värd för O-ringen Höga Kusten  2018.


Större investeringar
under 2018 är  bland annat vård- och omsorgsboendet i Själevad, Bredbynskolan, förskolan Ängen, LSS-boende, samt investeringar i infrastruktur.

 

Ekonomiska mål för mandatperioden

Resultatbudget

Så fördelas pengarna

 

Sidan uppdaterades

2017-08-09

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Mikael Öhrling
Ekonomidirektör
0660 - 881 71
Skicka e-post

Marie Edlund
Redovisningschef
0660 - 886 97
Skicka e-post

Marlene Hörnkvist
Ekonom
0660 - 881 70
Skicka e-post