Du är här:

Revisionsprocessen

Risk- och väsentlighetsanalys

Revisorernas uppdrag är att varje år granska all kommunal verksamhet. Då det är ett stort uppdrag genomför revisorerna varje år en prioritering, en risk- och väsentlighetsanalys. I risk- och väsentlighetsanalysen identifierar och bedömer revisorerna hot och risker och prioriterar vad som ska granskas extra noga.

Fördjupade granskningar

Varje år genomför revisorerna ett antal fördjupade granskningar, det kan exempelvis vara om upphandling av HVB-hem eller hantering av föreningsbidrag.

Varje år genomförs dessutom en fördjupad granskning av kommunens delårs- och årsbokslutet.

De fördjupade granskningarna genomförs på revisorernas uppdrag av de sakkunniga biträdena, för mandatperioden 2019-2022 har revisionen anställt revisionsfirman E & Y.

När E & Y tagit fram förslag till granskningar godkänner revisionen dem.

Övriga granskningar

Utöver de fördjupande granskningarna gör revisorerna andra granskningsinsatser som att träffa nämnder och tjänstemän, läsa protokoll och andra handlingar samt att gör studiebesök.

Revisionsplan

När risk- och väsentlighetsanalysen är klar beslutar revisionen om en revisionsplan. Där sammanfattas och beskrivs de granskningsinsatser som ska göras under året. Den presenteras sen för kommunfullmäktige och på hemsidan.

Revisionsskrivelser

När en granskning är genomförd och godkänd av revisionen skriver revisorerna en revisionsskrivelse där deras sammanfattande synpunkter och eventuell kritik presenteras.

Revisionsskrivelsen skickas sedan till den ansvariga nämnden så den kan besvara synpunkterna.

Granskning och revisionsskrivelsen lämnas även över till kommunfullmäktige för kännedom.

Revisionsberättelse

Varje år efter att revisionen granskat kommunens årsbokslut skriver revisorerna en revisionsberättelse där årets granskningar sammanfattas.

Där kan revisorerna rikta anmärkningar mot nämnder, beredningar och enskilda förtroendevalda. Revisionerna uttalar sig även gällande om de tycker att nämnderna och kommunstyrelsen ska få ansvarsfrihet eller inte.

Revisionsåret

Ett revisionsår avslutas när revisionen överlämnar sin revisionsberättelse till kommunfullmäktige, i samband med att ärendet om årsredovisning och ansvarsfrihet behandlas. Detta är i Örnsköldsviks kommun vanligtvis i mars månad.

Nästa revisionsår påbörjas när revisorerna fastställer sin revisionsplan och presenterar den i kommunfullmäktige, vanligtvis i maj månad. 

Sidan uppdaterades

2019-03-29

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Daniel Kristoffersson
Ordförande
Skicka e-post

Charlotta Edström
Utredningssekreterare
0660-881 33
Skicka e-post