Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Revisorer

Den kommunala revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument med uppdrag att granska den verksamhet som bedrivs i kommunen.

Revisionens uppgift

Revisorerna ska, enligt kommunallagen, varje år granska all verksamhet som nämnderna utövar, exempelvis barn- och äldreomsorg, gator, vägar och skola i den omfattning som beskrivs i god revisionssedlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Revisorerna granskar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, alltså om verksamheten lever upp till kommunfullmäktiges mål, beslut, riktlinjer, gällande lagstiftning och att verksamheten klarar att genomföra sitt uppdrag med tillgängliga resurser.

Revisorerna granskar om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig, alltså att budget, kontroll och uppföljning utförs så att den kan ligga till grund för styrning och ledning och att den interna kontrollen är aktiv och ändamålsenlig, den förebygger, upptäcker och åtgärdar.

Revisorerna granskar även om resultatet i delårsrapporten och årsbokslutet överensstämmer med de mål kommunfullmäktige beslutat om.

Vilka är revisorerna

Revisorerna granskar på kommunfullmäktiges uppdrag, indirekt för medborgarna. Revisionen består av sju ledamöter som väljs av kommunfullmäktige. Flertalet av de sju ledamöterna väljs ur den politiska minoriteten och även ordföranden väljs ur minoriteten.

Revisorerna agerar oberoende. Det betyder att revisorerna, eller nära familj till dessa, inte kan väljas in i kommunfullmäktige eller nämnd samtidigt som de är revisorer. Revisorerna granskar självständigt och även om de utsetts och är medlemmar i politiska partier är de partipolitiskt obundna i sitt arbete som revisorer.

Sakkunniga biträden

Revisorerna har stöd i granskningsarbetet av sakkunniga biträden, för mandatperioden 2019-2022 har E&Y anställts av revisorerna. De sakkunniga biträdena utför på uppdrag från revisorerna de fördjupade granskningar.

Sidan uppdaterades

2020-04-14

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Förtroendevalda revisorer

Anna-Karin Byström
Ordförande kommunfullmäktiges revisorer
Skicka e-post

Lena Näslund
Vice ordförande kommunfullmäktiges revisorer
Skicka e-post

Övriga förtroendevalda revisorer:
Förtroendemannaregistret länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster