Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. De 61 ledamöterna väljs av Örnsköldsviksborna vart fjärde år utifrån nomineringarna från de politiska partierna. Kommunfullmäktige fastställer målen för kommunal verksamhet och fattar besluten i ekonomiska frågor.
 
Kommunfullmäktige utser i sin tur kommunstyrelse och övriga nämnder med det politiska ansvaret för olika verksamhetsområden.

Örnsköldsviks kommun har tre heltidsanställda kommunalråd samt deltidsanställda nämndsordföranden. Varje nämnd har till sitt förfogande en förvaltning med ansvar att genomföra de politiska besluten och ge den service till kommuninvånarna och besökare som de politiska instanserna på olika nivåer beslutat om.

Revisorer

Kommunfullmäktige utser förtroendevalda revisorer med uppgift att granska styrelse och nämnder. Revisorernas granskning ska säkerhetsställa att verksamheten sköts ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt på ett tillfredställande sätt. Till revisionens uppgift hör också om att pröva om räkenskaperna är rättvisande och den interna kontrollen tillräcklig. Revisorerna redogör årligen för sitt arbete och tar även ställning till frågan om ansvarsfrihet för styrelse och nämnder.
 

Ansvar

Kommunfullmäktige har ett övergripande ansvar för ärenden i kommunen som är av överordnad eller principiell natur eller som annars anses vara viktiga. Detaljfrågor och verksamhetsfrågor har kommunfullmäktige uppdragit till någon av nämnderna att ansvara för.
 
Kommunfullmäktige beslutar i första hand om:

  • Mål och riktlinjer för verksamheten
  • Örnsköldsviks kommuns budget, skattesats och andra viktiga ekonomiska frågor
  • Kommunens nämnder beträffande deras organisation och verksamhet
  • Val av ledamöter och ersättare i styrelser, nämnder och beredningar
  • Grunder för hur de förtroendevalda ska ersättas ekonomiskt
  • Årsredovisning och ansvarsfrihet
  • Folkomröstningar i kommunen

Ärenden ska normalt beredas (utredas, granskas, analyseras) av någon nämnd med tillhörande förvaltning innan de tas upp till beslut i kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen ska se till att det finns ett förslag i varje ärende till kommunfullmäktige.
 

Ledamöter

Ledamöterna som sitter i kommunfullmäktige kan:

  • Skriva en motion (ett förslag till åtgärder eller förändringar inom kommunen som måste beredas).
  • Ställa en interpellation (utförligt motiverad fråga till exempelvis kommunstyrelsens ordförande i ett ärende som man önskar debatt om).
  • Ställa en enkel fråga. 

I kommunens förtroendemannaregisterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster får du mer information om de förtroendevalda och vilka nämnder och styrelser de arbetar i.
 

Föredragningslista

Föredragningslista och handlingar till ärendena finns på kommunkansliet och på kommunens samtliga bibliotek. Har du frågor kring sammanträden eller ärenden som ska behandlas kan du vända dig till kommunfullmäktiges sekreterare, se kontaktinformation till höger.
 

Sammanträden

Kommunfullmäktige sammanträder vanligtvis sista måndagen i varje månad kl 13:00 i Stadshusets sessionssal, och alla är välkomna till åhörarläktaren. Alla möten annonseras i lokaltidningen och på kommunens hemsida.
 
Sammanträdena leds av en ordförande som tillhör majoriteten. Mandatperioden 15 oktober 2018 - 14 oktober 2022 är Örnsköldsviks kommunfullmäktiges ordförande socialdemokraten Birgith Olsson Johansson. Vid sin sida har hon en förste vice ordförande, Jan-Olov Häggström (S), och en andre vice ordförande, Björn Olsson (C).

Sidan uppdaterades

2020-02-26

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Birgith Johansson
Kommunfullmäktiges ordförande
Skicka e-post

Jan-Olov Häggström
Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande
Skicka e-post

Björn Olsson
Kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande
Skicka e-post

Sekreterare i kommunfullmäktige

Emma Grann
Kommunsekreterare
0660 - 888 47
Skicka e-post

Mer information