Internt stöd enhet

Internt stöd har en stödjande och administrativ funktion mot förvaltningen inom bland annat följande områden:

Arkivfunktioner
Samordning och upprättande av förvaltningens dokumenthanteringsplaner och tillsyn av arkivlokaler. Gallring, arkivering och förvaring av handlingar.

Avgiftshandläggning
Debitering av avgifter enligt SoL, LSS och KL samt hyror enligt Jordabalken. Handläggning av underhållsbidrag och handläggning av ersättning för boende och måltider vid vistelse på HVB-hem (även missbruksvård den så kallade 80-kronan).

Ekonomifunktioner
Kundfakturor, bokföringsordrar (intern debitering), hand-, kontant- och trivselkassor, hyror, övrig ekonomi. Ersättningar till uppdragstagare. Debitering av avgift för uppehälle i samband med missbruksvård. Arvoden till förtroendevalda. Resebokningar inom förvaltningen. Habiliteringsersättning. Genomförande av utbetalningar från välfärdsförvaltningen (effektueringar).´Återsökning av migrationsmedel. Stöd till familjehemssekreterarna.

Information 
Visitkortsbeställningar och samordning trycksaker.

IT-funktioner
Systemförvaltning mot Procapita IFO, Procapita VoO och Prator samt Lapscare. Behörighetsregistrering. Utbildning och support. Statistikuttag.

Personalslussen
Samordning av ansökningar till korttidsvikariat inom välfärdsförvaltningen.

Registratorer
Registrerar och administrerar omsorgsnämndens och humanistiska nämndens handlingar.

Schemaläggning
Stöd för välfärdsförvaltningens verksamheter inom schemaläggning och arbetstidslagstiftningen.

Sekreterarfunktioner

Nämndsekreterarskap i omsorgsnämnd, humanistisk nämnd och socialutskott. Chefsstöd till förvaltningschef och avdelningschefer. Arvodesrapportering från förtroendevalda i omsorgsnämnd ochhumanistisk nämnd.

Utredare/specialist 
Specialistkunskaper inom den lagstiftning som styr offentlig verksamhet bl.a. områdena SoL, LSS, KL och FvL. Svarar för utredningar inom välfärdsförvaltningens olika verksamhetsområden. Stöttar och stödjer förvaltningens arbete med framtagning av riktlinjer och rutiner för verksamheten.

Sidan uppdaterades

2019-02-25

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Lars Lundgren
Enhetschef
0660 - 884 44, 073-274 85 26
Skicka e-post

Besöksadress
Nygatan 16
891 88 Örnsköldsvik

Ansvarig politisk nämnd
Omsorgsnämnden