Du är här:

Samverkan inom hälso- och sjukvård och socialtjänst

Överenskommelse om samarbete och samordning

Kommunerna och landstinget har slutit en övergripande överenskommelse som ska vara en grund för samverkan för samarbete och samordning av insatser för att den enskilde ska få sina behov av hälso- och sjukvård samt socialtjänst tillgodosedda.

Målet är att den enskilde, oavsett ålder, ska uppleva att bägge huvudmännens insatser sammantaget bidrar till en bibehållen eller förbättrad livssituation.

Barn, unga och vuxna med behov av samordnade insatser från både hälso- och sjukvård (landstinget) och socialtjänst (kommunen) skall få sina behov tillgodosedda genom samordning av tillgängliga insatser. Behoven kan bestå av fysisk eller psykisk funktionsnedsättning och/eller sjukdom.

Till den övergripande överenskommelse är följande överenskommelser kopplade:

Överenskommelse om samarbete och samordning barn och unga - Mittbus

För barn och unga som har, eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa.

Målet för arbetet kring barn och unga i länet är att alla barn och unga har ett sådant stöd att de om möjligt kan fostras, bo och leva i sin familj och vara kvar i sitt naturliga sammanhang.

Överenskommelse om samverkan inom missbruks- och beroendevården

Överenskommelen gäller för samarbetet kring personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel. Den innefattar även personer som vårdas i enskild verksamhet som kommunen/landstinget har slutit avtal med enligt 3 § HSL och 2 kap 5 § SoL.

Målet består av fyra övergripande mål:
1. Ökad samsyn kring ansvarsområden och individen i behov av vård och stöd.

2. God tillgänglighet (rätt insats i rätt tid) för individen i behov av vård och stöd.

3. God kvalitet - bred kompetens och professionellt bemötande kring individen i behov av vård och stöd.

4. Förebyggande arbete.

Berörda verksamheter

Landstinget och kommunen bedömer vilka verksamheter inom sina respektive organisationer som omfattas av överenskommelserna och som därmed deltar i samarbetet.

Grundöverenskommelsen omfattar bland annat övergripande rutiner för Samordnad individuell plan (SIP)

Sedan den 1 januari 2010 finns en lagstadgad skyldighet i både HSL (3 f §) och SoL ( 2 kap. 7 §) som innebär att huvudmännen tillsammans ska upprätta en samordnad individuell plan (SIP) när den enskilde har behov av insatser från båda huvudmännen. Syftet är att säkerställa samarbetet mellan huvudmännen så att enskildas behov av hälso- och sjukvård och socialtjänst tillgodoses.
Länsgemensam blankett för samordnad individuell plan, SIPPDF

Ytterligare information om överenskommelserna

Vill du veta mer om överenskommelserna så ombeds du utifrån frågans karaktär kontakta avdelningschef för den verksamhet som dina frågor berör. Telefon växel 0660 – 880 00.

Sidan uppdaterades

2019-02-28

Sidansvarig: