HBTQ och hälsa

Som samhällsaktör har Örnsköldsviks kommun en ambition att utveckla såväl den egna kunskapen i HBTQ frågor som förutsättningarna för en god livskvalité för HBTQ personer.

I samband med att nya ”Riktlinjer för suicidprevention” togs fram så uppmärksammades bl.a. en kraftigt ökad suicidrisk för HBTQ-personer. I tidigare nämnda riktlinjer framgår bl a ”Beträffande hbtq-personer finns skäl att under de kommande åren bygga upp en större lokal kunskap kring deras livsvillkor, psykiska hälsa, suicidtankar och suicidförsök. Ungdomsstyrelsen är i det avseendet en kunskapskälla.”

Har du kunskap som du skulle vilja dela med dig för att utveckla livskvalitén för HBTQ-personer i Örnsköldsvik är du välkommen att höra av dig till oss.

Verksamheter inom kommunen som är HBTQ-certifierade

Personalavdelningen, tillväxtavdelningens ledningsgrupp och ansvariga för projektutveckling är av RFSL certifierade verksamheter. Där har medarbetarna genomgått en utbildning med HBTQ-perspektivet i fokus och som berör mångfald i arbetslivet, jämställdhet, diskriminering, normer, likabehandling och likvärdigt bemötande. De certifierade verksamheterna har också utformat handlingsplaner för åren 2016-2018. Dessa kommer att vara grund för kommunen i sin helhet i det fortsatta arbetet utifrån mänskliga rättigheter och mångfald. Certifieringen innebär ett viktigt steg mot är att vara en öppen, jämställd och attraktiv kommun och arbetsgivare, vilket är ett av kommunfullmäktigemålen.

Begreppet HBTQ

Hbtq, ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter.

H:et och b:et handlar om sexuell läggning, alltså vem man har förmågan att bli kär i eller attraherad av.

T:et handlar om hur man definierar och uttrycker sitt kön.

Queer kan röra både sexuell läggning, könsidentitet, relationer och sexuell praktik men kan också vara ett uttryck för ett kritiskt förhållningssätt till rådande normer.

Första gången som förkortningen HBTförkom i tryck var i RFSL:s tidning KomUt år 2000. Syftet var att bredda tidigare använda uttryck som homo, bög och gay.

Källa: RFSL (2016-10-03)

Begreppet Queer

Queer [kwiə] (engelska, ’konstig’, ’excentrisk’, ’homosexuell’), brett begrepp som kan ha flera betydelser, men som i grunden är ett ifrågasättande av heteronormen. Det kan innebära en önskan att i sin identitet inkludera alla kön och sexualiteter eller att inte behöva definiera sig. Många ser sin könsidentitet och/eller sin sexualitet som queer.

Källa: Nationalencyklopedin (2016-10-03)

Sidan uppdaterades

2017-08-14

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Ann-Sofie Mattebo
Utvecklingsstrateg
073-275 10 86
Skicka e-post

Ola Bäckström
Utvecklingsstrateg (kommun, landsting, försäkringskassa och arbetsförmedling)
073-270 49 95
Skicka e-post