HBTQ och hälsa

Som samhällsaktör har Örnsköldsviks kommun en ambition att utveckla såväl den egna kunskapen i HBTQ frågor som förutsättningarna för en god livskvalité för HBTQ personer.

I samband med att nya ”Riktlinjer för suicidprevention” togs fram så uppmärksammades bl.a. en kraftigt ökad suicidrisk för HBTQ-personer. I tidigare nämnda riktlinjer framgår bl a ”Beträffande hbtq-personer finns skäl att under de kommande åren bygga upp en större lokal kunskap kring deras livsvillkor, psykiska hälsa, suicidtankar och suicidförsök. Ungdomsstyrelsen är i det avseendet en kunskapskälla.”

Har du kunskap som du skulle vilja dela med dig för att utveckla livskvalitén för HBTQ-personer i Örnsköldsvik är du välkommen att höra av dig till oss.

Verksamheter inom kommunen som är HBTQ-certifierade

Personalavdelningen, tillväxtavdelningens ledningsgrupp och ansvariga för projektutveckling blev av RFSL certifierade verksamheter 2016. Medarbetarna gick en utbildning med HBTQ-perspektivet i fokus och som berör mångfald i arbetslivet, jämställdhet, diskriminering, normer, likabehandling och likvärdigt bemötande. De certifierade verksamheterna formade handlingsplaner för åren 2016-2018. Dessa låg till grund för kommunen i sin helhet i det fortsatta arbetet utifrån mänskliga rättigheter och mångfald. Under 2017 utbildades förtroendevalda i hbt-kunskap, normer och jämställdhet. Under 2018 förnyades Personalavdelningens certifiering och Elevhälsan certifierades. Certifieringen innebär ett viktigt steg för att välkomna en mångfald av människor.

Begreppet HBTQ

HBTQ är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter.

H och B handlar om sexuell läggning, alltså vem en har förmågan att bli kär i eller attraherad av.

T handlar om hur en definierar och uttrycker sitt kön.

Q kan röra både sexuell läggning, könsidentitet, relationer och sexuell praktik, men kan också vara ett uttryck för ett kritiskt förhållningssätt till rådande normer (RFSL 2016-10-03). Det kan innebära en önskan att i sin identitet inkludera alla kön och sexualiteter eller att inte behöva definiera sig. Många ser sin könsidentitet och/eller sin sexualitet som queer (Nationalencyklopedin 2016-10-03).

Första gången som förkortningen HBT förkom i tryck var i RFSL:s tidning KomUt år 2000. Syftet var att bredda tidigare använda uttryck som homo, bög och gay (RFSL 2016-10-03).

Sidan uppdaterades

2019-09-30

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Ann-Sofie Mattebo
Utvecklingsstrateg
073-275 10 86
Skicka e-post

Ola Bäckström
Utvecklingsstrateg (kommun, landsting, försäkringskassa och arbetsförmedling)
073-270 49 95
Skicka e-post