LUMA-projektet

Lokalt utvecklingsarbete med ambition (LUMA) hette det utvecklingsprojekt som Örnsköldsviks kommun deltog i åren 2009-2012 tillsammans med 25 andra kommuner i Sverige. Örnsköldsvik blev tillsammans med Härnösand och Timrå utvald till att ingå i ett samarbete initierat av statens folkhälsoinstitut och samordnat av länsstyrelsen i västernorrland, där både landstinget och polisen fanns med.

Syfte

Syftet med LUMA var att lyfta och förstärka det främjande och förebyggande arbetet som redan pågår i kommunen med utgångspunkt från folkhälso- och drogpolitiska programmen. De särskilda utvecklingsområden som projektet lyfte var:

  • föräldrastödsutveckling
  • tillgänglighetsbegränsning
  • opinionsbildning

Syftet överensstämde med kommunens och landstingets mål om att främja barn och unga utifrån barns rätt till trygga och goda uppväxtmiljöer samt polisens mål som arbetar för ett tryggare samhälle.

Minska ungas användning av alkohol, narkotika, dopning och tobak

LUMA-projektet handlade om att hitta strukturer för att utveckla och förstärka det förebyggande arbetet mot alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT). Projektet ville lyfta upp det alkohol- och drogförebyggande arbetet på dagordningen för att bli en självklar del i kommunens långsiktiga strategi. Det skulle ske genom:

  • lokal politisk förankring
  • engagerad styrgrupp av tjänstemän och politiker
  • lokal kartläggning
  • aktuell verksamhetsplan
  • evidensbaserade metoder
  • god samordning

Vad hände efter LUMA-projektet?

Efter LUMA-projektets slut överlämnades resultatet till ansvariga beslutsfattare. Länets kommuner har därefter deltagit på föräldrastödskonferenser arrangerade av länsstyrelsen i västernorrland och statens folkhälsoinstitut (numera folkhälsomyndigheten). Underlaget har använts i dialog inom stratsam och sedemera LSG (lokal samverkansgrupp). Utifrån en motion om att skapa en familjecentral fick humanistiska nämnden uppdrag att skriva ett projektdirektiv om föräldrastödskedja inklusive familjecentral. Där pågår fortsatt arbete just nu.

Sidan uppdaterades

2014-12-01

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Birgitta Edin-Westman Folkhälsoutvecklare, samordning drogpolitiskt program och lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ)
0660 - 886 32
Skicka e-post